تجارت مبتنی بر احساسات


پارس مدیر

تجاری سازی محصولات جدید مبتنی بر فناوری با رویکرد تحلیل شبکه فازی

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری و ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﮔﺮدآوری ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۲۰ ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ دﯾﻤﺘﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﻤﺘﻞ ﻣﻌﯿﺎر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری را دارد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی را دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮی ﺗﺠﺎری ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﺎزارﭘﺬﯾﺮی و رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﺎوری، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﻗﺮار دارد. ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. داﻧﺶ و ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺑﻮدن و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺑﺎزار از دﯾﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ارزیابی تاثیر تبلیغات هراس انگیز و شگفت انگیز بر خرید تصادفی آنلاین با نقش تعدیل گر عوامل محیطی و فردی

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و اﻧﺪازه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود، ۳۸۴ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی SPSS و SMARTPLS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری داﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﺮدی )ﺧﺮﯾﺪ ارزﺷﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ، ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﺮﯾﺪ، ﺧﺮﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺧﺮﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و ﻫﺮاس اﻧﮕﯿﺰ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری در ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺸﻖ، ﻃﻤﻊ، ﺗﺮس، آزردﮔﯽ، اﻋﺘﻤﺎد، ﺳﺨﺎوت، ﺻﺪاﻗﺖ و اﻧﺼﺎف اﺳﺘﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

تأثیر منابع اطلاعاتی با نقش واسطه ای ویژگی های شخصیتی مشتری بر رفتار مالی با رویکرد شکوفایی کسب و کار

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار SMARTPLSﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار است.

بررسی عوامل موثر بر میزان مصرف بیمه عمر از منظر کیفیت خدمات در شرکت بیمه کارآفرین

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی( ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ۰/۸۴۹ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ۴۰۰ ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه از روش ﻣﺪل ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﻤﻮس، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ، ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ. رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﻓﺎداری ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ارزیابی کارایی نمایندگی های بیمه کوثر با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻧﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان و اﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ اﻣﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻫﻔﺪه ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ از روش ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در درﺟﻪ دوم ﻗﺮار دارد. ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮری در درﺟﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد. ﻧﻮآوری و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه وزن ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻫﺮﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺎ روش FAHP ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺷﺎﺧﺺ درآﻣﺪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺴﺒﺖ رﻗﺒﺎ دوﻣﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ روش وﯾﮑﻮر ﻓﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻮﺛﺮ در ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺣﻮﻣﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ وﯾﮑﻮر در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کننده

هدف این مقاله تاکید بر تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان با استفاده از پژوهش های مستند می باشد. روش تحقیق مراحل زیر را در بر می گیرد:

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر

با توجه به این برند شرکت یکی از مهم ترین دارایی های آن محسوب می شود در این تحقیق تلاش کرده ایم که مؤلفه های هرکدام از اجزای مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر را شناسایی کنیم و این مؤلفه ها را رتبه بندی کنیم، بامطالعه پیشینه نظری و تجربی تحقیق ۱۱ مؤلفه مشخص شدند که در قالب ۴ بعد وفاداری به برند، تداعی برند، آگاهی برند و کیفیت ادراک شده از برند قرار گرفتند، با استفاده از پرسشنامه نمونه ای به حجم ۴۳۴ نفر موردمطالعه قرار گرفت و با استفاده از معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی تأثیر ۹ مؤلفه بر ابعاد ارزش ویژه برند مورد تائید قرار گرفت این مؤلفه ها شامل اعتماد به برند، رضایت از برند ، تبلیغات برند ، یادآوری برند ،تداعی محصولات برند، خدمات برند، قیمت برند، بهره وری برند و نوآوری برمد برند بودند، مؤلفه ها بر اساس نتایج تحلیل آماری رتبه بندی شده و برای هرکدام راهبردهای بهبود ارائه گشت که این نتایج در قسمت نتیجه گیری تحقیق به طور کامل گزارش شده است.

ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مبتنی بر تحلیل رقبا

این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتریان مبتنی بر تحلیل رقبا صورت گرفته است. مطالعه حاضر با رویکردی کابردی در شرکت شیرین عسل تبریز انجام شده است. تحقیق حاضر از منظر نوع داده ها یک تحقیق کمی است و از تجارت مبتنی بر احساسات منظر روش گردآوری داده ها یک تحقیق مشاهده ای مقطعی می باشد. مدل مفهومی تحقیق با بررسی و مطالعات پیشینه تحقیقات گذشته ارائه شده است. عوامل موثر بر رضایت مشتریان شامل کیفیت محصول، کارایی محصول، تنوع محصول، تصویر سازمان تولید کننده و قیمت محصول است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه خبره مبتنی بر مقایسه زوجی است. جامعه آماری کلیه مشتریان شرکتشیرین عسل بوده و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.

بررسی فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک با توجه به نقش میانجی شخصیت مصرف کننده

هدف پژوهش حاضر تبیین فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در تجارت الکترونیک با توجه به نقش میانجی شخصیت مصرف کننده می باشد. از این رو به بررسی سایت اینترنتی شیراز تخفیف و کاربران آن پرداخته شد. با توجه به نامحدود بودن جامعه، با استفاده از نمونه گیری جامعه نامحدود در فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. مدل ارائه شده فرهنگ ملی و اعتماد مصرف کننده در این پژوهش براساس مدل فرهنگ ملی هافستد (۲۰۰۱)، مدل اعتماد مصرف کننده لی (۲۰۰۱) و متغیر میانجی شخصیت مصرف کننده از پژوهش هالیکانن و همکاران (۲۰۱۸)، اقتباس شده است.

تاثیر بازاریابی شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر رفتار مشتری

هدف پژوهش حاضر ایجاد ارزش ویژه برند با به کارگیری بازاریابی شبکه های اجتماعی با استفاده از روش معادلات ساختاری می باشد. جامعه موردنظر کاربران شبکه های تلگرام و اینستاگرام گوشی های همراه سامسونگ می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری نامحدود به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شبکه های اجتماعی و ارزش ویژه برند استفاده شده است. برای سهولت جمع آوری داده ها و دسترسی به کاربران شبکه های اجتماعی پرسشنامه های الکترونیکی طراحی شد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار LISREL و SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، ابعاد شبکه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند تاثیر گذار هستند. سرگرمی، تعامل، شخصی سازی و بازاریابی دهان به دهان در این پژوهش تاثیر مستقیم و معناداری بر ارزش ویژه برند دارا بودند. براساس رتبه بندی انجام شده، در بازاریابی شبکه های اجتماعی تداعی برند دارای بالاترین رتبه می باشد.

ربات های تجاری و رمزارزها

Le modèle économique des sociétés de trading offre aux investisseurs la possibilité de participer aux marchés financiers des devises, des matières premières, des métaux précieux et des crypto monnaies. Avec les bots de trading automatiques proposés, vous n'avez pas besoin d'expérience, ni de compétences dans le domaine de la finance ou du développement informatique. Laissez donc les algorithmes de trading se charger de votre money management intelligemment et prudemment, nous les avons sélectionné pour cela.

