تجزیه و تحلیل روند


100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

ریموند صنعت داخلی وضعیت توسعه فن آوری و تجزیه و تحلیل روند

9 جولای 2012 . ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ. و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ اﺷﺎره . آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت. ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ . ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ. ﺳﻄﺢ. ﻓﻨﺎوري . وﺿﻌﯿﺖ. ﺳﺎزﻣﺎ. ن در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ. ﺷﻮد . در. اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، در ﻫﺮ ﯾﮏ ا . "Risk Process Development for Managing Opportunity.

ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت های گردشگری و تعیین نقش فرایند.

رو برای مشخص شدن علت این تغییر تجزیه و تحلیل روند ابتدا با تحلیل تصاویر ماهواره ای در سال های 1379 ،1363 و 1391، . آن در جلـب گردشـگران، وضعیـت کیفیت خدمـات در مراکز اقامتي را نیـز ارزیابی کردند. . گردشـگری در توسـعه توریسـم بین المللـی بررسـی کردنـد. . بـا رونـد رو بـه رشـد فنـاوري و زندگـي صنعتـی در جوامـع و گسـترش اختراع های.

دیدگاه ها و نظریات بازرگانی بین الملل - رسانه کریدور خدمات.

14 مه 2017 . نتیجهی نهایی این تحلیل این ست که مازاد تراز بازرگانی یک کشور نمیتواند امری . مبادلات تجاری بین ملتها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مطرح نمودن نظریه . این نظریه در دهه ۱۹۶۰ توسط ریموند ورنون ارائه شده و تنها میتواند اتفاقات . با سایر کشورهای پیشرفته صنعتی تمرکز خود را بر توسعه محصولات جدیدتری.

مدیریت برنامه ریزی امور فرهنگی - مقدمهاي بر مراحل اجرايي.

در ادامه تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي به عنوان گامهايي اساسي در برنامهريزي راهبردي . رسيدن به اجماع درباره چشماندازها[1] (در مقايسه با ساير حوزهها نظير صنعت و . . در اين مرحله با شناخت وضعيت فرهنگي در گذشته، مسير حركت در آينده تعيين ميشود. . اگر چه تفكر درباره اهداف فرهنگي توسعه، همچون هدفهايي كه به اصول پذيرفته شده.

پایان نامه های گروه فلسفه علم - دانشگاه صنعتی.

5, بررسی بدیل اندیشی فینبرگ درخصوص فناوری های مربوط به فضای مجازی . 25, بررسی وضعیت موجه و معرفتی گزاره های این همانی اسامی خاص با توجه به آموز . 26, نگاهی نقادانه به رویکرد پوپری به مقوله ی علم دینی میان متفکران داخلی, قره جه داغی، علی. . پژوهی Futures Studies / تحلیل لایه ای علت ها Causal Layered Analysis (CLA).

شناسنامه گروه فارماكوگنوزي - دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشكي.

ساير برنامه های آموزشی گروه: برگزاري اردوهاي جمع آوري گياهان دارويي و شناسايي آنها از عرصه . روشهاي تجزيه دستگاهي . تعداد آبونمان مجلات داخلی در کتابخانه گروه يا دانشکده . متانولی دانه گیاه اسپند بر روند تشنج ایجاد شده با استریکنین در موش های سوری . بررسی تاثیر میوه سیترولوس کولوسینتیس بر وضعيت تغذيه اي، ميزان.

سیر تکامل پارادایم استراتژی | Ali Khademoreza | Pulse |.

27 آوريل 2017 . مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار | ارائه دهنده خدمات آموزشی شهرسازی، موسس . طرح ریزی به این شیوه شامل یک تحلیل جامع وضعیت و بررسی رقابت، ارزیابی . در این پارادایم در درک فرایندهای داخلی در کار اول اندروز(۱۹۶۵) اشاره دارد. . تفکر استراتژیک، بازتابی از تغییرات اقتصادی، فناوری، و اجتماعی است.

رادﯾﻮﻟﻮژی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی.

اﻧﺠﻤﻦ رادﯾﻮﻟﻮژی. ﮔﺮوه. ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ. اراﺋﮫ. ﺷﺪه. :ﺑﮫ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ. و. ﻓﻨﺎوري. رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮري. ﻣﺠﺮي. ﻃﺮح . ﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻪ دﭼﺎر روﻣـﺎﺗــﻮﺋــﯿﺪ آرﺗـﺮﯾﺖ ﺑـﻮد. ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ . Raymond. Damadian. درﺳﺎل . ازاﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺮوزي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ. ﻧﻮﺷﺘﻪ. او. روﻧﺪ . ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻨﻌﺖ. آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ. اﺳﮑﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮون. و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎزار. ﺗﺤﻠﯿﻞ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و.

