همه تعاریف ITM


مهدی عبدالهی

منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین عوامل توسعه پایدار محسوب می گردد. روش های زمین آماری یکی ازروش های مناسب درون یابی برای تهیه نقشه های پهنه بندی کمی و کیفی آب های زیرزمینی می باشد. هدف ازاین تحقیق، بررسی تغییرات مکانی ارتفاع سطح آب زیرزمینی وپارامترهای کیفی آب (هدایت الکتریکی، کلسیم،سدیم، منیزیم، کلر، بیکربنات،سولفات،نیترات)وتعیین توزیع بهینه شبکه چاه-های دشت شهرکرد با دقت قابل قبول می باشد. باتوجه به معیارارزشیابی متقابل ومقدارrms، ase،meوc0/(c0+c)ازبین مدل های مختلف زمین آماری برازش داده شده به داده های کمی وکیفی آب زیرزمینی،تخمینگر کریجینگ عام با روند درجه یک برای داده های هدایت الکتریکی،کریجینگ عام و روند درجه یک با مدل کروی پنچ گانه برای داده های کلسیم، لاگ کریجینگ معمولی بامدل نمایی برای داده های کلر و منیزیم-،کریجینگ عام و روند درجه یک با مدل نمایی برای داده های بیکربنات،لاگ-کریجینگ معمولی بامدل کروی پنج گانه برای داده های سولفات و سدیم،کریجینگ معمولی بامدل نمایی برای داده های نیترات ومدل کوکریجینک بامتغیرکمکی شیب ومدل کروی برای ترازآب زیرزمینی دشت شهرکردبرگزیده ونقشه های کمی وکیفی ترسیم گردیده است. نتایج حاصل ازمقایسه روش های مختلف درون یابی با روش انتخاب شده زمین آماری،نشان می دهد که روش های زمین آماری برگزیده شده درمقایسه باروش های معین،برتری قابل ملاحظه ای دارند. همچنین، در این تحقیق، برای بدست آوردن شبکه بهینه پایش ازدوروش حذف چاه های غیرضروری (تعیین و حذف تعداد6 چاه غیر ضروری ازشبکه با استفاده ازمعیارارزشیابی متقابل)واضافه کردن چاه(تعیین و افزودن تعداد 11 چاه به مناطقی که دارای بیشترین میزان خطابودند) استفاده شده است. بطور کلی، نتایج حاصل از نقشه های پهنه-بندی کیفی نشان دهنده کاهش کیفیت آب های زیرزمینی در مناطق مرکزی و خروجی دشت می باشد.

پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام - دانشکده الهیات 1392
مهدی عبدالهی حسن معلمی

بنا بر تحلیل سه جزئی رایج در معرفت شناسی غربی، معرفت عبارت است از باور صادق موجه. اما کیث لرر به جای باور، پذیرش با هدف احراز حقیقت و اجتناب از خطا را قرار داده، درباره چیستی صدق نیز معتقد به نظریه علامت زدایی است. وی در پاسخ به مسأله گتیه، نقض ناپذیری و عدم ابتنای توجیه بر باور کاذب را به عنوان شرط چهارم معرفت مطرح می کند. و در مقام مهم ترین نظریه پرداز انسجام گروی در توجیه معرفت، با ابداع اصطلاحات متعدد و ارائه مجموعه ای پیچیده از تعاریف گوناگون درصدد تبیین تحلیل خویش از حقیقت معرفت با روی کرد انسجام گروانه در توجیه برآمده، در نهایت بدین نتیجه می رسد که s به گزاره p معرفت دارد اگر و تنها اگر (1) s گزاره p را بپذیرد، (2) گزاره p صادق باشد، (3) s در پذیرش گزاره p به طور کامل موجه باشد، یعنی پذیرش p برای شخص s بر پایه منظومه مقبول او در آن زمان نسبت به پذیرش های رقیب، معقول تر باشد، بدین معنا که منفعت معرفتی محتمل آن برای فاعل شناسا بیش از منفعت معرفتی محتمل همه رقبایش باشد، و (4) توجیه s در پذیرش گزاره p با هیچ گزاره کاذبی نقض نشود، یعنی پس از کنار گذاشتن همه باورهای اشتباه از منظومه پذیرشی فرد، پذیرش گزاره p هم چنان نسبت به رقبای خود معقول تر باشد. حاصل تحلیل لرر این است که معرفت چیزی بیش از توجیه نقض ناپذیر نیست. نقدهای اساسی بر تحلیل لرر از معرفت وارد است، دیدگاه وی در باب پذیرش و نیز نظریه علامت زدایی در صدق ناتمام هستند. اصل دیدگاه وی نیز دارای اشکالات متعددی است. انسجام گروی لرر افزون بر اشکالات عام انسجام گروی در توجیه مثل لزوم دور یا تسلسل در توجیه معرفت، گسستگی منظومه منسجم از واقعیت و نسبیت در معرفت، گرفتار اشکالات دیگری نیز می باشد که 1) ناتمامی اصل قابلیت اعتماد فاعل معرفت بر خودش، 2) نادرستی تفسیر انسجام به معقولیت یک پذیرش نسبت به رقبایش، 3) ناتمامی فرض منتقد دانای کل و نیز 4) نادرستی شرط چهارم و ابهام در تفسیر نقض ناپذیری از جمله آن هاست.

پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم کشاورزی 1392
مهدی عبدالهی سید رضا موسوی سیدی

در این تحقیق به منظور ایجاد بستری مناسب برای آنالیز ترمودینامیکی و بهینه سازی عملکرد موتورهای دیزل واقعی، مدل صفر بعدی سیکل سوخت و هوای دیزل به جای سیکل استاندارد هوای دیزل ارایه شد. تأثیر عوامل برگشت ناپذیر مانند: راندمان های تراکم و انبساط، اتلاف اصطکاکی پیستون و اتلاف انتقال حرارت از دیواره های سیلندر در تحلیل مدل در نظر گرفته شدند. برای محاسبه تلفات حرارتی دیواره سیلندر از مدل تیلور استفاده شد. نتایج مربوط به تحلیل عددی عملکرد مدل در یک سیکل نشان داد که: با افزایش نسبت تراکم، نخست توان خروجی و راندمان حرارتی افزایش و پس از رسیدن به مقدار ماکزیمم خود با افزایش نسبت تراکم کاهش یافتند. در نسبت های تراکم یکسان، با افزایش نسبت هم ارزی تا مقادیر نزدیک به استوکیومتری (1 ) توان خروجی و راندمان حرارتی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافتند. برای اطمینان از نزدیکی مدل به اساس عملکرد موتورهای دیزل واقعی، پارامترهای عملکردی موتور دیزل 4.248g که روی تراکتور itm 285 قرار دارد و در زمینه کشاورزی بسیار پرکاربرد می باشد، در ضریب بارهای 0، 25، 50، 75 و 100 درصد با استفاده از مدل مذکور تعیین شدند و با داده های تجربی این موتور مقایسه شدند. نتایج بدست آمده در این قسمت نشان داد که: در ضرایب بار 25، 50، 75 و 100 درصد حداکثر اختلافات محاسبه شده در تعیین توان خروجی، گشتاور، مصرف سوخت ویژه و راندمان حرارتی موتور 4.248g به کمک روش مدل و مقایسه با داده های تجربی قابل قبول و در بار معادل صفر غیر قابل قبول می باشند. ماکزیمم توان خروجی در سرعت 2000 دور در دقیقه و بار کامل (100%) برابر 42/31 کیلووات، ماکزیمم گشتاور خروجی در سرعت 1800 دور در دقیقه و بار کامل برابر 209/22 نیوتن متر، مقدار کمینه مصرف سوخت ویژه در سرعت 1400 دور در دقیقه و ضریب بار 75 درصد برابر 235/15 گرم بر کیلووات ساعت و ماکزیمم راندمان حرارتی خروجی موتور در سرعت 1400 دور در دقیقه و ضریب بار 75 درصد برابر 32/96% محاسبه شدند. نتایج بدست آمده از این مطالعه راهنمایی خوبی برای ارزیابی عملکرد و بهبود موتورهای دیزل واقعی از جمله موتور 4.248g می باشد.

پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده شیمی 1392
مهدی عبدالهی الهام صفائی

بخش اول: ابتدا لیگاند بیس(فنول) آمین (h3lgdc) که از مشتقات آمینو اسید گلایسین می باشد سنتز گردید. سپس کمپلکس آهن (felgdc) آن سنتز گردید و فعالیت کاتالیزوری آن در اکسایش گزینشی سولفیدها به سولفوکسیدهای متناظر بررسی شد. شرایط بدون حلال، گزینش پذیری بالا، زمان کم انجام واکنش، بازده بالا و انجام واکنش در دمای اتاق از ویژگی های اصلی کاتالیزوری این کمپلکس می باشد. بخش دوم: لیگاند بیس(فنول) آمین بر روی بسترهای سیلیکایی آمورف و سیلیکای مزوحفره منظم (sba-15) تثبیت گردید. سپس کمپلکس های آهن آن سنتز گردید و این کمپلکس ها توسط روش های tga،tem ، ir ،nmr ،aas ، تخلخل سنجی و اندازه گیری خواص مغناطیسی انجام گردید. بررسی مغناطیس پذیری این کمپلکس ها نشان دهنده ی خاصیت فرومغناطیسی برای هر دو کاتالیزور ناهمگن ([email protected] و [email protected]) بود، که با توجه به این خاصیت، این کاتالیزورها بعد از انجام واکنش به راحتی توسط یک آهن ربای خارجی از محیط واکنش خارج شده و دیگر نیازی به استفاده از روش های قدیمی فیلترکردن و در نتیجه کاهش مقدار کاتالیزور نبود. در نهایت فعالیت کاتالیزوری آن ها در اکسایش گزینشی سولفیدها به سولفوکسیدهای متناظر پس از بهینه سازی نوع و مقدار حلال، درصد مولی کاتالیزور، زمان انجام واکنش و نوع و مقدار اکسنده مورد استفاده بررسی گردید. استفاده از هیدروژن پراکسید به عنوان اکسنده ارزان و دوست دار محیط زیست و قابل دسترس، استون به عنوان حلال واکنش و انجام واکنش در دمای 56 °c از شرایط انجام این واکنش ها محسوب می¬شود. گزینش پذیری و راندمان بالا نیز از دیگر ویژگی های اصلی این کاتالیزورها می باشد.

پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده منابع طبیعی 1393
مهدی عبدالهی فاطمه پناهی

بیابان¬زایی عبارت است از تخریب سرزمین در اراضی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب در اثر عوامل اقلیمی و فعالیت¬های انسانی. تقریباً در همه تعاریف ITM تمام مناطق جهان به¬ویژه در مناطق خشک، موضوع شوری خاک در اثر انواع عوامل طبیعی و انسانی در حال تبدیل به یک مشکل جدی است. به¬علاوه در چنین مناطق خشکی که به¬طور طبیعی منابع آبی کمتری دارند، افزایش سریع جمعیت باعث فشار بیشتر بر منابع آب می¬شود. رشد سریع جمعیت، کمبود آب و افزایش شوری اراضی عامل تهدید کننده¬ای برای منابع غذایی محسوب می¬شود. تعداد زیادی از گیاهان هالوفیت ارزش اقتصادی بالایی دارند، در بسیاری از نقاط دنیا و اراضی شور رشد کرده و سازگاری¬های زیادی نسبت به دامنه وسیعی از تنش¬های محیطی نشان می¬دهند. بنابر این استفاده از این گیاهان به¬منظور تولید بیواتانول و کیفیت علوفه دام از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق به بررسی استفاده چند منظوره از گیاهان هالوفیت در اراضی شور منطقه ای از کاشان و طبس پرداخته شد. پارامترهای کیفیت علوفه سه گونه phragmites australis، tamarix ramosissima و nitraria schoberi با استفاده از دستگاه nir اندازه¬گیری گردید و همچنین سه شاخص پتانسیل بیواتانول (لیگنین، سلولز و همی¬سلولز) با روش های آزمایشگاهی و روابط بدست آمد. به¬منظور انجام آنالیز¬های آماری از نرم افزارspss (نسخه 18)، آزمون تجزیه واریانس یکطرفه و دانکن جهت مقایسه میانگین¬ها استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که صفات مختلف کیفیت علوفه به هم مرتبط هستند. گونه¬ها و مراحل فنولوژیک با درصدانرژی متابولیسمی (me)، درصد ماده خشک قابل هضم (dmd) و درصد پروتئین همه تعاریف ITM خام (cp) بیشتر که مشخص کنند? ارزش غذایی بالاتر است، درصد دیواره سلولی منهای همی سلولز (adf)، درصد فیبر خام (cf) و الیاف نامحلول در شویند? خنثی (ndf) کمتری دارند. از بین مراحل رشد، مرحل? رویشی بالاترین کیفیت را داشته و بهترین زمان برای چرا و رسیدن به عملکرد مطلوب دام است. گون? n.shcoberi در مرحله اوج رویشی با مقدار لیگنین کمتر از 10 درصد و مقدا سلولز و همی¬سلولز بالاتر از میزان لیگنین دارای شرایط مناسبی برای پتانسیل تولید بیواتانول است و گون? autralis ph. پتانسیل کمی برای این منظور دارد.

پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده منابع طبیعی گرگان 1393
اعظم صیامیان مهدی اجاق

در این تحقیق به منظور بهبود خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری به بخار آب فیلم های تولیدی از طریق افزودن کاپاکاراژینان و نانورس و نیز ایجاد خواص ضد میکروبی و افزایش آبگریزی آن با افزودن اسانس پوست نارنج به ماتریس فیلم در قالب پوشش های زیست تخریب پذیر مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت اثر فیلم مرکب کاراژینان- ژلاتین تقویت شده با نانورس به همراه اسانس پوست نارنج بر باکتری های عامل فساد فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان طی 16 روز نگهداری در یخچال (c˚1±4) مورد بررسی قرار گرفت. در گام نخست، جهت یافتن فرمولاسیون بهینه، فیلم های مرکب با نسبت های 100:0، 85:15 ،70:30 و 50:50 (w/w) با افزودن محلولwt 1% کاپاکاراژینان به محلول wt 3% ژلاتین ماهی تهیه شدند. خواص فیزیکی، مکانیکی و نوری فیلم های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت و فیلم مرکب با نسبت (50/50) به عنوان تیمار بهینه انتخاب شد. سپس به منظور تعیین اثر ذرات نانورس بر روی نفوذپذیری نسبت به بخار آب و خواص مکانیکی فیلم های مرکب سه نسبت 3، 5، 10 درصد نانورس به وزن پلیمرها به محلول کامپوزیت بهینه اضافه شد و خواص نوری، فیزیکی، مکانیکی و میزان پراکنش ذرات نانو در فیلم ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فیلم مرکب کاپاکاراژینان- ژلاتین حاوی 3 درصد نانورس بیشترین ممانعت را در برابر نفوذپذیری به بخار آب داشته است. در مرحله بعد به منظور تولید فیلم های نانوکامپوزیت مرکب، دو غلظت 5/1 و (w/w) 2% اسانس های اسطوخودوس و پوست نارنج به محلول فیلم ها اضافه شد و خواص ضد باکتریایی، فـیزیکـی، مکانیکی و نوری آن ها مـورد سنجش قرار گرفت. فیلم مرکـب کاپاکاراژینان-ژلاتین حاوی 3% نانورس و 5/1 درصد اسانس پوست نارنج بیشترین فعالیت ضد میکروبی را نشان داد. همچنین این فیلم واجد ویژگی های فیزیکی و مکانیکی قابل قبول برای نگهداری فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. در نهایت، بررسی اثر فیلم مرکب کاپاکاراژینان -ژلاتین حاوی 5/1% اسانس پوست نارنج ثابت کرد که این فیلم پتانسیل استفاده به عنوان بسته بندی فعال را دارد و می تواند زمان ماندگاری قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در یخچال را افزایش دهد.

پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده منابع طبیعی گرگان 1393
فاطمه شریعتمداری مهدی اجاق

به منظور بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی در پوشش های زیست تخریب پذیر تولیدی به وسیله کیتوزان و نیز بهبود خواص مکانیکی و کاهش نفوذپذیری به بخار آب و گازها در فیلم کامپوزیت تولیدی و ایجاد خواص ضدمیکروبی و افزایش آب گریزی آن، کتیرا، نانوذرات رس و اسانس مریم گلی با فیلم کیتوزان ترکیب گردید. نمونه های پوشش داده شده با نانوکامپوزیت حاوی اسانس مریم گلی کم ترین مقدار بار باکتریایی کل و سرمادوست را در مقایسه با تیمار شاهد طی دوره 16 روزه نگه داری نشان دادند (05/0 > p). هم چنین نتایج ارزیابی حسی نشان داد که پوشش حاوی اسانس تاثیر نامطلوبی بر پذیرش محصول نداشته و هم چنین توانسته است مطلوبیت نمونه ها را تا پایان دوره نگه داری برای مصرف کننده حفظ نماید. در نهایت نتایج تحقیق حاضر به اثبات رساند که افزودن کتیرا، نانورس و اسانس مریم گلی به پلیمر کیتوزان می تواند ضمن بهبود ویژگی های فیزیکی و مکانیکی این پلیمر در حالت فیلم، کارایی آن را در نگه داری محصولات غذایی دریایی نظیر ماهی قزل آلا بهبود بخشد.

پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط زیست 1394
مریم حبیبی عین شیخ سید مهدی اجاق

تحقیق حاضر به منظور بهبود خواص مکانیکی، ممانعت در برابر نفوذ بخار آب فیلم های دولایه آگار- کاپاکاراژینان و نیز ایجاد خواص ضد اکسیداسیون نوری و افزایش آبگریزی آن با افزودن نانواکسیدروی به ماتریس فیلم انجام پذیرفت. درنهایت اثر فیلم دولایه آگار-کاپاکاراژینان غنی شده با نانو اکسید روی بر فساد روغن ماهی طی 12 روز نگه داری در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که افزودن نانوذرات در ساختار فیلم در صورت ترکیب با فیلم دولایه کاراژینان آگار ضمن بهبود ممانعت از نفوذ امواج فرابنفش قابلیت کاهش نرخ فساد اکسیداتیو در روغن ماهی طی نگهداری در دمای محیط را داراست.

توسعه بانکداری الکترومکانیک در ایران/تنها چند قدم تا بانک مجازی

ارائه دستگاه های جدید بانکی تنها تلاش برای توسعه بانکداری الکترومکانیک است، در حالی که ایران در صورت اصلاح قوانین بانکی، قادر به اجرای بانکداری مجازی و مبتنی بر اینترنت است.

بانک مجازی

به گزارش خبرنگار ایبِنا، صنعت بانکداری طی چند سال اخیر با تحولات چشمگیری مواجه شده و آنطور که از شواهد و خدمات نوین ارائه شده مشخص است، شعبات بزرگ بانکی در آینده ای نزدیک جای خود را تنها به یک اپلیکیشن موبایلی می دهند .

در بانکداری سنتی همیشه این دلهره برای مشتری وجود داشت که یا در ساعت اداری به شعبه مورد نظر خود نرسد و اگر هم می رسید، نیازمند ارائه خدمات از سوی کارمند شعبه بوده و بدون حضور در بانک امکان دریافت هیچگونه خدماتی نداشته باشد .

ورود به دنیای بانکداری الکترومکانیک

اما با پیشرفت تکنولوژی و ارائه فناوری های نوین، صنعت بانکداری هم درگیر این تغییرات شد به گونه ای که مشتریان می توانستند از طریق تلفن، رایانه و یا دستگاه های خودپرداز، برخی خدمات از جمله پرداخت قبوض، مانده گیری، انتقال پول را انجام دهند و به نوعی صنعت بانکداری وارد دوره بانکداری الکترومکانیک شد، اما بازهم انجام برخی خدمات بدون حضور در شعبه امکان پذیر نبود .

پس از گذشت چند سال و جلب اعتماد مشتریان سیستم بانکی برخی خدمات غیر حضوری از سوی بانک ها به مشتریان ارائه شد اما در این بین جلب اعتماد مشتریان و فرهنگ سازی برای استفاده از خدمات غیر حضوری از مباحث مهمی بود که بانک ها باید در این زمینه تمام تلاش خود را به کار می گرفتند .

در این میان، بانک ها نیز به عنوان واسطه گران پولی ناگزیر به همراهی و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و عرضه خدمات مالی نوین، در تمامی عرصه ها به مشتریان سیستم بانکی بودند و این نگرش، اساس شکل گیری بانکداری الکترومکانیک را تشکیل داد .

در همین راستا طی سال های اخیر شاهد فعالیت VTM ها یا خود بانک (virtual teller machines) در سطح شهر بودیم به گونه ای که با ورود این دستگاه ها مشتریان می توانستند بدون حضور در شعبه و از طریق دستگاه، برخی خدمات مورد نیاز خود را انجام دهند .

VTM ها مدلی پیشرفته و کامل‌تر از دستگاه‌های خودپرداز (ATM) ها هستند که به دلیل سیستم پیشرفته تری که دارد، توانایی ارائه خدماتی از جمله افتتاح حساب، گذاشتن چک به حساب و مواردی از این دست را به مشتریان دارند. این شعب الکترونیکی به شهروندان این امکان را می دهد تا با کارشناسان این شعب به صورت غیر حضوری ارتباط گرفته و فعالیت های بانکی خود را با آسان و سریع تر از گذشته در طول ۲۴ ساعته شبانه روز انجام دهند .