از روی مهربانی شما را راهنمایی می کنم و به سوالات شما پاسخ می دهم، اما در نظر داشته باشید که ریسک ضرر به اندازه سود انباشته مهم است. فقط مبلغی را که آماده از دست دادن هستید سرمایه گذاری کنید. ربات های پیشنهادی را با سرمایه اولیه کوچک شروع و آزمایش کنید تا استراتژی آنها را درک کنید.

دانش کمی مورد نیاز است

با سرمایه گذاری محتاطانه درآمد منفعل خودکار ایجاد کنید.

تقریباً کاری برای انجام دادن نیست!

ثبت نام کنید ، وجوه خود را واریز کنید و اجازه دهید ربات ها برای شما تجارت کنند.

درآمد منظم

برنده های خود را به طور مرتب تا زمان شرط بندی اولیه جمع آوری کنید.

ربات های معاملاتی برای چندین ماه آزمایش شده ، قابل اعتماد و کارآمد

از آنجایی که تجارت در انحصار کارشناسان نیست، ربات های معامله گر به اینترنت هجوم آورده اند و می توانند سود مالی برای افراد ایجاد کنند. این ربات ها برای تجارت خودکار از طرف کاربران خود محبوب شده اند و در وقت با ارزش آنها صرفه جویی می کنند. از آنجایی که کلاهبرداری های زیادی در این زمینه وجود دارد، ما برخی از ربات های معاملاتی را بیشتر از سایرین تست، تجزیه و تحلیل و توصیه می کنیم.

Autotrade Gold ربات معاملاتی

AutoTrade Gold ؟؟؟؟

این برای تجارت جفت XAU/USD با مدیریت ریسک کم و استراتژی کوتاه مدت اسکالپینگ طراحی شده است. استراتژی اسکالپینگ اختصاص داده شده به بازار طلا.

Autotrade Crypto ATC

AutoTrade Crypto-ATC

طراحی شده برای تجارت در بازار ارزهای دیجیتال و عمدتا بیت کوین BTC یا ETH. ATC بسته به نوسانات بازار می تواند تا 20 بار در روز معامله کند.

ربات معاملات خودکار فارکس

فارکس خودکار

AutoTrade Forex یک ربات معامله گر فارکس در اندونزی است. Autotrade Forex پس از تابستان 2022 در دسترس خواهد بود.

ربات تجارت روغن Autotrade

روغن خودکار

برای تجارت در بازار نفت طراحی شده است. هدف ATO این است که بسته به قیمت هر بشکه نفت شرط بندی کند.

ربات تجاری Fin888

Fin888

Fin 888 یک ربات تجاری اندونزیایی است که بر اساس معاملات ارز فیات ساخته شده است. Fin888 یک ربات پایدار تجارت مبتنی بر احساسات بود اما کارایی کمتری داشتAutotrade Gold.

ربات های متا کپیتال

ربات های متکاپیتال

اکوسیستم 18 ربات از جمله 2 ربات در رمزنگاری متصل به API Binance. سایر ربات ها به broker Equiti تنظیم شده است.

Smartxbot ربات معاملاتی

Smartxbot / Net 89

طراحی شده برای تجارت جفت EUR / USD، حالت اولیه عملیات SmartXBot بر اساس روند و معاملات موقعیت های فروش است. کارایی کمتری نسبت به ATG

ربات معاملاتی رمزارز کوکوین

ربات های رمزنگاری کوکوین

یکی از بهترین صرافی ها 4 استراتژی ربات را با توجه به جفت ارز مورد نظر تجارت مبتنی بر احساسات ارائه می دهد. برای بازار گاوی در DCA بسیار خوب است.

Goldدر راه

Goldدر راه

سیستم خرید طلا و الماس با پرداخت به ارزهای دیجیتال، ارز فیات یا حواله بانکی.

ربات بازرگانی DNA PRO

DNA Pro

ربات تجاری اندونزیایی بازار طلا را معامله می کند. سیستم تقسیم سود مانند Smartxbot.

کریپتو فارنهایت

ربات فارنهایت

ربات معامله گر اندونزیایی در بازار کریپتو معامله می کند broker لوتوس بین المللی

EA 50

EA 50

ربات معاملاتی مبتنی بر بازار فارکس.

ربات معاملاتی Coved

Coved برای تجارت جفت EUR / USD طراحی شده است ، یکی از بهترین نرم افزارهای همراه با هوش مصنوعی و یکی از پیشرفته ترین فناوری های مدیریت ریسک است.

ربات معاملاتی Crushtip

کراستپ

این محصول برای معامله جفت EUR / USD با مدیریت ریسک پایین و استراتژی کوتاه مدت جرم گیری طراحی شده است.

ربات تجارت Elitrob

الیتروب

Elitrob که برای تجارت چندین جفت ارز طراحی شده است ، به طور مداوم بازار فارکس را تجزیه و تحلیل می کند و به دنبال سطوح اصلی نهادی و مناطقی با احتمال تجارت بالا است.

ربات تجارت ربات Bit

ربات بیت

برای تجارت چندین جفت ارز و رمزنگاری تحت استراتژی معاملات روزانه و اسکالپینگ طراحی شده است.

بازاریابی هوش مصنوعی

بازاریابی هوش مصنوعی

سیستم بازپرداخت مبتنی بر تبلیغات.

ربات معاملاتی Onnrade

اوونیتراد

3 ربات را در زمینه اسکالپینگ و تجارت روزانه نظارت کنید که توسط 12 معامله گر حرفه ای نظارت شده و معاملات اصلی ارزهای پولی را کشف کنید.

ارتقا و نظارت بر برخی از ربات های تجاری

برخی را ممیزی می کنیم ربات های تجاری که به نظر ما در طول زمان قابل اعتماد و پایدار هستند. در اینجا یک لیست غیر جامع از ربات های تجاری است که ما آنها را دنبال می کنیم یا بسیار دقیق دنبال می کنیم: Smart Evo، Maestrem، GoldMine, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionnaire Prime, Dragon, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet .

⚠️ ما ربات‌های نوع (کلاهبرداری / پونزی) را شناسایی کرده‌ایم: EvoTrade، Eureka، Mark AI، King Coin، Antares، Sparta، Shigeru، King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn .

حتی بهترین معامله گران برای انجام سفارشات خود در بازارها به ربات ها اعتماد می کنند.

آنها سریعتر ، سریعتر محاسبه می کنند و عاری از احساسات هستند.

ربات های معامله گر خودکار سیستم های خودکاری هستند که بر اساس پارامترها یا برنامه های تعیین شده توسط توسعه دهندگان کار می کنند. پس از اتصال به حساب معاملاتی شما، ربات به طور خودکار بدون دخالت انسانی در بازارهای مالی موقعیت می گیرد که خطاهای ناشی از احساسات انسانی را از بین می برد.