ضرورت ها و کارکردهاي مديريت دانش در سازمان هاي فرهنگي

كشور و برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه، مسئله مهم درك چگونگي استفاده از دانش به مثابه . كش ور از جمله بخش های مختلف صنعت نفت، فناوري اطالعات بيشترين سهم را در مديريت . اگر روند تغيير و تحوالت دانش در جامعه معاصر بدقت مورد ارزيابي . مه ير و زاك)1996( با تجزيه و تحليل مراحل توس عه مخزن دانش، آنها را به صورت چرخه.

آشنایی با مکتب اقتصاد سیاسی رسانهها - همشهری آنلاین

26 آگوست 2007 . در این خصوص بهویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و . جوامع در یک اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. . اقتصاد سیاسی خود را منحصر به تجزیه و تحلیل رسانههای یک کشور نمیبیند و . ریموند ویلیامز در کتاب تلویزیون: فنآوری و گونه فرهنگی، این را یک عملیات.

بانک توسعه صادرات ایران و جایگاه آن به عنوان اگزیم بانک.

در روند حمایت از صادرات معموال بخش های تولید نیازمند. نهادها و نیز ماشین آالت، فناوری و سایر ملزوماتی هستند که. الزم است از خارج از . اهتمام ویژه جهت تثبیت جایگاه داخلی و خارجی بانک به . کشور حمایت بخش هاي تولید، صنعت و . ریموند گلد اسمیت )در سال 1955( این نتیجه به دست آمده است . تجزيه و تحلیل فرهنگ سازمانی کرده است.

شوراي رهاي كشو با آن روابط بر ايران اسالمي جمهوري اي هسته توان تاثیر.

پيشرفت علم و فناوری نوين ، توسعه اقتصادی، بازسـازی و انجـام پـووهش نظـامي در . ايران مي باشد كه به شدت تحت تاثير وضـعيت روابـط ايـران بـا جهـان و سـازمانهای بـين . تجزيه. و. تحليل. افزايش. توان. هسته. ای. ايران. و. تاثير. آن. در. رويكرد. سياسـت . رونـد. مناسبات. كشور. با. كشورهای. شورای. همكاری. خليج. فارس. چگونه. خواهد. بود؟

فصلنامه تخصصی علوم سیاسی - صفحه اصلی

و دموکراسی تقریباً بیشتر جنبهُ حقوقی دارد، ابتدا تجزیه و تحلیل می گردد و سپس . ارائه مي شود و در دنباله، استدالل لیبرال های نام آوری مانند وودرو ویلسن، امانوئل . اعم از داخلی و منطقه ای و جنگ های جهانی، انواع بمب های نیروهای متخاصم، جمعیت های غیر نظامی، . صلح بین المللي مؤثر است؛ آیا وضعیت صلح آمیز در دنیا، یك منطقه، یك کشور.

دیپلماسی اقتصادی - اقتصاد مقاومتی

عرصه های مختلف، تحريم های شديد تر اقتصادی و محدوديت های کسب و کار داخلی. و ارتباطات . را در وضعیتي قرار مي دهد که با اغلب فروض اساسي علم اقتصاد در تناقض است. . کلی اقتصاد مقاومتی از منظر ديپلماسی اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد. . کاربرد دوگانه، صنعت هسته ای و فناوری های حساس، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی،.

تحلیل روند علمی کشور و پیشبینی فناوری با استفاده از.

16 جولای 2017 . توسعه یک فناوری، وابسته به ظهور فناوریهای مربوط به آن میباشد. . تحقیق و توسعه در صنعت وضع کرد و بعد از آن پیشبینی فناوری به . که با استفاده از سیستمهای رایانشی به تجزیه و تحلیل منابع و مدارک موجود . برای تحلیل وضعیت علمی و فناوری جاری و پیشبینی روند حرکت آینده علم و فناوری کشور را داریم.

جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی و تأثیر آن بر روند.

6 مه 2010 . در ادامه، کوشش میشود جایگاه و نقش قدرت فرهنگی بر روند تحولات جهانی . خود، کسب اعتبار در افکار عمومی داخلی و جهانی، قدرت تأثیر گذاری غیر . این مطالعات در مرحله بعد به تجزیه و تحلیل رابطه میان فرهنگ و سیاست خارجی میپردازند. . پیروزی غرب نیز موجب سرعت بخشیدن به انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات شد.

KU Leuven - University of Leuven in بلژیک - درجه های کارشناسی.

KU Leuven - University of Leuven in بلژیک. Get all info about the school, programs and application process. Save time and contact the school here!

1276 K - دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم

ی اطالعات؛ تحلیل کیفی؛ سنجش کیفیت؛ تشخیص روابط میان عوامل . پژوهش )شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری(، در مقاله حاضر تنها بر. داده.

