تعیین قیمت عرضه و تقاضا


روانشناسی عرضه و تقاضا چیست؟

عرضه وتقاضا مهمترین عاملی است که بازار رادرزمان خریدوفروش چند باردرطول ساعات معاملات بازار بالا وپایین میکند . همانطورکه میدانید سهم عرضه و تقاضا رابطه معکوس دارد.سودشرکت نیز قیمت راتغییرمیدهد،وتغییرات قیمت زمانی اتفاق میافتدکه ارزش سهام شرکت افزایش یا کاهش یابدوبراساس آن،قیمت دربازارسهام منعکس میشود.دراین مقاله می خواهیم در مورد روانشناسی عرضه و تقاضا صحبت کنیم .

عرضه شرکت است وقتی عرضه سهام یا کالای خاصی افزایش یابد و تقاضا ثابت بماند،قیمت کاهش مییابد. عرضه وتقاضا در مقابل یکدیگررابطه معکوس دارند.هنگامی که عرضه افزایش مییابد،قیمت کاهش مییابدوهنگامی که قیمت کاهش مییابد، مصرف کننده مقداربیشتری راخریداری میکند.این شرکت همیشه سعی میکنددرزمان کم بودن کالا،قیمت بالا بفروشد.به عبارت ساده تر عرضه یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که مقدار کل کالاهایاخدمات خاصی را که برای مصرف کننده موجود است توصیف میکند.

تقاضا :

تقاضا مصرف کننده است وقتی تقاضای سهام یا کالای خاصی افزایش یابد وعرضه ثابت بماند،قیمت افزایش مییابد.تقاضا و عرضه درمقابل یکدیگر رابطه معکوس دارند.هنگامی که تقاضا افزایش مییابد،قیمت نیز افزایش مییابد،وهنگامی که قیمت افزایش مییابد،مصرف کننده خرید خود را متوقف میکندومنتظر کم شدن قیمت وبهترین قیمت برای خریداست.مصرف کننده همیشه سعی میکند مقدار بیشتری راباقیمت پایین خریداری کند .

روانشناسی عرضه و تقاضا چیست ؟

روانشناسی عرضه و تقاضا بسیار مهم است.همانطور که ازنظر روانشناسی ما وجود دارد،ما سهام یاهرکالایی را زمانی خریداری میکنیم که قیمت آن پایین ترباشدتا بتوانیم مقداربیشتری ازآن سهام خاص را خریداری کنیم،اما هرباراین اتفاق نمی افتد.درک کردن عرضه و تقاضا بسیار آسان است،اما گاهی اوقات خریدار چندین عامل را در نظر میگیرد،مانند این که آیااین کالا واقعاً ارزش این قیمت را دارد،گاهی اوقات رقبای زیادی وجود دارد،این امرواقعاً برتجارت وسودشرکت درکوتاه مدت وبلندمدت تأثیرمیگذارد.گاهی اوقات مابرخی ازمحصولات سهام رادوست داریم وگاهی اوقات آن محصولات را دوست نداریم وگاهی اوقات محصول جایگزین با قیمت ومقدار بهتر پیدا میکنیم.

این بسیارقطعی است که ما فقط شرکتی را که به آن اعتماد داریم خریداری میکنیم،بنابراین فرض این که یک شرکت خوب یا بدعمل خواهدکرد به تنهایی تأثیر زیادی بر روی مشتریان ویامصرف کنندگان داردوبازار کلی ازاین روندپیروی میکنند.البته ناگفته نماند که به دلیل جایگزینی های متعدد موجوددریک گروه ،عرضه و تقاضای هرمحصول تحت تأثیر قرار میگیرد.

اگرمحصول بهترازجایگزین های موجوددربازارباقیمت کمتر باشدوارزش آن را نداشته باشد،آنها محصول برتررافقط باقیمت کمی بالاترخریداری میکنند،اگر مصرف کننده واقعاً محصول را دوست داشته باشد، مصرف کننده آن راباکمی قیمت بالاترمیخردو بازهم به آن محصول پایبند است .

مازادو کمبود بازار در وانشناسی عرضه و تقاضا:

مازاد بازار از نظر روانشناسی عرضه و تقاضا :

مازاد بازار ازنظر روانشناسی عرضه و تقاضا .زمانی اتفاق میافتدکه عرضه مازاد وتقاضای کمتری دربازار وجودداشته باشدوبه همین دلیل،تولید کننده سعی میکند قیمت را متعادل کند،به طوری که میتواندباسقوط ساده به سطح تعادل برسد.بیشتر آنها سعی میکنندقیمت را کاهش دهند ودرنتیجه تقاضا به طور خودکار افزایش مییابد.به منظورماندن دربازار رقابتی،بسیاری از تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را کاهش میدهندتاباافزایش تقاضا،عرضه اضافی به آرامی کاهش یابد.دریک عبارت ساده ، اگر قیمت بازار بالاتر ازقیمت تعادلی باشد،مقدار عرضه شده بیشتر از مقدار تقاضا شده است و مازادی ایجاد میکند.وبااین کار بازارمتناسب با قیمت و مقدار سقوط خواهد کرد.