این نرم افزارها با هدف خودکارسازی فرآیند معاملات و دستیابی به سود پایدار، با نسبت ریسک به سود خوب طراحی شده اند. این الگوریتم های پیشرفته همراه با هوش مصنوعی به طور مداوم بازار را تجزیه و تحلیل می کنند، به طور خودکار معاملات را با مدیریت خوب صندوق باز و بسته می کنند. (حداکثر کاهش 3% در حالت ایده آل)، با استفاده از دستورالعمل های مبتنی بر شاخص های ریاضی، آماری و مشخص بورس.

تیم پانساکا / Pantheratrade چندین مشارکت با کارشناسان مختلف در زمینه تجارت خودکار ایجاد کرده است.

هر ربات بسته به بازار هدف، استراتژی معاملاتی خود را دارد. آنها به طور مداوم نظارت می شوند، طبق اخبار اقتصادی به روز می شوند و توسط تیمی از توسعه دهندگان حرفه ای بهینه می شوند.

این فرآیند بهینه سازی مداوم برای اطمینان از نتایج بلند مدت موفق ضروری است. بازار فارکس یک محیط بسیار روان و دائما در حال تغییر است. این سطح از بهینه سازی تضمین می کند که الگوریتم ها در بالا باقی می مانند و همه چیز همانطور که باید کار می کند.

"اگر در دنیای ربات های معاملاتی تازه کار هستید، توصیه من را بپذیرید: پولی را که به آن نیاز ندارید شرط بندی کنید، اجازه دهید معامله کند، سپس برنده های خود را جمع آوری کنید تا زمانی که شرط اولیه خود را برگردانید. پس از آن، فقط پاداش است."

از Combo استفاده کنید
ربات / رمزنگاری / انباشته شدن .

در اینجا یکی از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد درآمد غیرفعال و در عین حال متنوع کردن هرچه بیشتر آمده است:

با واریز وجه از یک یا چند ربات تجاری استفاده کنید brokerمربوطه

با سود حاصل ، ارزهای رمزپایه را در صرافی های اصلی بخرید (Binance, Coinbase یا Crypto.com).

خود را معامله کنید یا نگه دارید cryptomonnaies به منظور ایجاد علاقه ماهانه و / یا خرید محصولات و خدمات روزمره با رمزنگاری خود مانند Binance کارت برای خرید غذا، آرایشگاه، بنزین، اشتراک و اوقات فراغت شما.

پشتیبانی فنی Autotrade Gold

ربات های تجاری پایدار و کارآمد

سرمایه گذاری کنید و متنوع شوید

درباره تجارت ربات بیشتر بدانید

سرمایه گذاری در یک ربات معاملاتی خودکار یک رویکرد رو به افزایش است که می تواند بسیار سودآور باشد. توجه داشته باشید که معاملات با فرکانس بالا تقریباً نیمی از سفارش‌های ثبت‌شده در فرانسه و 70 درصد از سفارش‌های ثبت‌شده در ایالات متحده را تشکیل می‌دهد. این ارقام به وضوح اثربخشی این نوع سرمایه گذاری مالی را نشان می دهد.

چندین مزیت را باید با ربات های تجاری ذکر کرد:
- اول از همه، آنها امکان ارزیابی بهتر دارایی ها را فراهم می کنند، قیمت ها به طور مداوم با تقاضای بازار سازگار می شوند.
- بازار به صورت مایع تر ، خرید و فروش آن آسان تر می شود
- آنها هزینه های تجارت را برای هر دو شرکت و افراد کاهش می دهند

امروزه، انواع مختلفی از سرمایه گذاران ریسکی وجود دارد که از روبات های معاملاتی خودکار استفاده می کنند:

افرادی که به دنبال تنوع بخشیدن به منابع درآمد خود هستند
افراد بیشتر و بیشتری برای ایجاد درآمد اضافی می خواهند در تجارت شرکت کنند. ربات های معامله گر جایگزین بسیار خوبی در این مورد هستند زیرا به شما امکان می دهند بدون داشتن مهارت های زیادی به اندازه معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی سرمایه گذاری کنید.

تاجران حرفه ای
ما تعداد فزاینده ای از معامله گران را پیدا می کنیم که از ربات های تجاری استفاده می کنند ، همانطور که در مورد ربات هایی که در وب سایت فعلی به شما ارائه می دهم ، وجود دارد. در واقع ، تجارت خودکار به کار کمتری نیاز دارد در حالی که امکان ایجاد درآمد قابل توجه وجود دارد. بازرگانان همچنان مراقب هستند که ربات های تجاری با کیفیت را انتخاب کنند که سیگنال های سودآور و متفکرانه ای ارائه دهند.

عادی سرمایه گذاری مالی
سرمایه گذاران دائما در جستجوی فرصت های متنوع سازی سرمایه خود هستند. ربات های تجاری تکنیکی هستند که به طور فزاینده ای باعث جذب این نوع نمایه می شوند. در واقع ، وقتی این سرمایه گذاران با روبات های خوبی روبرو می شوند ، از سرمایه گذاری مبالغ قابل توجه دریغ نمی کنند.

ایمنی
هدف من حمایت از شما در ثبت رباتهای ارائه شده است. من از طریق سایت خود فقط ربات های معاملاتی را به شما نشان می دهم که هفته ها خیلی زیاد آنها را تجزیه و تحلیل کرده ام. البته ، همیشه یک خطر وجود دارد زیرا ، به یاد داشته باشید ، هر ربات تجاری همچنان یک سرمایه گذاری خطرناک است و بنابراین می تواند زیان ایجاد کند.

شفافیت
من با شفافیت کامل ، تمام اطلاعات لازم برای شروع کار در تجارت خودکار را در اختیار شما قرار می دهم. هدف این است که شما بدون هیچ غافلگیری ناخوشایند در بدو ورود ، دقیقاً بدانید که درگیر چه چیزی هستید.

Partage
در طول زندگی من همیشه مشتاقانه اشتراك داشته ام تا بتوانم به اطرافیانم پیشرفت كنم. کمی با سایت یکسان است Robots-Trading.fr. واقعیت ساده دانستن اینکه من در توسعه پروژه شما شرکت می کنم رضایت واقعی من است.

شور
تجارت و ارزهای دیجیتال از سال 2017 به یک علاقه واقعی تبدیل شده اند. من ساعت های زیادی را صرف تجزیه و تحلیل این بازارهای جدید و منابع جدید سرمایه گذاری ناشی از آنها کرده ام. حالا هدف من این است که این اشتیاق را با شما به اشتراک بگذارم تا بتوانید از آن لذت ببرید.

امروزه انواع مختلفی از ربات های تجاری وجود دارد. مشخصات این ربات ها با توجه به تحولات بازار متفاوت است. بنابراین ، برخی از بازارها نسبتاً پایدار هستند در حالی که برخی دیگر روندهای بارزتر ، نوسانات بیشتری دارند.