حال طی روزهای اخیر ITM ها پا به سیستم بانکی ایران گذاشته اند، این دستگاه ها مدل تکامل یافته VTM ها هستند و تفاوت بارز این دو دستگاه ماژولار بودن آن است که از ۴ بخش اصلی تشکیل شده که هر بخش نیز از اجزای متفاوتی تشکیل شده است؛ در واقع این دستگاه بر اساس نیاز مشتری قابل شخصی‌سازی خواهد بود .

این دستگاه قابلیت ارائه خدماتی از جمله افتتاح حساب و صدور کارت نقدی، انتقال وجه بین سپرده‌ها و انتقال وجه بانکی، اعلام مفقودی و مسدودی کارت، صدور اینترنتی کارت هدیه، پرداخت اقساط تسهیلات بانک شهر، مسدود کردن اینترنت بانک و همراه بانک، انتقال وجه ساتنا، انتقال وجه پایا، صدور گواهی تمکن مالی، صورتحساب فارسی و لاتین، صدور ضمانت‌نامه بانکی و همچنین خدمات مبتنی بر دولت الکترونیک را دارد .

تنها چند قدم تا بانکداری مجازی

مشتریان با استفاده از این دستگاه، می توانند بسیاری از امور بانکی مورد نیاز خود را بدون مراجعه به شعبات فیزیکی بانک انجام دهند اما بازهم تا رسیدن به بانکداری مجازی فاصله است.

زیرا هدف از بانکداری مجازی و دریافت کلیه خدمات به صورت غیر حضوری، استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی مشتریان به صورت مجازی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود .

استفاده از سیستم های رایانه ای متمرکز، عدم محدودیت زمانی و مکانی جهت انجام عملیات بانکی، امنیت بالا و قابلیت پیگیری عملیات بانکی، و افزایش سرعت و کارایی، ویژگی هایی است که ضرورت تاسیس خدمات بانکی مجازی در دنیای کنونی را اجتناب ناپذیر می کنند .

اما با بررسی خدمات ارائه شده از سوی بانک ها و با توجه به نظر کارشناسان، بانکداری ایران از بانکداری سنتی عبور کرده و در مرحله بانکداری الکترومکانیک که انجام خدمات مبتنی بر وجود دستگاه و تا حدودی بانکداری الکترونیک قرار دارد و تا رسیدن به بانکداری مجازی و انجام کلیه خدمات بانکی به صورت غیر حضوری با همکاری مسئولین و دستگاه های ذی ربط، تنها چند قدم باقی مانده است.

ضعف قوانین مانع اجرای بانکداری مجازی در ایران

در همین راستا نیما امیرشکاری صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک در گفتگو با خبرنگار ایبنا درباره پیشرفت بانکداری در ایران و مسیر این صنعت برای رسیدن به بانکداری مجازی، گفت: تعاریف واحد و مشخصی از بانکداری الکترونیک وجود ندارد زیرا هریک از بانک ها و نهادهای مالی به فراخور نیاز خود و مشتری، خدمات مورد نظر را تعریف و ارائه می کنند.

وی ادامه داد: برخی بانک های ایرانی در حال حاضر پیشخوان های مجازی برای ارائه خدمات غیر حضوری و الکترونیکی به مشتریان دارند اما بازهم نمی توان مدعی بود که بانکداری مجازی دارند.

این صاحب نظر حوزه بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه تنها برخی خدمات در ایران به صورت غیرمجازی ارائه می شود، گفت: به عنوان مثال در حال حاضر ارائه تسهیلات در ایران به دلیل دریافت اسناد و مدارک متعدد از سوی بانک، به صورت غیرحضوری پرداخت نمی شود که به نظرم مشکل بزرگ و قابل توجهی است.

امیرشکاری افزود: براساس تعاریف جهانی و تقسیم بندی های علمی به این نوع بانکداری و خدماتی که ارائه می شود، بانکداری الکترونیکی گفته می شود و نمی توان آن را به عنوان بانکداری مجازی تلقی کرد.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک درباره برخی خدمات جدید ارائه شده از جمله VTM ها و ITM ها گفت: اینگونه دستگاه ها متعلق به دوره قبل از بانکداری الکترونیک یعنی دوره بانکداری الکترومکانیک است زیرا ترکیبی از دستگاه مکانیکی و بانکداری الکترونیکی است .

وی ادامه داد: این در حالی است که بانکداری روز دنیا در حال حرکت به سمتی است که حتی از اینگونه دستگاه ها هم استفاده نشود و مشتریان سیستم بانکی خدمات بانکی مورد نیاز خود را از طریق تلفن همراه، رایانه و اینترنت و . دریافت کنند.

امیر شکاری با تاکید بر اینکه هدف نهایی صنعت بانکداری، رسیدن به بانکداری الکترونیک است، گفت: در کشور ما بانکداری الکترونیک فعال شده اما همچنان فعالان حوزه بانکی در تلاش برای سرمایه گذاری در نسل قبل یعنی بانکداری الکترومکانیک هستند.

این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک افزود: در صورتی که همه دنیا به دلیل هزینه بر بودن دستگاه های الکترومکانیکی به دنبال حذف بانکداری الکترومکانیک هستند. در صورتی که در بانکداری الکترونیک تنها تهیه یک برنامه برعهده بانک است و مابقی هزینه ها برعهده مشتری است و اما بانک های ما همچنان به دنبال فعالیت و گسترش بانکداری الکترومکانیک هستند.