کمبودبازار در روانشناسی عرضه و تقاضا:

کمبود بازار زمانی اتفاق میافتدکه تقاضا بیشتر وعرضه کمتر دربازار وجودداشته باشد و به همین دلیل تولید کننده سعی می کند قیمت رامتعادل کند،به طوری که بتواندبه سطح تعادل برسدو قیمت شروع به افزایش میکند.عمدتاآنها سعی میکنند قیمت راافزایش دهندتابتوانندآن رابه خریدار محدود بفروشند،به این ترتیب تقاضا کاهش مییابدوقیمت به آرامی به سطح تعادل میرسد.دریک عبارت ساده،اگر قیمت بازارزیر قیمت تعادلی باشد،مقدار عرضه شده کمترازمقدار تقاضا شده است وکمبود ایجاد میکند.به همین دلیل قیمت بازار متناسب با قیمت ومقدار تعیین قیمت عرضه و تقاضا افزایش مییابد.

تأثیرات برتعادل:

میزان تقاضا وعرضه به شرکت یا تولید کننده کمک میکندتا دربازار برای مدت طولانی تری تثبیت ودوام بیاورد.تعادل ترکیبی تعیین میکندچه مقدارکالایاخدمات باچه قیمت ومقدار دربازار تولید،عرضه ومصرف شود.هنگامی که سطح عرضه وتقاضادر حالت پایداراست،گفته میشودکه قیمت و مقدار تعادل است،جایی که مقدارتقاضا برابربامقدارعرضه شده است.البته بایدبدانید این تعادل از نظر روانشناسی عرضه و تقاضا بسیار منطقی است.

نتیجه گیری:

روانشناسی عرضه و تقاضا ،امروزه دربازار بسیار مهماست.زیراامروزه مصرف کنندگان درصورتی خریدمیکنندکه قیمت کالا مورد نظرآن پایین ویادرحد تعادل باشد.زیرا اگرقیمتها بسیاربالا باشدقطعاٌمصرف کنندگان به دنبال کالایی مشابه آن میروندکه قیمت آن کمترازکالای موردنظرباشد.پس میتوانیم نتیجه بگیریم که عرضه،تقاضا و تعادل برروی میزان قیمت تاثیربسیار زیادی دارد .

تعین قیمت خوراک با مکانیسم عرضه و تقاضا

معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواستار تعیین قیمت خوراک بر مبنای نظام عرضه و تقاضا و فروش محصولات بر مبنای فوب خلیج فارس است.

تعین قیمت خوراک با مکانیسم عرضه و تقاضا

به گزارش نفت ما ،معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به این که باید مکانیسم عرضه و تقاضا تعین کننده قیمت خوراک قرار گیرد، اظهار کرد: قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی هنوز تعیین نشده و به زودی با نهایی شدن مذاکره ها امید است قیمت جدید نهایی شود. محمدحسن پیوندی افزود: از نظر علم اقتصاد باید عرضه و تقاضا تعین کننده قیمت باشد و هرگونه نرخ گذاری در صورتی که تابع بازار باشد به نفع صنعت پتروشیمی خواهد بود. وی تصریح کرد: پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی این بوده که قیمت خوراک واقعی شده و بر مبنای قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود. معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: وقتی از گاز سخن می گوییم باید این نکته را در نظر بگیریم که منظور گاز غنی است یا متان، در حال حاضر برای تولید اوره و متانول به گاز غنی نیازی نیست بلکه از متان استفاده می شود. وی تصریح کرد: متان تبدیل به اوره و متانول شود و اگر قیمت این دو محصول استراتژیک پتروشیمی واقعی شده و بازار مبنای تعیین بهای آن باشد یک رقابت سالم به وجود خواهد آمد. پیوندی ادامه داد: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، مهم‌ترین نقش را در جذب سرمایه گذار و توسعه صنعت پتروشیمی دارد و باید زمینه برای حضور بیشتر بخش خصوصی فراهم کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر نهایی شدن قیمت خوراک چندی پیش گفت: خوراک مجتمع های پتروشیمی با بهره برداری از فاز های جدید پارس جنوبی افزایش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز پیشتر در گفت و گو با خبرنگار شانا اظهار کرده بود: تعیین قیمت خوراک یکی از مهمترین برنامه های وزارت نفت برای مجتمع های پتروشیمی است و به زودی قیمت های جدید خوراک نهایی و اعلام خواهد شد. عباس شعری مقدم افزوده بود: با برنامه ریزی های انجام شده تحویل خوراک به مجتمع های پتروشیمی افزایش خواهد یافت و با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، میزان تحویل خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها افزایش می یابد. وی ادامه داده بود: شرکت ملی نفت ایران همکاری مطلوبی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تامین به موقع خوراک مجتمع های پتروشیمی دارد و طبق برنامه ریزی های موجود، خوراک این واحدها در حال تامین بوده و تاکنون حجم خوراک تحویل شده در وضعیت مناسبی بوده است و جلسه های منظمی برای تامین به موقع خوراک با شرکت ملی نفت ایران برگزار می شود.