ربات های معامله گر خنثی ترند
ربات‌های معامله‌گر نوع محدوده به طور خاص بر بازارهایی تمرکز می‌کنند که باثبات هستند و زیاد نوسان ندارند. این ربات های تجاری به یک شاخص فنی بستگی دارند (توالی از نکاتی که امکان تجزیه و تحلیل اوراق بهادار بازار سهام را فراهم می کند تا روشی که قیمت ها در آن تغییر می کنند را پیش بینی کند). ربات معامله گر نوع Range این شاخص های فنی را به طور مداوم بررسی می کند و در زمانی که بازار بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد می شود، اقدامات خرید و فروش را انجام می دهد.

ربات ها را برای روند زیر معامله کنید
این نوع ربات های معاملاتی با باز کردن موقعیت هایی که از روند غالب آن پیروی می کنند ، اطمینان خواهند داشت که روندهای منتشر شده در بازار را نشان می دهند. بنابراین ، هر بار که ربات روندی را تشخیص داد که می تواند سودآور باشد ، موقعیت های خود را باز یا بسته می کند. توجه داشته باشید که فقط سیگنالهایی را مغایر با روند در نظر می گیرد.

ربات های با فرکانس بالا (THF)
آنها رقابتی ترین ربات های تجاری هستند. آنها بیشتر توسط مutesسسات مالی ایجاد می شوند. آنها فقط در چند ثانیه قادر به انجام سفارشات هستند (اسکالپینگ). هدف از تجارت با فرکانس بالا بهره برداری از نوسانات منظم کوچک است.

هر ثبت نام از یک پیوند وابسته انجام می شود!
و باور کنید دیگر هیچ صدمه ای نمی بیند!

وقتی تجربه ای در تجارت یا ارزهای دیجیتال ندارید، شروع این نوع ماجراجویی آسان نیست. به همین دلیل است که به خودم اجازه می‌دهم شما را همراهی کنم تا به شما کمک کنم تا حساب‌های خود را بین خود پیکربندی کنید broker (کارگزار) و شما ربات تجاری، به سوالات مربوطه پاسخ دهید و در صورت امکان پشتیبانی فنی ارائه دهید. اگر نمی‌توانید پیوند ارجاع را در برخی از روبات‌ها پیدا کنید، به این دلیل است که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم: یا الان دارم آن را بررسی می‌کنم یا مشکوک هستم. علاوه بر این، شما باید بتوانید پشتیبانی فنی را مدیریت کنید و ارجاعات خود را به درستی همراهی کنید، بنابراین من ریسک ارائه لینک های ارجاعی که به نظر من بیش از 95٪ قابل اعتماد نیستند را به شما نمی دهم.

Autotrade Gold 5.0
Broker تنظیم شده یا غیرقابل تنظیم
🥇 حداقل سرمایه 250 پوند

چرا باید از سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک استفاده کرد؟

سال‌ها است که بازاریابی مبتنی بر ارائه سمپل به مشتری، توانسته به پیشرفت و بقای کسب‌وکارها کمک کند. از سوی دیگر، این نوع روش بازاریابی به مشتری این فرصت را می‌دهد تا قبل از خرید، نمونه‌ای از محصول را به‌صورت رایگان ارزیابی کند. با پیشرفت تجارت الکترونیک و آنلاین شدن بیشتر کسب‌وکارها، استراتژی‌های سمپلینگ هم به‌روز شده و در حال حاضر، بیشتر از سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک استفاده می‌شود.

مزایای سمپلینگ محصول برای اکثر کسب‌وکارها و به ‌ویژه تولیدکنندگان کالاهای بسته‌بندی زود مصرف (CPG)، بارها و بارها ثابت شده است. تجربه لمس و ارتباط با محصول قبل از خرید آن، مسیر تحقیق و توسعه و تست محصول را کوتاه می‌کند و وفاداری مشتریان را افزایش می‌دهد.

تا قبل از همه‌گیری کرونا، اکثر مشاغل تلاش می‌کردند تا جای خودشان را در بازار آنلاین پیدا کنند؛ اما این اتفاق ناخوشایند، مزایایی هم داشت و تبدیل به نقطه عطفی برای تجدید پیمان دنیای دیجیتال و تجارت الکترونیک شد.

در این مقاله، سایت سمپلر بررسی کرده که چگونه سمپلینگ دیجیتال توانسته جای خود را در دنیای تجارت الکترونیک پیدا کند و به کمک کسب‌وکارهای فعال در این حوزه بیاید.

تاریخچه به‌کارگیری سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک

تاریخچه به‌کارگیری سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک

در سال‌های قبل از رونق تجارت الکترونیک، فرایند خرید چندان پیچیده نبود. وقتی به محصولی نیاز داشتید، کافی بود تا سوار ماشین شوید و خودتان را به نزدیک‌ترین فروشگاه برسانید و آنچه که نیاز دارید را تهیه کنید. تنوع محصولات این فروشگاه‌ها کم بود اما چون کسبه این فروشگاه‌های محلی، اهل همان منطقه بودند و معمولا با یکدیگر ارتباط خونی داشتند، شما به فروشنده و پیشنهادهای او اعتماد می‌کردید.

در حال حاضر و با پیشرفت دنیای دیجیتال، مصرف‌کننده‌ها گزینه‌های زیادی را برای خرید دارند که دسترسی به آن‌ها تنها با لمس صفحه‌نمایش گوشی، امکان‌پذیر است. این اتفاق یعنی مصرف‌کننده دسترسی نامحدود به تنوعی گسترده از محصولات دارد و دیگر به مرزهای فیزیکی فروشگاه‌های قدیمی محدود نیست. شیوع ویروس کرونا و قرنطینه‌های متعدد در سال 2020، باعث شد که این دسترسی گسترده‌تر شود.

به نقل از یک کمپانی معروف در حوزه مشاوره کسب و کار (مکنزی)، تجارت الکترونیک در دوران همه‌گیری کرونا، تنها در 3 ماه به اندازه 10 سال پیشرفت کرد. این رشد سریع باعث شد تا بسیاری از کسب‌وکارها با سرعت بالایی به استراتژی‌های مدرن بازاریابی روی بیاورند.

اهمیت به‌کارگیری سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک

چرا به‌کارگیری سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک اهمیت دارد؟

با وجود این که در حال حاضر تمایل مصرف‌کنندگان به خرید آنلاین نسبت به قبل بیشتر شده است، اما این روش خرید یک عیب بزرگ با نام «عدم لمس کردن محصول» دارد، چرا که این احساس از طریق صفحه‌نمایش گوشی و کامپیوتر به دست نمی‌آید. مصرف‌کنندگان راحت بودن خرید آنلاین را دوست دارند، اما دیدن از نزدیک، لمس کردن، بو کردن و تجربه استفاده از یک محصول در دنیای واقعی، چیز دیگری است. نتایج تحقیقی که سایت sampler روی 30.000 مصرف‌کننده انجام داده، نشان می‌دهد که 51 درصد آن‌ها لمس نکردن محصول از نزدیک را بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف خرید آنلاین می‌دانند.