نیازهای آموزشی مهارتی سرمایۀ انسانی در اقتصاد مبتنی بر.

ی در سطح کالن صرفاً معطوف به برآوردهای کمی و تاحدودی تحلیل . در مورد روند صالحیت عمومی است و اینکه این صالحیت . خوشه یا بخش صنعتی شامل می شود و الیۀ سوم مهارت . های مهارتی در توسعه اقتصادی دانش بنیان . مهارت و دانش، دارائی کلیدی و فناوری . مهارتی بین وضعیت مطلوب منابع انسانی در یک اقتصاد . .12 Needs Analysis.

مديريت استراتژيک | Qader Vazifeh - Academia.edu

تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدات محیطي 71. . تجزیه و تحلیل عوامل داخلي 11. . دروني و بيروني سازمان ، شناخت وضعيت موجود سازمان و تالش برای رسيدن به وضعيت ایده . در نتيجه این دوره شاهد شروع روند انقباضي بخشهای طرح ریزی استراتژیک در . به تفکر استراتژیک ، بازتابي از تغييرات اقتصادی ، فناوری ، و اجتماعي.

ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن - نشریه.

ﺑﺮ داﻧﺎﯾﯽ، ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﺗﺎﺣﺪودي ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻫﺎي . در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ . ﻣﻬﺎرت و داﻧﺶ، داراﺋﯽ ﮐﻠﯿﺪي و ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي. اﻃﻼﻋﺎت و . ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺑﺴﯿﺎري از ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ. و ﺑﯿﻦ . ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد . و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ . ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻤﻮﻧﺪ وات ﺑﺎز ﻣﯽ.

دوره‌های آموزشی جاری

دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک مترجمان متخصص ترجمیک تکمیل و اصلاح می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید به روز ترین کلمات مد نظر خود را از این طریق دریافت نمایید و معنی آن را در مقالات و کتاب‌های خود به خوبی به کار برید. یک دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی برای استفاده شما آماده است!

دیکشنری انگلیسی به فارسی - عمومی

دیکشنری یکی از اصلی‌ترین نیازهای مترجمان و کسانی است که با زبان خارجی و متون خارجی سر و کار دارند. دیکشنری عمومی ترجمیک با استفاده از منابع معتبر آنلاین و مکتوب تهیه شده و برای استفاده در اختیار عموم علاقه مندان قرار گرفته است. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید: تماس با ما.

دیکشنری فارسی به انگلیسی، دیکشنری انگلیسی به فارسی، دیکشنری آنلاین، دیکشنری تخصصی عمران، دیکشنری تخصصی برق، دیکشنری رایگان آنلاین، ديكشنري، ديكشنري آنلاين، ديكشنري تخصصي

معنی تجزیه¬و¬تحلیل ر�, معنی تجزیه¬و¬تحلیل ر�, معنی ت[xdi¬m¬تpgdg c�, معنی اصطلاح تجزیه¬و¬تحلیل ر�, معادل تجزیه¬و¬تحلیل ر�, تجزیه¬و¬تحلیل ر� چی میشه؟, تجزیه¬و¬تحلیل ر� یعنی چی؟, تجزیه¬و¬تحلیل ر� synonym, تجزیه¬و¬تحلیل ر� definition,

بانک شماره حساب
بانک ملی
ویژه اشخاص حقیقی
IR920170000000225013147009
فاطمه بیدختی
بانک توسعه تعاون
ویژه اشخاص حقوقی
IR150220172502115358682001
موسسه آوای هوشمند سخن
PayPal
ویژه واریز ارزی
zzangenehm - at - gmail.com
بانک شماره کارت
بانک ملی
ویژه اشخاص حقیقی
>
فاطمه بیدختی
بانک توسعه تعاون
ویژه اشخاص حقوقی
5029087001268328
موسسه آوای هوشمند سخن

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز فعالیت از وزارت ارشاد

موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) با مجوز شماره 98/1/27515 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌نماید.

درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

تجزیه و تحلیل قیمت اتریوم: واگرایی صعودی پنهان روزانه، ادامه روند برای ETHUSDT را نشان می دهد

Bakkt، پلتفرم معاملات رمزارز که ارائه محدودی در زمینه بیت کوین داشت، اخیراً از اضافه شدن اتر به پلتفرم خود خبر داده است. در این اطلاعیه، نماینده این شرکت‌ اعلام کرد که شرایط مورد نیاز و تأییدیه های لازم را فراهم نموده اند و فناوری مناسب را برای آغاز عرضه اتریوم بر روی پلتفرم Bakkt ساخته اند که باید در هفته های آتی فعال شود.

Bakkt علاوه بر خدمات سرمایه گذاری خرد بیت کوین و اتر، سرویس های کاستدی و معاملات مشتقات را نیز ارائه می دهد.