وی با تاکید بر اینکه ایران برای اجرای بانکداری مجازی در داخل، از نظر تکنولوژی هیچ مشکلی ندارد، گفت: مشکل ما بر سر فرآیندهای بانکی و مباحث حقوقی است و به هیچ عنوان مشکلی در زمینه تکنولوژی نداریم.

امیر شکاری ادامه داد: برخی قوانین دست و پاگیر باعث می شود تا خدمات به صورت غیر حضوری انجام نشود زیرا زیرساخت های حقوقی لازم در صورت بروز مشکل به روز نیست و به مانند تکنولوژی در کشور پیشرفت نکرده است.

این کارشناس بانکداری الکترونیک افزود: مشکل عمده ای در تکنولوژی وجود ندارد و مشکل زیر ساخت های حقوقی و حتی قوانین بانکی است.

همه تعاریف ITM

استاندارد APA برای پایان نامه

در طول انجام کار ارائه پایان نامه برای درس روش تحقیقم به روش زیر برای کتابت پایان نامه برخوردم که برای استفاده دوستان درتالیف پایان نامه هایشان آن را به اختصار بیان می کنم.امید است مفید واقع شود.

استاندارد APA برای فصل اول

بیان مسئله----------------------- -- -- -- ---بیان مسئله (حدود سه پاراگراف)

بررسی ضرورت پژوهش--------- -- -- -- - - --ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

مطرح نمودن سوال اصلی تحقیق------ - -سوالها و فرضیات

بررسی روش انجام تحقیق

بررسی مدل مفهومی تحقیق

استاندارد APA برای فصل دوم

بیان عوامل مهم تحقیق

نمونه هایی از تحقیقات انجام شده-------پیشینه پژوهشهای گذشته

جمع بندی ضرورت پژوهش

استاندارد APA برای فصل سوم

روش تجزیه تحلیل داده ها

نمو نه و روش نمونه گیری

روش و ابزار گردآوری داده ها

روایی و پایایی ابزار

روش تحلیل داده ها

استاندارد APA برای فصل چهارم

خلاصه ای پیرامون یکی از شرکتهای مورد مطالعه-----تحلیل داده ها

استاندارد APA برای فصل پنجم

دانلود مقاله خطا ناپذیری ( ( ZGC

دانلود مقاله خطا ناپذیری ( ( ZGC صفحه 1

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

تاريخچه
در سال 1348 کار ساخت تراکتور با مونتاژ تراکتور های رومانی 650 U‚ 651U با قدرت 65 اسب بخار شروع شد.
در سال 1354 اولين تراکتور های MF در چهار نوع 135 MF با قدرت 45 اسب بخار و 165MF با قدرت 62 اسب بخار و 185MF با قدرت 72 اسب بخار و 295 MF با قدرت 92 اسب بخار به بازار عرضه شد.


از سال 1356 تراکتور 285 MF با هدف ساخت کامل و با استفاده از توانائيهای بالقوه شرکت جايگزين تراکتور 185 MF گرديد بطوريکه هم اکنون اين تراکتور با قدرت 75 اسب بخار و با بيش از 91% ساخت داخل بعنوان محصول محوری توليد می شود.
در سال 1366 با تحليل و بررسی موقعيت شرکت ، هئيت مديره شرکت طی مصوبه ای به دلايل ذيل اقدام به تفکيک شرکتهای آهنگری، موتورسازان و ريخته گری از شرکت مادر نمود.


بهره برداری بهينه از منابع و امکانات شرکت.
استفاده از ظرفيت های مازاد شرکت( ظرفيت های پرسنلی ، تخصصی و ماشين آلات).
منعطف و چابک نمودن شرکت مادر، عدم تمرکز و توجه به توسعه محصولات.
توسعه توليدات جانبی.


در سال 1370 در تداوم سياستها و استراتژی تعيين شده اقدامات لازم در جهت تفکيک شرکتهای خدماتی صنعتی تراکتور سازی ايران و ماشين آلات صنعتی تراکتور سازی ايران معمول گرديد.
از سال 1372 تراکتور سازی در کنار توليد کامل تراکتور 285 MF و در راستای اهداف تنوع محصول و تأمين نياز بازار به تراکتور های با قدرت بالا اقدام به توليد تراکتور سنگين 399 MF با قدرت 110 اسب بخار و مدلهای تک ديفرانسيل و دو ديفرانسيل نموده و تاکنون موفق شده ساخت داخل آنرا به 54% برساند.