ارسال نمونه محصول درب منزل، این احساس از دست رفته را به مصرف‌کننده باز می‌گرداند. نظرات آن‌ها در مورد محصول، به شما کمک می‌کند تا محصولتان را مطابق سلیقه و میل آن‌ها اصلاح کنید و باعث می‌شود که پیش از خرید، مشتری به محصول شما به چشم دیگری نگاه کند. خوشبختانه پیشرفت دنیای دیجیتال باعث شده که پخش کردن نمونه محصولات و رساندن آن به دست مشتری سریع‌تر و آسان‌تر شود.

به‌عنوان مثال، استفاده از یک پلتفرم سوم مثل پیکاپک، به صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین کمک می‌کند تا مشتریان هدف خود را راحت‌تر پیدا کنند و پس از تحویل دادن سمپل محصولتان درب منزل، از آن‌ها خواسته می‌شود تا پس از مصرف، در مورد آن نظر بدهند. گاهی این نظرات فقط محدود به نظرسنجی‌ها و فرم‌های ثبت‌نام برای دریافت بسته سمپل نمی‌شود و برخی از کاربران به‌صورت خودجوش، در شبکه‌های اجتماعی اقدام به تولید محتوا در مورد محصولات می‌کنند. همچنین دریافت اطلاعات تماس در نظرسنجی‌ها، به معنای لید جمع‌کردن است و با استفاده از آن می‌توان با افرادی که محصول را دوست داشته‌اند، ارتباط بلندمدت برقرار کرد.

چگونه سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک تحول ایجاد می‌کند؟

در این بخش با مهم‌ترین اثرات سمپلینگ به شیوه دیجیتال در تجارت الکترونیک که منجر به رشد کسب‌وکارهای آنلاین می‌شود، آشنا می‌شوید:

1. به مشتریان خود کمک کنید تا قاطعانه خرید کنند

از هدایای تبلیغاتی گرفته تا بسته‌های خوراکی کوچک، سمپل‌ها همیشه خریدار را وسوسه می‌کنند. چرا که با وجود تنوع بالای کالا در فضای مجازی، احتمال این که مشتری از سر خستگی تصمیم به خرید کالایی بگیرد زیاد است و سمپلینگ دیجیتال جلوی این خستگی را می‌گیرد و محصول شما را در میان رقبای متعدد، متمایز می‌کند و باعث می‌شود که احساسات مشتری درگیر شود. چرا که سمپل محصول شما فقط یک هدیه کوچک برای خوشحال کردن مشتری نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای رفع نگرانی‌های قبل از خرید است و تبدیل به روشی مفرح و سودمند برای کسب تجربه در مورد محصول شما می‌شود.

افزایش بازخورد با سمپلینگ دیجیتال

2. بازخوردهای واقعی به دست آورید

یکی از بهترین خروجی‌های یک کمپین سمپلینگ دیجیتال، به دست آوردن بازخوردها و نظرات مشتریان در سریع‌ترین زمان ممکن و موثر بودن این نظریات است. به کار بستن این نظرات و بازخوردها، نه تنها به بهینه کردن محصول کمک می‌کند، بلکه به شما کمک می‌کند تا در آینده استراتژی‌های بازاریابی خود را هوشمندتر کنید.

آمارهای Sampler نشان می‌دهد که حدود 70 درصد از مصرف‌کنندگان، پیش از خرید یک محصول بین یک تا 6 بازخورد را در مورد آن مطالعه می‌کنند و فراوانی افرادی که اصلاً به این بازخوردها مراجعه نمی‌کنند، کمتر از 10 درصد است. شما می‌توانید نظرات مشتریان در مورد محصولاتتان را جمع‌آوری کنید و آن‌ها را در صفحه اصلی وب‌سایت خود قرار دهید تا مشتریان احتمالی بتوانند بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

3. «محتوای تولید شده توسط کاربر» بیشتری جذب کنید

در دنیای دیجیتال امروز، محتوای تولید شده توسط کاربر (UGC) وجه تمایز لازم را برای ایجاد یک تصویر اصیل و تجارت مبتنی بر احساسات واقعی از برند شما فراهم می‌کند. UGC نوعی بازخورد است که سایر مشتریان به آن اعتماد می‌کنند و آن را به‌عنوان یک نگرش عمومی در مورد برندها در نظر می‌گیرند. معمولاً چنین محتوایی زمانی خوانده می‌شود که مشتری در فضای امن و راحت خانه قرار دارد و این موضوع باعث می‌شود که میزان حواس‌پرتی در پایین‌ترین حد ممکن قرار داشته باشد. همچنین پس از خواندن چنین محتوایی، شخص ترغیب می‌شود تا یکی مانند آن را تولید کند.

همانند بازخوردها، می‌توانید از محتوای تولید شده توسط کاربر نیز در سایت خود استفاده کنید تا سایر مشتریان نیز با برند شما احساس همبستگی پیدا کنند و به خرید ترغیب شوند.

برای پی بردن به تأثیر محتوای UCG و سمپلینگ دیجیتال، کافی است تا هشتگ SamplerLove# را در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید. این هشتگ، نشان‌دهنده پست‌هایی است که شامل بازخوردهای کاربران سایت سمپلر در مورد نمونه محصولات ارسالی این سایت می‌شود.

پیکاپک چگونه می‌تواند به کسب و کار آنلاین شما کمک کند؟

پیکاپک همان پلتفرمی است که تجربه رایگان استفاده از نمونه محصول را برای مشتریان بالقوه و بالفعل شما فراهم می‌کند. این اتفاق، باعث می‌شود که مشتری از نزدیک محصول را لمس کند و در تصمیم‌گیری برای خرید، تنها به مطالعه نظرات سایر کاربران و محتوای تولید شده توسط آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی اکتفا نکند. همچنین خروجی پرسشنامه‌های تدوین‌شده توسط پیکاپک ، به شما کمک می‌کند تا بهترین و مؤثرترین کانال‌ها برای عرضه محصولات خود را پیدا کنید و با کسب شناخت بهتر از مشتری هدف، تبلیغات محصول را به‌صورت هوشمند مدیریت کنید. چرا که این پرسشنامه‌ها اصولی تدوین ‌شده‌اند و خروجی آن‌ها راستی آزمایی می‌شود.

دوران همه‌گیری کرونا باعث شد که اقبال مصرف‌کنندگان به تجارت الکترونیک و خرید آنلاین بیشتر شود. سمپلینگ دیجیتال، راهی است که به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا پیش از خرید آنلاین، تجربه استفاده از محصول را داشته باشد و صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین نیز می‌توانند با استفاده از این روش، اعتماد کاربر را جلب کنند. همچنین استفاده از سمپلینگ دیجیتال در تجارت الکترونیک، منجر به ترغیب مشتری در تصمیم‌گیری برای خرید و افزایش بازخوردهای واقعی و محتوای UGC می‌شود.