ناظر مالی سوئدی Finansinspektionen خواستار ممنوعیت بلاکچین های استخراج رمزارز انرژی بر مانند بیت کوین و اتریوم شده است و اظهار می کند که ماینرها توانایی سوئد را برای تحقق توافقنامه پاریس تهدید می کنند. گفته می شود که آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد نیز دیدگاه مشابهی با این ناظر دارد.

شاخص ترس و طمع رمزارز در زمان انتشار این مقاله از سطح ۷۳ به سطح ۷۱ سقوط کرد و سطح طمع شدید ماه گذشته در سطح ۷۶ بود. اکنون، انتظار داریم در صورتی که شاخص تا پایان ماه جاری به محدوده طمع شدید برود، معامله گران ریسک گریزتر شوند.

بیایید نمودارهای ETHBTC و ETHUSDT را برای درک بهتر جهت روند، تحلیل کنیم.

تجزیه و تحلیل نمودار ماهانه اتریوم ETHBTC

chart

نمودار هفتگی بالا برای ETHBTC، رشد تقاضا برای ETH در مقابل BTC را قبل از انتقال ETH به ETH 2.0 نشان می دهد.

مقادیر فعلی RSI بالاتر از سطح 25 و سطح 75 در کنار بریک اوت بالای مقاومت داخل بار نزولی [0.069138] پس از قیمت کلوز در 1 اوت 21، افزایش بیشتر قیمت را فراتر از اوج قیمت 1 مه 21 تأیید می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی اتریوم ETHUSDT

weekly

نمودار هفتگی ETHUSDT به دنبال الگوی واگرایی صعودی پنهان که حمایت را روی 1700.48 دلار تعیین می کند، صعودی باقی مانده است.

یک رکورد قیمت تاریخی جدید ایجاد شده است و اگر هفته جاری بتواند بالاتر از مقاومت رکورد قیمت تاریخی قبلی [4372.72 دلار] کلوز شود، تقاضای انفجاری را برای ETH پیش بینی می کنیم.

تجزیه و تحلیل نمودار روزانه اتریوم ETH

daily

الگوهای واگرایی صعودی پنهان، ادامه روند صعودی را تأیید می کند و شاخص قدرت نسبی همچنان به ارائه مقادیر بالاتر از سطح 75 در نمودار روزانه بالا ادامه می دهد.

خرس ها شانسی ندارند زیرا تقاضای رو به رشد برای ETH، تمام سطوح مقاومت ایجاد شده توسط سیگنال های واگرایی نزولی را در هم می کوبد.

بیایید به بازه زمانی 4 ساعته نگاهی بیندازیم.

تجزیه و تحلیل نمودار 4 ساعته اتریوم ETH

eth

تحلیل ما در چارچوب زمانی 4 ساعته ETHUSDT نشان می دهد این جفت رمزارز به دنبال یک الگوی واگرایی صعودی پنهان، به حمایت بالاتر از سطح 04 نوامبر 16:00 [4412.00 دلار] دست یافتند.

ما انتظار داریم که افزایش قیمت از سطوح قیمت فعلی، مقاومت 4665.19 دلاری را در هفته آینده بشکند.

مدل تجزیه و تحلیل پیشگویانه در روند بازاریابی دیجیتال

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

چگونه یک مدل تجزیه و تحلیل پیشگویانه برای بازاریابی دیجیتالی بسازیم؟

تحلیل پیشگویانه به استفاده از داده های جدید و قدیمی برای پیش بینی رویدادها، گرایش ها و رفتارهای آینده می پردازد.

این علم در صنعت بازاریابی استفاده از تحلیل های آماری، الگوریتم های یادگیری ماشین و جستجو های تحلیلی در رابطه با اطلاعات ساختاربندی شده و فاقد ساختار به منظور ساختن مدل های پیشگیرانه را شامل می شود.

این مدل ها با ارائه ارزش های ارقامی برای نشان دادن احتمال رخ دادن رویدادهایی خاص، فرآیند برنامه ریزی بازاریابی را ساده تر می کنند.

آیا اطلاعات بدست آمده از این روش بیش از حد علمی هستند؟

این فرآیند شاید برای یک بازاریاب دیجیتالی کمی فنی به نظر برسد ولی در حقیقت این چنین نیست. کارشناس تجزیه و تحلیل Jeff Strickland، تحلیل پیشگویانه را ساده کرده و آن را به عنوان بخشی از علم اطلاعات معرفی کرده است؛ رشته ای که به استخراج دانش از اطلاعات به منظور پیش بینی کردن مجموعه ای از نتایج می پردازد.

در این نوشتار به ارائه اطلاعات لازم در زمینه ساختن یک مدل تحلیل پیشگویانه برای برنامه ریزی و اجرای استراتژی بازاریابی دیجیتالی بعدی شما پرداخته شده است.