در سالهای 1373 لغايت 1376 به ترتيب مراکز ساخت ابزار ، طراحی و ساخت ماشين و ساخت کاميونت ايجاد گرديد.
در سال 1379 مهندس محسن خادم عرب باغی به عنوان مدير عامل مجموعه تراکتور سازی معرفی و شرکت تراکتور سازی ايران که توليد آن تا قبل از مسئوليت ايشان کمتر از پنج هزار دستگاه در سال بود با رهبری و مديريت موفق شاهد بهبود مستمر در حوزه های متعدد مأموريت ، نظير افزايش ميزان توليد ، صادرات و فروش و نيز توفيق جمعی پرسنل و عوامل کاری که در تحقق اهداف با توسل به ارزش های انسانی به عنوان سرمايه های کاری رکورد شکنی های پياپی در زمينه توليد تا مرز 30 هزار دستگاه برای پايان سال جاری تعريف شد.
در سال 1380 با توجه به تأکيدات برنامه های پنجساله دوم و سوم کشور و اهميت تراکتور های سنگين در مکانيزاسيون بخش کشاورزی خط مونتاژ تراکتور رومانی به خط مونتاژ تراکتور 399 MF همه تعاریف ITM تغيير يافت.
در سال 1381 در راستای استراتژی تنوع و توسعه محصول تراکتور جديد 800 ITM با قدرت 80 اسب بخار طراحی و توليد گرديد.
در سال 1382 طراحی و توليد تراکتور های جديد از جمله تراکتور 840 ITM با قدرت 84 اسب بخار و تراکتور سنگين 6290MF با قدرت موتور 142 اسب بخار نيز در برنامه شرکت قرار گرفته اند.
در سال 1383 خط مونتاژ واحد شماره 2 اين شرکت در استان کردستان (تراکتور سازی سنندج)با ظرفيت سالانه 3500 دستگاه در مرداد ماه 1383 بدست رياست محترم جمهوری وقت افتتاح وبه بهره برداری رسيد.
در سال 1382 شرکت تراکتور سازی اروميه که عليرغم چندين سال فعاليت بصورت راکد و غير فعال مديريت می گرديد و در زمينه توليد تراکتور های باغی گلدونی فعاليت داشت توسط شرکت تراکتور سازی ايران خريداری و با برنامه ريزيهای اصولی راه اندازی به نحوی که توليد يک سال آن برابر با توليد سال های قبل بود و متعاقب آن کارخانه ريخته گری با ظرفيت 14000 تن در سال ، نصب و راه اندازی گرديد.
در سال 1383 در راستای توسعه بازار های خارجی شرکت تراکتورسازی و نيران با مشارکت شرکت CVG از کشور و نزوئلا و تراکتور سازی ايران پيرو توافق نامه بين ايران و ونزوئلا ، با ظرفيت 5000 دستگاه در کشور ونزوئلا به بهره برداری رسيد.


نمودار سازمانی و تشکيلات


نوع محصولات توليدی يا خدماتی
همانطور که در قسمت تاريخچه ذکر شده نوع محصولات توليدی يا خدمات اين شرکت عبارتند از ساخت :
- تراکتور های MF در چهار نوع 135MF با قدرت 45 اسب بخار و 165 MF با قدرت 62 اسب بخار و 185 MF با قدرت 72 اسب بخار و 295 MF با قدرت 92 اسب بخار
-تراکتور 285 MF
- تراکتور 399 MF با قدرت 110 اسب بخار
- تراکتور 800 ITM با قدرت 80 اسب بخار
- تراکتور 840 ITM با قدرت 84 اسب بخار و تراکتور سنگين 6290 MF با قدرت موتور 142 اسب بخار

شرح مختصری از فرآيند توليد يا خدمات
مواد اوليه خريداری شده در کاگاه توليدی قطعات تهيه و سپس در سالنهای مونتاژ محصول شرکت (تراکتور) مونتاژ می گردد. سپس توسط واحد بازاريابی و فروش به بازار و مصرف کنندگان عرضه می گردد. جهت طراحی و ايجاد محصولات جديد و به روز بودن از نظر تکنولوژی واحد تحقيق و توسعه مبادرت به طراحی محصولات جديد می نمايد.

موقعيت رشته مديريت صنعتی
رشته مديريت صنعتی برابر آموزشهای تدوين شده توسط وزارت علوم در واحدهای صنعتی از اهميت خاصی برخوردار است. شاخص عملکرد اين رشته در خصوص طراحی و اجرا کنترل هر مديريت مجموعه صنعتی می باشد و تقريباٌ تمام آموخته های تخصصی در مجموعه های صنعتی کاربرد جامع و وسيعی دارد.

وظايف واحد صنعتی
- ارزيابی کارو زمان
- ايمنی و بهداشت صنعتی
- مديريت سيستمهای ستادی، توليد و پشتيبانی (مديريت مالی ، مديريت توليد، مديريت سيستم ها)

امور جاری در دست اقدام
ارزيابی کار وزمان:ثبت منظم و تجزیه و تحلیل دقیق روش فعلی انجام کار به منظور به دست آوردن روش پیشنهادی است که دارای کارایی و اثر بخشی بالاتر باشد و ارزیابی زمان شامل مراحل زیر است :
-ایجاد و فضای بهبود

1- انتخاب کار مورد مطالعه((select برای بهبود که می تواند در زمینه های فنی یا اقتصادی یا انسانی باشد .
2- ثبت ((Record هر آنچه که مربوط به روش فعلی انجام کار است .
3- تجزیه و تحلیل((Examine آنچه که ثبت شده،هدف،مکان،شخص انجام دهنده،وسیله انجام،تقدم و تاخر با استفاده از مناسب ترین تکنیک ها.

4-ایجاد روش جدید((Develop انجام کار با رعایت نکات فنی،اقتصادی،انسانی و محیطی
5-مقیاس گذاری:((Measurment استاندارد برای روش جدید
6-تعریف و روش جدید ((Define انجام روشی که همیشه قابل شناسایی باشد.
7-استقرار عملی و فیزیکی روش جدید((Install
8-ابقاء روش جدیدو استاندارد های آن((Maintain

9-جستجوی فرصت های ایجاد بهبود بیشتر((Seek
ايمنی و بهداشت: این واحد ایران به منظور ارتقاء و تامین سطح ایمنی و عاری از خطر،سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای استقرار مینماید.
و در راستای کاهش و حذف خطرات احتمالی،نقاط پتانسیل خط کلیه فرایند ها و فعالیت ها را شناسایی نموده،نسبت به آنالیز احتمال و انجام اقدامات اصلاحی پیشگیرانه و موثر اقدام نماید0