هوش تجاری BI چیست؟

قطار تکنولوژی با سرعت زیادی در حرکت است. هر روزه دانش و ابزارهای جدیدی برای سهولت استفاده از داده‌ها و افزایش بازدهی فعالیت‌ها طراحی می‌شود. هوش تجاری یا Business Intelligence (BI) مجموعه‌ای از فرایندها، روش‌ها و ابزارهایی‌ها است که داده‌های خام را تبدیل به اطلاعات کاربردی می‌کند و این امر باعث پیشرفت کسب‌وکارها خواهد شد. BI تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت را با استفاده از داده‌های آماری و نه مفروضات و احساسات فراهم می‌کند. ابزارهای BI تجزیه و تحلیل داده‌ها را انجام می‌دهند و گزارش‌ها، خلاصه‌ها، داشبورد، نقشه‌ها، نمودارهایی را ایجاد می‌کنند تا اطلاعات دقیقی درباره ماهیت تجارت را در اختیار کاربران قرار دهند.

مزایای استفاده هوش تجاری (BI) چیست؟

موارد زیر را می‌توان به عنوان مزایای هوش تجاری عنوان کرد:

تجسم داده (Data Visualization)

نمایش داده‌های پیشرفته به صورت کاربردی، یکی از مزایای هوش تجاری است. BI با استفاده از یک رابط کاربری ساده و همچنین استفاده از قالب‌های گرافیکی مناسب برای نمایش داده‌ها، درک بهتری از اطلاعات برای شما ایجاد می‌کند.

ارتباط (Connection)

توانایی مدیریت و دسترسی به منابع مختلف داده‌ها، نمای 360 درجه‌ای از کسب‌وکار و شرکت شما فراهم می‌کند که در محیط‌های داده‌ای دیگر امکان‌پذیر نیست.

همکاری (Collaboration)

استفاده از ابزارهای BI باعث بهبود چرخش و دسترسی به اطلاعات می‌شوند. این مسئله در بهبود عملکرد بخش تجاری و واحدهای آن مانند بازاریابی، امور مالی، فروش، اجرایی، پشتیبانی و منابع انسانی به صورت تکی یا در هنگام همکاری آن‌ها می‌شود.

چند پلتفرم، چند کاربر (Multi-Platform, Multi-User)

برنامه های BI به صورت آنلاین و در محیط های تلفن همراه کار می‌کنند.. ابزارها عملکرد سیستم را بهبود می‌بخشند تا شرکت‌ها بتوانند اطلاعات بیش‌تر و سریع‌تری را در اختیار کاربران هدف خود قرار دهند. این ابزارها هنگام استفاده از داده‌ها با حجم خیلی زیاد عملکرد بسیار خوبی دارند.

چند پلتفرم، چند کاربر (Multi-Platform, Multi-User)

مقیاس‌پذیری (Scalability)

داشبوردها و گزارش‌ها در دسترس بسیاری از کاربران است و فقط به تحلیلگران داده یا مدیران سازمان محدود نمی‌شود. بسیاری از سیستم‌های BI قابلیت مقیاس‌پذیری را، که امکان تغییر در اندازه یا واحد داده‌ها را ممکن می‌سازد، برای استفاده در گزارش و تجزیه‌وتحلیل پیشرفته به کاربران خود ارائه می‌دهند.

سرعت و مزیت رقابتی (Speed and Competitive Advantage)

BI به دلیل دسترسی به داده‌های جهانی، می‌تواند امکان گزارش‌گیری، تجزیه‌وتحلیل و برنامه‌ریزی سریع‌تر را فراهم کند. این قابلیت باعث می‌شود تصمیم‌گیری و واکنش سریع و مناسب به تغییرات بازار یا سایر شرایط حرفه‌ای‌تر انجام شود.

داده‌های معتبر و دقیق (Trusted Data and Accuracy)

با کمک BI امکان سفارشی و شخصی‌سازی گزارش‌ها وجود دارد و KPI ها را با استفاده از بیش از یک منبع داده می‌توان بررسی کرد. گزارش‌هایی که در لحظه آماده می‌شوند و اطلاعاتی که ارائه می‌دهند، به سازمان‌ها و کارکنان آن‌ها کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرند.

تجزیه و تحلیل و بینش (Analysis and Insights)

BI حجم زیادی از داده‌ها را برای سرعت بخشیدن به فعالیت هایی مثل پیش‌بینی، بودجه‌بندی، برنامه‌ریزی و اجرا پردازش می‌کند. تجزیه و تحلیل رقبا به شرکت‌ها کمک می‌کند تا عملکرد آن‌ها را بررسی کنند. در این جا هوش تجاری می‌تواند دلیل تمایز محصول و خدمات رقبا با یکدیگر باشد.

پشتیبانی تصمیم‌گیری (Decision-Making Support)

وقتی شرکت‌ها بتوانند در زمان مناسب، از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و سریع‌تر استفاده کنند، یک مزیت رقابتی مهم پیدا خواهند کرد.

بهره‌وری و بازدهی (Efficiency and Productivity)

داشتن یک دید 360 درجه‌ای از تمامی فعالیت‌ها، به شرکت کمک می‌کند تا مشکلات را شناسایی کند، فرایندها را بهبود ببخشد، فروش را افزایش دهد و درآمد خود را بیش‌تر کند.

رضایت مشتری (Customer Satisfaction)

BI می‌تواند به شما کمک کند تا محصول یا خدمتی که در آن ضعیف هستید پیدا کنید و با ایجاد تغییرات لازم، میزان رضایت مشتریان خود را بهبود بخشید. گزارش‌ها در درک رفتار مشتری، آشنایی با پرسونای کاربر و بازخورد مشتری به شما کمک می‎کنند و برای ایجاد تغییر، اصلاح و بهبود خدمات به مشتری و در نتیجه افزایش رضایتمندی آن‌ها بسیار مفید هستند.

رضایت کارکنان (Employee Satisfaction)

با استفاده از داده‌های BI، شما می‌توانید نقاط قوت و ضعف اعضای تیم را ارزیابی کنید و برنامه‌های آموزشی مربوطه را برای حمایت از موفقیت آن‌ها در نظر بگیرید. ابزارهای BI می‌توانند به طور خودکار رفتارهای مثبت را تشخیص دهند و به طور مرتب مشارکت و پیشرفت کارکنان را ثبت کنند.

پس‌انداز و سودآوری (Savings and Profitability)

ابزارهای BI می‌توانند هر گونه مغایرت، ناکارآمدی یا خطا را تجزیه‌وتحلیل ‌کنند. BI با ارائه بینش‌هایی که می‌تواند در آینده منجر به فروش شود، شما را راهنمایی می‌کند که چگونه بودجه‌بندی و هزینه کنید، تا حاشیه سود افزایش یابد.

هدف‌گذاری استراتژیک و KPI ( Strategic and KPI Targeting)

هوش تجاری به شرکت‌ها برای پیدا کردن فرصت‌های جدید، استفاده از استراتژی‌های هوشمندتر و به دست آوردن مزیت رقابتی کمک می‌کند. شما می‌توانید از داده‌ها برای شناسایی روندهای بازار و کمک به بهبود حاشیه سود استفاده کنید. ��زارش‌هایی که روند فعالیت‌ها به سمت KPIهای تأییدشده را نشان می‌دهند، تعیین می‌کنند که شرکت برای رسیدن اهداف خود در مسیر درست قرار دارد.