آسان کردن روند بازاریابی دیجیتال با ساختن یک مدل تحلیل پیشگویانه

تجزیه و تحلیل پیشگویانه یک فرآیند ساده نیست ولی با استفاده از یک راهکار قدم به قدم، هر بازاریابی می تواند به نحو زیر آن را اجرا کند:

یک هدف مشخص را برای خود تعیین کنید. هدفی که خاص، قابل سنجش، دست یافتنی، واقعی و مقید به زمان باشد. مثلا “افزایش فروش محصولات جانبی تا 25 درصد در 100 روز آینده” یک هدف مشخص است.

 • کانال های اطلاعاتی خود را شناسایی کنید

سوالات زیر را از خود بپرسید:

 • منابع اطلاعاتی من چه هستند؟
 • با چه فرمت های اطلاعاتی کار می کنم؟
 • به چه حجمی از اطلاعات گذشته دسترسی دارم؟
 • چگونه می توانم همه کانال های اطلاعاتی را یکپارچه کنم و آنها را به موتور تحلیلی خود انتقال دهم؟
 • با برداشتن قدم های کوچک شروع کنید

با بررسی مدل های تجزیه و تحلیل پیشگویانه ساده شروع کنید تا چالش های احتمالی موجود در این فرآیند را درک کنید و ببینید که آیا نتایج ارائه شده توسط آن ها قابل اعتماد هستند یا خیر.

 • مقیاس سازی کنید و راهکار خود را به تناسب تغییر دهید

زمانی که اطمینان لازم را کسب کردید، فرآیند ساخت مدل واقعی تحلیل پیشگویانه خود را شروع کنید؛ سپس نتایج را بسنجید تا بتوانید عوامل خارجی و متغیرهایی را که باید در مدل تحلیل پیشگویانه خود تعدیل یا حذف کنید، پیدا نمایید. این امر به شما کمک می کند که مطمئن شوید نتایج ارائه شده توسط این مدل، ارتباط دقیق تری با زمان و اطلاعات شما دارند.

پیوند زدن تحلیل پیشگویانه با بازاریابی دیجیتالی

به کار گیری تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل روند پیشگویانه در صنعت بازاریابی دیجیتالی حیرت انگیز است. شما می توانید به راحتی از ابزارهای تحلیلگر پیچیده که مخصوص بازاریابی دیجیتالی ارائه شده اند، استفاده کنید و علاوه بر این تحلیل های پیشگویانه مبتکرانه و کاربردهای مدل سازی شده ای را ارائه کنید؛ البته قبل از خریدن این ابزارها باید ببینید که چگونه می توانید با استفاده از مدل های تحلیل پیشگویانه، استراتژی بازاریابی دیجیتال خود را شکل دهید.

 • ارتباط خود را با مشتری بهبود بخشید

مدل های تحلیل پیشگویانه می توانند اطلاعات مربوط به چندین متغیر مرتبط با رفتار مشتری، مانند الگوهای رفتار مشتری در خرید اینترنتی را ارائه کنند. این اطلاعات درک عمیقی را از نحوه تعامل و جذب کاربر برای سایت، از طریق کامپیوتر های دسکتاپ و گوشی های همراه در اختیار شرکت ها می گذارند. شما می توانید این حجم وسیع از اطلاعات را به منظور کشف و نشان دادن الگوهای زیر دسته بندی کنید:

 • زمان بندی موقعیت هایی که در آن سودآورترین فعالیت ها انجام می شوند.
 • شناسایی انواع دکمه هایی که بیشترین کلیک را دارند.
 • شناسایی انواع آگهی ها و بنرهای ستون کناری سایت که بیشترین کلیک را دریافت میکنند.
 • نرخ استفاده از صفحات و ویژگی های وب سایت ها

مثلا ابزارهایی مانند Mixpanel، بازاریاب ها را قادر می سازند تا تحلیل هایی چند متغیری را به منظور شناسایی روش های حفظ مشتریان جذب شده با استفاده از کمپین های بازاریابی خاص انجام دهند.

 • شاخص های ROI بازاریابی محتوا را بهتر از گذشته بسنجید

ممکن است که یک مدل تحلیل پیش بینی، بتواند اطلاعات مربوط به محتوا را دنبال و کشف کند؛ اطلاعاتی که یک مشتری قبل از خریدن کالایی، با آن ها در تعامل است. یک مدل می تواند به منظور محاسبه شاخص های ROI، تعداد خریدهای انجام شده توسط یک مشتری را نیز بسنجد.