این واحد اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را بطور مستمر مورد بازنگری قرار دادند و از سیستمهای محیط کار خود اطمینان دارند.
مديريت سيستمها: جهت افزايش کارايی و مديريت کامل بر مجموعه واحد متولی تدوين روش ها و دستورالعملها جهت مديريت و کنترل هر چه بيشتر سيستم وجود دارد. اين واحد با استفاده از مفاهيم سيستمی و اصول مديريت توليد و کارخانه مبادرت به طراحی روش و سيستم چه به صورت دستی و چه به صورت مکانيزه می نمايد تا ساير واحد قيد شده در چارت سازمانی نسبت به اجرای آن احتمام ورزند . اين واحد ضمناً مديريت و کنترل بر نحوه اجرای فعاليت ها به شکل نظارتی را بر عهده دارد .

برنامه های آينده
با استفاده از اصول قيد شده در موارد فوق بهبود مستمر و مداوم و به روز بودن از تفکر تکنولوژی مد نظر می باشد.

تکنيک های به کار رفته در رشته مديرت صنعتی
کليه آموخته های تئوری و عملی در رشته مديريت صنعتی در سطحی ساده تر و عملياتی تر در اين سه واحد اجرا و به کار گرفته می شود.

تعاريف و مفاهيم
تعاريف بهره وری
كانلان(متخصص مديريت و بهره وری):
انجام كاردرست به روش درست
سازمان بين المللي كا ر :
هركس بايد بيشتر از آنچه مصرف مي كند، توليد کند
سازمان ملي بهره وري ايرا ن :
توانايي يك نظام در ايجاد ارز ش
بهره وری يعنی :
نگاه هوشمندانه به کار و زندگی در همه اوقات .
انواع شاخص های بهره وری
شاخص های بهره وری به دو دسته زير تقسيم می شود:

الف) شاخص بهره وری جزئی عوامل توليد (يا بهره وری عامل منفرد)
ستانده کل = بهره وری نيروی کار
نهاده نيروی کار
ستانده کل = بهره وری سرمايه
نهاده سرمايه
ب) شاخص بهره وری کل
ستانده کل = بهره وری عوامل (TFP)
نهاده کل ( کار و سرمايه)

نتيجه : انجام کار درست به روش درست
مبانی نظری بهره وری و رويکرد های توسعه

چرخه مديريت بهره وری

2- تحليل 3- برنامه ريزی

رويکردهای توسعه
- توسعه با ايجاد ظرفيت های جديد (افزايش نهاده ها)
- توسعه با ارتقاء بهره وری ظرفيتهای موجود (افزايش ستانده ها)
- توسعه با روش ترکيبی
طرح کايزن جزئی از برنامه چرخه مديريت بهره وری است که خود يگی از فنون و تکيکهای مؤثر در بهبود فرايند های کاری و سهيل در خدمات مطلوب ، با کيفيت و کاهش هزينه ها است. در برنامه های تغيير و تحول سازمانی ، تمرکز زدايی و توسعه غير متمرکز ، اصلاح و بهبود فرايندهای انجام کار ، دارای نقش و جايگاه ويژه و تأثير زيادی در برنامه های توسعه استان دارد.

توسعه از سه طريق امکان پذير است
1- توسعه از طريق ايجاد ظرفيت های جديد که نياز به تزريق پول و سرمايه گذاری های زياد دارد.
2- توسعه از طريق بهبود بهره وری وضع موجود که از طريق کاهش هزينه ها ، بهبود فرايندها ، کاهش اتلافها و. ميسر می شود.
3- توسعه به صورت ترکيبی با استفاده از درصدهای 40 و 60 انجام می شود . کشورهايی چون چين، سنگاپور، کره،مالزی از اين روش استفاده کرده اند.

توسعه اقتصادی با ايجاد ظرفيتهای جديد

توسعه اقتصادی با ارتقای بهره وری ظرفيتهای موجود

توسعه اقتصادی باروش ترکيبی

نتيجه :
✯ با توجه به رويکردهای مختلف رويکرد ترکيبی مناسب می باشد .
✯ متناسب با شرايط هر کشوری نسبتهای ترکيب رويکردهای1و2متفاوت است .

مفاهیم اولیه
خطاناپذیری
كيفيت: ميزان برآورده شدن نيازمنديها توسط مجموعه اي از ويژگيها اثربخشي: ميزان تحقق فعاليتهاي طرحريزي شده و حصول نتايج مورد نظر
كارايي: رابطه ميان نتايج حاصله با منابع استفاده شده
خطا: رفتار و عملکرد ناخواسته خارج از نرم و استاندارد مورد نظر است که معمولا موجب بروز خرابی می گردد.
خرابی: حالتی است که بيانگر عملکرد غير طبيعی و غير نرمال يک شی يا فرايند می باشد.

کاربرد و ويژگی ZQC
 ZQC روشی جهت خطاناپذير کردن فرايند است.
 ZQC بر اين اصل استوار است که جلوی ايجاد ضايعات را از طريق کنترل اجرای فرايند می توان گرفت.
 ZQC روشی است که بر افراد تکيه نمی کند.
 اين روش می داند که ماشينها و افراد گاهی دچار خطا می شوند و لذا راههايی را پيدا می کند تا اين خطاها منجر به خرابيها و ضايعات نشوند.
 کاهش پيچيدگی، موجب کاهش احتمال خطا می شود.
 کاهش روشهای انجام کار، موجب کاهش خطا می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.