هدف‌گذاری استراتژیک و KPI ( Strategic and KPI Targeting)

چرا استفاده از BI در کسب و کار اهمیت دارد؟

استفاده از هوش تجاری در دنیای امروز اهمیت زیادی دارد. صرفه‌جویی در زمان و منابع گاهی می‌تواند به نقطه قوت یک سازمان تبدیل شود و تفاوت‌ها را شکل دهد. در ادامه به مواردی که نشان‌دهنده اهمیت هوش تجاری هستند، اشاره می‌کنیم:

 • هوش تجاری KPI (شاخص‌های کلیدی عملکرد) مناسب را بر اساس داده‌های تاریخی تشخیص می‌دهد.
 • BI به شناسایی و تعیین فرایندهای متنوع کمک شایانی می‌کند.
 • هوش تجاری با تشخیص روند بازار و شناسایی مشکلات تجاری که نیاز به برطرف شدن دارند، باعث تسریع روند پیشرفت می‌شود.
 • BI به نمایش کاربردی داده‌ها کمک می‌کند که باعث افزایش کیفیت داده و در نتیجه بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها می‌شود.

سیستم‌های هوش تجاری چگونه پیاده‌سازی می‌شوند؟

مراحل پیاده‌سازی هوش تجاری به شرح زیر است:

 • مرحله اول: داده‌های خام از داده‌های پراکنده شرکت‌ها جمع‌آوری و استخراج می‌شوند. این داده‌ها می‌توانند در چندین سیستم ناهمگن پخش شده باشند.
 • مرحله دوم: داده‌های پایش شده، به انبار داده تبدیل می‌شوند. جداول و اطلاعات به هم متصل می‌شوند و پایگاه داده تشکیل می‌شود.
 • مرحله سوم: با استفاده از سیستم BI کاربر می‌تواند درخواست‌های متنوعی برای ایجاد گزارش، تحلیل، برنامه‌ریزی و . ایجاد کند.

کاربران اصلی هوش تجاری چه کسانی هستند؟

افرادی را که از هوش تجاری استفاده می‌کنند، به طور کلی می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. البته این دسته‌بندی به این معنا نیست که هوش تجاری برای بقیه افراد قابل استفاده نیست. هدف از این تقسیم‌بندی تاکید بر کاربرانی است که می‌توانند بیشترین استفاده را از BI برای رسیدن به اهداف خود داشته باشند.

1. تحلیلگران حرفه‌ای داده:

یکی از گروه‌هایی که استفاده زیادی از هوش تجاری دارند تحلیلگران داده‌های آماری هستند. سیستم BI به آن‌ها کمک می‌کند تا بینش تازه‌ای برای توسعه استراتژی‌های تجاری منحصر به فرد کسب کنند.

2. فعالان حوزه IT:

این کاربران می‌توانند با استفاده از BI زیرساخت‌های خود را بهبود ببخشند و فعالیت‌ها را تسریع کنند.

3. فعالان حوزه تجارت:

مدیر عامل یا مدیران ارشد شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از BI فرایندها بررسی کنند، کارایی فعالیت‌های تجاری خود را افزایش دهند و به سودآوری بیشتری برسند.

انواع ابزارها و نرم افزارهای BI

ابزارها و نرم افزارهای BI انواع مختلفی دارند. در ادامه نگاهی گذرا به برخی از انواع رایج آن BI خواهیم داشت.

 • نرم‌افزار گزارش‌دهی (Reporting software): از نرم‌افزارهای گزارش‌دهی برای گزارش، سازماندهی، فیلتر و نمایش داده‌ها استفاده می‌شود.
 • نرم‌افزار تجسم داده‌ها (Data visualization software): نر‌م‌افزار تجسم داده‌ها، مجموعه‌ای از اطلاعات را برای راحتی در خواندن و ارائه تصویری جذاب از نظر بصری آماده می‌کند.
 • ابزارهای داده کاوی (Data mining tools): ابزارهای داده کاوی با استفاده از مواردی مانند هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و آمار، مقادیر زیادی داده را برای ساختن الگوهای معنادار پایش می‌کنند.
 • پردازش تحلیلی آنلاین (Online analytical processing): ابزارهای OLAP این امکان را به کاربران می‌دهد که مجموعه‌ای از داده‌ها را از زوایای متفاوت بررسی و بر اساس دیدگاه‌های مختلف تجاری تجزیه‌وتحلیل کنند.

انواع ابزارها و نرم افزارهای BI

نمونه‌های استفاده از BI در کسب‌وکارها

بعضی از موفق‌ترین شرکت‌های دنیا از BI برای افزایش درآمد، وفاداری مشتری، اثربخشی عملیاتی، تبلیغات، افزایش ارزش سهام، پیش‌بینی رفتار مشتری و توسعه فرصت‌های تجاری جدید استفاده می‌کنند. در ادامه به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

امریکن اکسپرس ( American Express)

هوش تجاری نقش مهمی در صنعت مالی دارد. American Express از این فناوری برای توسعه محصولات جدید خود شامل خدمات پرداخت و پیشنهادات بازارهای مالی به مشتریان استفاده می‌کند. با بررسی‌های این شرکت در بازار استرالیا مشخص شد حدود 24 درصد از کل کاربران استرالیایی پس از مدت چهار ماه حساب‌های خود را می بندند. با شناسایی این افراد و استفاده از این اطلاعات، American Express اقداماتی را برای حفظ مشتریان خود برنامه‌ریزی کرد. هوش تجاری همچنین به شرکت کمک می کند تا کلاه‌برداری‌ها را به طور دقیق تشخیص دهد و از مشتریانی که اطلاعات بانکی آن‌ها ممکن است به خطر بیفتد، محافظت کند.

کوکاکولا (Coca-Cola)

با وجود 35 میلیون دنبال‌کننده در توییتر و 105 میلیون طرفدار در فیس بوک، کوکاکولا از داده‌های به دست آمده از رسانه های اجتماعی خود استفاده بسیار سودآوری دارد. با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری تشخیص چهره، این شرکت می‌تواند زمان انتشار پست عکس‌های نوشیدنی‌های خود را آنلاین رصد کند. این داده‌ها، همراه با قدرت BI، اطلاعات و چشم انداز بسیار مهمی را در اختیار شرکت قرار می‌دهد. از این طریق آن‌ها متوجه می‌شوند که چه کسانی و در کجا نوشیدنی‌ها را می‌نوشند، چرا برند آن‌ها را منشن می‌کنند. این اطلاعات در اجرای تبلیغات هدفمند بسیار اثرگذار است. تا حدی که ممکن است چهار برابر بیشتر از یک تبلیغ عمومی منجر به کلیک شود.

نتفیلیکس (Netflix)

یک شرکت سرگرمی آنلاین با 148 میلیون کاربر می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات را ارائه دهد و استفاده از این داده‌ها در بستر BI می‌تواند یک مزیت رقابتی عالی ایجاد کند. Netflix از این داده‌ها به روش‌های مختلفی استفاده می‌کند.