ابزارهایی مانند Content Scoring چنین کاری را انجام می دهند. Content Scoring با استفاده از CRM و اتوماسیون بازاریابی، رفتار یک مشتری را دنبال و سپس ویژگی های مهم یک محتوا را ارزشیابی می کند تا به شما در درک این که کدام استراتژی بازاریابی کارآمد یا غیرکارآمد است، کمک کند.

شما می توانید از طریق این ابزار پیشرفته، کانال های محتوایی پیچیده، هدفمند و بهینه سازی شده را برای ایجاد ارتباط بین چشم اندازهایتان و محصولات مختلف بسازید.

اگر چه مدل های پیش بینی، می توانند نرخ های پاسخگویی قابل پیش بینی را ارائه کنند ولی توضیحی را در مورد این که چرا نرخ پاسخ (response rate) به فاکتورهای خاصی وابسته است، ارائه نمی کنند.

این مدل ها می توانند از منابع مختلف اطلاعات مشتری، برای ساختن پرسونای مشتریان (Customer Persona) استفاده کنند. این پرسونا به بازاریاب ها کمک می کنند تا با هدف گیری مشتریان درست با استفاده از ابزارهای بازاریابی شان نرخ تبدیل بالاتری را کسب کنند. مشخصاتی که این مدل ها برای رسم پرسونای خریداران به کار می گیرند، عبارتند از:

 • اطلاعات شرکت های سازمانی (تعداد مشتریان، منطقه جغرافیایی و …)
 • اطلاعات روانشناسی (ارزش ها، نگرش ها، منافع و ویژگی های افراد)
 • اطلاعات دموگرافیک (جمعیت، نژاد، درآمد، تحصیلات، اشتغال و …)
 • اطلاعات جغرافیایی (نقشه، جدول، تصاویر ماهواره ای، موقعیت یاب و … )
 • استفاده از مدل های تحلیل پیشگیری برای افزایش فروش

تحلیل پیشگویانه و مدل های آن، اساس دو ویژگی مهم ارتباط با مشتری در یک فرایند فروش شامل بیش فروشی (upselling) و فروش مکمل (cross-selling) است. مدل های پیش بینی برای کسب پیشنهادهای بسیار خوب احتمالی در زمینه بیش فروشی و فروش مکمل با نرخ تبدیل بالا، پارامترها و داده های زیر را در نظر می گیرند:

 • پرسونای خریدار و انطباق آن با ویژگی های محصول
 • خریدهای قبلی، دسته بندی و مدت بازپرداخت آن ها
 • تاریخچه جستجو و خرید
 • خریدهای انجام شده برای یک محصول در بخشی یکسان

آمازون در استفاده مفید از مدل های تجزیه و تحلیل پیشگویانه برای دسته بندی محصولاتش و جذب پیشنهادهای بیش فروشی و فروش مکمل پیشرو است.

داستانی موفق از Editialis (یک ناشر فرانسوی)

Léonard Gaya از شرکت انتشاراتی Editialis، از به کار گیری و درک تحلیل های پیشگویانه، برای جذب کارآمد مشتری دفاع می کند. Gaya اعتراف می کند که شرکت Editialis، ابتدا از هیچ مدل پشتیبانی اطلاعاتی برای هدفمند سازی کمپین بازاریابی ایمیلی مشتریان استفاده نکرده است.

اما در نهایت به استفاده از ابزارهای تحلیل پیشگویانه روی آوردند. این ابزارها که توسط شرکت Sailthru ارائه شده اند، به Editialis کمک کردند تا به میزان تعامل هر مشتری پی ببرد و در نهایت بازاریابی محتوایی را به منظور کسب بالاترین نرخ تبدیل سازماندهی کند.

مدل های تحلیل پیشگویانه می توانند در تغییر هر جنبه از بازاریابی دیجیتالی، از تبدیل مشتریان هدایت شونده به مشتریان واقعی، و از بازاریابی ایده ها و محصولات مناسب برای مشتریان گرفته تا افزایش تعامل مشتریان با برند شما و از حداکثر رساندن سودهای دو طرفه گرفته تا کاهش نرخ های برگشت، به شما کمک کنند.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ (تکنیکال)

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی و یا همان تحلیل تکنیکال که غالباً به آن تحلیل نموداری نیز گفته می شود ، نوعی تحلیل است که هدف آن پیش بینی رفتار آینده بازار بر اساس داده های قیمت های قبلی است. رویکرد تکنیکال به طور گسترده ای در مورد سهام و دارایی های دیگر در بازارهای مالی سنتی اعمال می شود ، همچنین یک جز اصلی در تجارت ارزهای دیجیتال در بازار ارزهای رمز پایه است. تا انتهای این آموزش با ما همراه باشید.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟

در مقابل تحلیل بنیادی (فاندامنتال) ، که فاکتورهای متعددی را در مورد قیمت یک دارایی در نظر می گیرد ، تکنیکال کاملاً بر روی اقدام بهای تاریخی متمرکز است. بنابراین ، از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و داده های حجم دارایی استفاده می شود و بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها و فرصت های مناسب تجارت از آن استفاده می کنند.