یک مثال این است که چگونه شرکت ایده‌های اصلی برنامه و سریال‌های را بر اساس برنامه‌هایی که قبلا پخش شده و موفق بوده است، تدوین و برنامه‌ریزی می‌کند. Netflix همچنین از هوش تجاری استفاده کرده تا مردم را با محتوای خود درگیر کند. این سرویس در اجرای تبلیغات با محتوای هدفمند بسیار خوب عمل می‌کند. طوری که سیستم پیشنهاد دهنده آن بیش از 80 درصد محتوای پخش شده را هدایت می‌کند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم تا توضیحات کوتاهی درباره دانش جدید و کاربردی هوش تجاری ارائه دهیم. دنیای تکنولوژی و تجارت درحال تغییر و قدم برداشتن به سوی روش‌های نوین است. فرصت‌های تجاری و شغلی تخصصی جدیدی در حال شکل‌گیری هستند. آشنا شدن با ترندهای روز می‌تواند شما را در زندگی کاری و شخصی با بینش‌های جدیدی آشنا کند. اگر با هوش تجاری آشنا هستید یا تجربه‌ای در این زمینه دارید، نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

وبلاگ

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی بین مدیران سازمان صنعت معدن و تجارت

جکسون و ماسلاچ[1](2001)، فرسودگی شغلی را نشانگانی روان شناختی متشكل از سه بعد تحلیل عاطفی یا خستگی هیجانی، مسخ شخصیت وكاهش احساس كفایت شخصی می دانستند. علامت محوری فرسودگی، تحلیل عاطفی است كه یك واكنش عمومی به استرس بوده و به صورت احساس تحت فشار قرار گرفتن و تخلیه منابع احساسی و هیجانی در فرد نمودار می شود. مسخ شخصیت، پاسخی منفی و سنگدلانه، و بی تفاوت به اشخاصی است كه معمولاً دریافت كنندگان خدمات و مراقبت تجارت مبتنی بر احساسات هستند و به نگرش منفی شخص نسبت به سازمان اشاره دارد. این بعد از فرسودگی، برای مشاغل مرتبط با خدمات انسانی بسیار اختصاصی می‌باشد. احساس عدم موفقیت فردی، كم شدن احساس لیاقت و ایفای موفق وظیفه است و یك ارزیابی منفی از خود در رابطه با انجام كار می باشد. (کیکاس[2] و همکاران، 2010).

به طور كلی فرسودگی شغلی عوارض متعددی درخانواده، زندگی اجتماعی، فردی و سازمانی برجای می گذارد كه از مهم ترین آن ها می توان به غیبت و ترك خدمت، تأخیرهای متوالی، شكایات مختلف روان شناختی، تضاد، تغییر شغل، كاهش كیفیت مراقبت از بیماران

پروژه دانشگاهی

وتعارضات بین فردی با همكاران اشاره كرد (خازی[3] و همکاران، 2006). فرسودگی شغلی نشانگانی است كه بر اثر تعامل عوامل مختلف فردی، بین فردی و سازمانی به وجود می آید (دسیلوا[4] و همکاران، 2009). ازعوامل فردی فرسودگی شغلی، می توان به ویژگی های فردی، شخصیتی، عدم آمادگی برای احراز شغل واحساس عدم پیشرفت فرد و از عوامل بین فردی به ارتباط پزشك و پرستار، حمایت های مدیران وسازمان واز عوامل سازمانی به نوع شغل، تعارض نقش، ابهام در نقش، فشار كاری بیش ازحد، شرایط نامناسب كاری نوع مدیریت، فقدان حمایت اجتماعی، تغییرات سازمانی، ساعت كاری، وجود قوانین و مقررات خشك و دست وپاگیر در سازمان و فرصت های كم برای ارتقاء اشاره نمود (دکینسون[5] وهمکاران، 2007).

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

فرسودگی شغلی از عوامل متعددی سرچشمه می گیرد و یا خود بر عواملی تاثیرگذار می باشد و با بسیاری از متغیرها مانند ویژگی های شخصیتی فرد، عوامل سازمانی، اجتماعی و عوامل خانوادگی و مسائل زناشویی مدیران و کارکنان و. . . ارتباط مستقیم دارد. به عنوان مثال در یک شغل وجایگاه مدیریتی برای شخص مسئول عواملی از درون خانواده (مسائل و روابط بین زوجین و. . . . )می توانند تضمین کننده بهبود سازمانی( افزایش اثر بخشی و کارایی سازمانی مدیر )یا تضعیف کننده راندمان کاری شخص مدیر و بی انگیزگی و بی میلی و رکود کاری (فرسودگی شغلی) گردد یا بالعکس مسائل و مشکلاتی ناشی از شغل سازمانی مدیر بر روابط عاطفی و خانوادگی وی تاثیرگذارخواهدگذاشت. یکی از این روابط، ارتباط فرسودگی شغلی با موضوع طلاق عاطفی است. طلاق عاطفی به عنوان یكی از مسائل روانی اجتماعی است که جامعه ما با آن مواجه بوده و به عنوان یك معضل اجتماعی شناخته می شود. با توجه به این كه ریشه بسیاری از بیماری‌های روانی، ستیز‌های خانوادگی می باشد. در همه ی اعضاء خانواده و سپس در افراد جامعه تأثیرات نامطلوبی می‌گذارد (اربر[6]، 2004).

نظریه پردازی به نام پل هانان طلاق عاطفی را اولین مرحله در فرایند طلاق و بیانگر رابطه زناشویی رو به زوالی می داند که احساس بیگانگی جایگزین آن می شود. به عقیده او زن و شوهر اگر چه ممکن است با هم بودن را مانند یک گروه اجتماعی ادامه دهند، اما جاذبه و اعتماد آن ها نسبت به یکدیگر از بین رفته است. طلاق عاطفی به عنوان انتخابی نفرت انگیز بین تسلیم و نفرت از خود است که زن و شوهر هر کدام آن را تجربه می کنند که در آن ها هر یک از زن و شوهر به دلیل غمگینی و ناامیدی دیگری را آزار می دهد. طلاق عاطفی متضمن فقدان اعتماد، احترام و محبت به یکدیگر است. همسران بجای حمایت از همدیگر در جهت آزار و ناکامی و تنزل عزت نفس یکدیگر عمل می کنند و هر کدام به دنبال یافتن دلیلی برای اثبات عیب و کوتاهی و طرد دیگری است. در اینجا فاصله عاطفی و مشخص و آشکار میان همسرانی است که هر دو ناپخته هستند، هر چند یکی از آن ها ممکن است این ناپختگی را تایید کند و دیگری با ابراز اعمال مسئولانه مفرط چنین چیزی را انکار کند و نماد وجود مشکل در ارتباطی سالم و صحیح بین زن و شوهر است. این مشکل ارتباطی در سطح خانواده می تواند در جامعه نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباط انسانی را مختل کند(بخارایی، 1386).اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.