در حالی که اشکال ابتدایی تجزیه و تحلیل فنی در قرن هفدهم آمستردام و ژاپن قرن هجدهم پدیدار شد ، تکنیکال مدرن اغلب به کارهای چارلز داو برمی گردد. داو ، روزنامه نگار مالی و بنیانگذار وال استریت ژورنال ، در بین اولین کسی بود که مشاهده کرد دارایی ها و بازارهای فردی معمولاً در روندی حرکت می کنند که می توانند تقسیم بندی و بررسی شوند. بعداً کار او نظریه داو را به وجود آورد که تحولات بعدی را در تجزیه و تحلیل فنی ترغیب می کرد.

در مراحل اولیه ، رویکرد ابتدایی تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر ورق های دستی و محاسبات دستی بود ، اما با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات مدرن ، تکنیکال گسترده شد و اکنون ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه گذاران و بازرگانان است.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی چگونه کار میکند؟

همانطور که گفته شد ، تکنیکال اساساً مطالعه قیمت فعلی و قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که نوسانات قیمت یک دارایی تصادفی نیستند و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می شوند.

در هسته اصلی آن ، تکنیکال تجزیه و تحلیل نیروهای بازار عرضه و تقاضا است که نمایشی از احساسات کلی بازار هستند. به عبارت دیگر ، قیمت یک دارایی بازتاب نیروهای مخالف فروش و خرید است و این نیروها با احساسات معامله گران و سرمایه گذاران (اساساً ترس و حرص و طمع) ارتباط تنگاتنگی دارند.

نکته قابل توجه ، در بازارهایی که در شرایط عادی ، با حجم بالا و نقدینگی فعالیت می کنند ، قابل اطمینان تر و موثرتر است . بازارهای پرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمت و تأثیرات غیرعادی خارجی هستند که می توانند سیگنال های غلط ایجاد کرده و تکنیکال را بی فایده می کنند.

به منظور بررسی قیمت ها و در نهایت یافتن فرصت های مطلوب ، معامله گران از انواع ابزارهای نمودار معروف به عنوان شاخص استفاده می کنند. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند روندهای موجود را شناسایی کنند و همچنین اطلاعات روشنی را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند ، ارائه دهند. از آنجا که شاخص های تکنیکال جایگزین نیستند ، برخی از معامله گران از چندین شاخص به عنوان راهی برای کاهش خطرات استفاده می کنند.

شاخص های متداول تکنیکال

به طور معمول ، معامله گرانی که از تکنیکال استفاده می کنند ، شاخص ها و معیارهای مختلفی را برای تعیین و تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و اقدامات قیمت تاریخی به کار می گیرند. در میان شاخص های متعدد تجزیه و تحلیل فنی ، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پر کاربردترین و مشهورترین نمونه هاست. همانطور که از نامش پیداست ، SMA بر اساس قیمت های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) یک نسخه اصلاح شده از SMA است که قیمت های بسته شده اخیر را بیشتر از قیمت های قدیمی تر وزن می کند.

شاخص دیگر که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) است که بخشی از یک کلاس شاخص است که به عنوان اسیلاتور شناخته می شود. برخلاف میانگین متحرک ساده که به راحتی تغییرات قیمت را در طول زمان ردیابی می کند ، اسیلاتورها فرمول های ریاضی را برای داده های قیمت گذاری اعمال می کنند و سپس قرائت هایی را تولید می کنند که در محدوده های از پیش تعریف شده قرار دارند. در مورد RSI ، این محدوده از 0 تا 100 است.

شاخص Bollinger Bands (BB) نوع نوسانگر دیگری است که در بین معامله گران بسیار محبوب است. نشانگر BB از دو باند جانبی تشکیل شده است که در اطراف یک خط میانگین متحرک جریان دارند. این ماده برای ردیابی شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و تجزیه و تحلیل روند همچنین اندازه گیری نوسانات بازار استفاده می شود.

علاوه بر ابزار ساده تکنیکال، شاخص هایی وجود دارد که برای تولید داده به شاخص های دیگر اعتماد می کنند. به عنوان مثال ، RSI تصادفی با استفاده از یک فرمول ریاضی برای RSI معمولی محاسبه می شود. مثال مشهور دیگر ، شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. MACD با کم کردن دو EMA برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) تولید می شود. سپس خط اول برای تولید EMA دیگر استفاده می شود و در نتیجه خط دوم ایجاد می شود (معروف به خط سیگنال). علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که براساس اختلاف بین این دو خط محاسبه می شود.

تجزیه و تحلیل فنی چیست؟ تحلیل تکنیکال چیست؟

سیگنال های تجاری

در حالی که شاخص ها برای شناسایی روندهای کلی مفید هستند ، می توانند از آنها برای ارائه بینش در مورد نقاط احتمالی ورود و خروج (خرید یا فروش سیگنال ها) استفاده شوند. این سیگنال ها ممکن است در صورت وقوع وقایع خاص در نمودار شاخص ایجاد شوند. به عنوان مثال ، وقتی RSI قرائت 70 یا بیشتر را تولید می کند ، می تواند نشان دهد که بازار در شرایط خرید بیش از حد کار می کند. وقتی RSI به 30 یا کمتر کاهش می یابد ، همین منطق اعمال می شود ، که به طور کلی به عنوان سیگنالی برای شرایط بازار بیش از حد فروخته می شود.

همانطور که قبلاً بحث شد ، سیگنالهای معاملاتی ارائه شده توسط تجزیه و تحلیل فنی همیشه دقیق نیستند و مقدار قابل توجهی نویز (سیگنالهای کاذب) توسط شاخصهای تکنیکال تولید می شود. این امر خصوصاً در بازارهای ارزهای رمزنگاری نگران کننده است که بسیار کوچکتر از بازارهای سنتی هستند و به همین ترتیب از نوسانات بیشتری برخوردارند.

انتقادات

گرچه تکنیکال به طور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می گیرد ، اما از نظر بسیاری از متخصصان یک روش بحث برانگیز و غیرقابل اعتماد است و اغلب از آن به عنوان “پیشگویی خودکفا” یاد می شود. از چنین اصطلاحی برای توصیف وقایعی استفاده می شود که فقط به این دلیل اتفاق می افتد که تعداد زیادی از افراد تصور می کنند که این اتفاق می افتد.

منتقدان استدلال می کنند ، در شرایط بازارهای مالی ، اگر تعداد زیادی از تجار و سرمایه گذاران به انواع یکسان شاخص ها مانند خطوط حمایت یا مقاومت اعتماد کنند ، احتمال عملکرد این شاخص ها افزایش می یابد.

از طرف دیگر ، بسیاری از طرفداران تکنیکال معتقدند که هر نمودارشناس روشی خاص برای تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از بسیاری از شاخص های موجود دارد. این بدان معناست که استفاده از همان استراتژی خاص برای تعداد زیادی از تجار عملاً غیرممکن است.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل فنی

پیش فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت های بازار در حال حاضر تمام عوامل اساسی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می کند. اما بر خلاف رویکرد تکنیکال که عمدتا بر داده ها و حجم قیمت تاریخی (نمودارهای بازار) متمرکز است ، تحلیل فاندامنتال استراتژی تحقیق گسترده تری را اتخاذ می کند که تأکید بیشتری بر عوامل کیفی دارد.

تجزیه و تحلیل اساسی معتقد است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهای دیگری بیش از داده های تاریخی وابسته است. اساساً ، فاندامنتال روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت ، تجارت یا دارایی براساس طیف گسترده ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی ، مانند مدیریت شرکت و اعتبار ، رقابت بازار ، نرخ رشد و سلامت صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابراین ، ممکن است در نظر بگیریم که برخلاف تکنیکال که عمدتاً به عنوان ابزاری برای پیش بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می شود ، فاندامنتال با توجه به زمینه و پتانسیل آن روشی است برای تعیین اینکه یک دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است یا خیر. در حالی که تجزیه و تحلیل فنی بیشتر توسط معامله گران کوتاه مدت استفاده می شود ، تجزیه و تحلیل اساسی توسط مدیران صندوق و سرمایه گذاران بلند مدت ترجیح داده می شود.

یک مزیت قابل توجه در تحلیل تکنیکال این واقعیت است که به داده های کمی متکی است. به همین ترتیب ، چارچوبی را برای بررسی عینی تاریخچه قیمت فراهم می کند ، برخی از حدس هایی را که با رویکرد کیفی تر تحلیل بنیادی ارائه می شود ، از بین می برد.

با این حال ، علی تجزیه و تحلیل روند رغم پرداختن به داده های تجربی ، تکنیکال هنوز تحت تأثیر سوگیری و ذهنیت شخصی است. به عنوان مثال ، یک معامله گر که به شدت مستعد رسیدن به نتیجه خاصی در مورد یک دارایی است ، احتمالاً قادر خواهد بود ابزارهای فنی خود را دستکاری کند تا از سوگیری آنها حمایت کند و تصورات از پیش تعیین شده آنها را منعکس کند و در بسیاری از موارد ، این امر بدون آگاهی آنها اتفاق می افتد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند در دوره هایی که بازارها الگوی یا روند مشخصی ارائه نمی دهند ، شکست بخورد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.