عرضه و تقاضا؛ قطب‌های نیرومند قیمت‌گذاری در بورس

عرضه و تقاضا در بورس

بازار سهام به عنوان یک زیرمجموعه مهم نظام اقتصادی، از اصولی پیروی می‌کند که در اقتصاد حاکم هستند. یکی از اصول پایه در اقتصاد، تقابل عرضه و تقاضا است که مبنای قیمت‌گذاری در بازار را شکل می‌دهد. در بورس نیز همین عرضه و تقاضا است که ارزش سهم‌های مختلف را تغییر می‌دهد و نمودارها را جابه‌جا می‌کند.

تغییراتی که در میزان عرضه و تقاضا پدید می‌آید، به طور مستقیم در قیمت سهام اثر می‌گذارد. به طور کلی می‌توان گفت، افزایش عرضه موجب پایین آمدن قیمت و افزایش تقاضا موجب تعیین قیمت عرضه و تقاضا افزایش قیمت می‌شود. بازیگران اصلی تشکیل صف خرید و فروش و ایجاد سطوح حمایت و مقاومت هم همین عرضه و تقاضا هستند. در ادامه نقش تعیین‌کننده عرضه و تقاضا در روند قیمت سهام را تشریح می‌کنیم و به بررسی دلایل افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا در بورس می‌پردازیم.

مفهوم عرضه و تقاضا در بورس

رابطه عرضه و تقاضا با قیمت شبیه یک الاکلنگ عمل می‌کند. فرقی نمی‌کند درباره یک کالا صحبت می‌کنید یا سهام یک شرکت در بازار بورس؛ هر گاه عرضه زیاد شود، قیمت پایین‌تر می‌آید و هر گاه تقاضا بیشتر شود، قیمت افزایش می‌یابد. با در نظر گرفتن این اصل، به بررسی عرضه و تقاضا و ساختار و تاثیرگذاری آن در بازار بورس می‌پردازیم.

عرضه سهام

در بازار بورس، سفارش‌هایی که سهام‌داران برای فروش سهام خود در قیمت‌های مختلف ثبت می‌کنند، نشان‌دهنده عرضه است. به طور مثال اگر ۱۰ سهام‌دار را در نظر بگیریم، ممکن است هر یک، سهام خود را در قیمت‌های مختلف به فروش برسانند. یعنی شاید یک نفر سهام خود را به مبلغ ۱۳۰ تومان بفروشد. در حالی‌که فرد دیگری در قیمتی بالاتر یا پایین‌تر سفارش خود را ثبت کند.

مشخص است که خریدار، همواره خرید در قیمت پایین‌تر را ترجیح می‌دهد. پس در هنگام فروش سهم نیز باید توجه داشت که اگر سهام‌دار قیمت پایین‌تری را برای فروش سهم خود پیشنهاد دهد، شانس به فروش رسیدن سهامش بیشتر خواهد شد. اما ثبات قیمت در هر سهم تا جایی ادامه دارد که تعادل در عرضه و تقاضا حاکم باشد.

اگر یک نگاه کلی به بازار سهام داشته باشیم، می‌توان گفت زمانی که تغییرات قیمت در جهت مثبت باشد (یعنی شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم) تعداد سهم‌هایی که برای فروش عرضه می‌شوند نیز افزایش پیدا می‌کند. زیرا سهام‌دار علاقه دارد سودی که از روی سهام به دست آورده را نقد کند. به عنوان مثال زمانی که قیمت بازار ۱۰۰ تومان است، تعداد سهام اندکی عرضه می‌شود. اما وقتی این قیمت به ۱۲۵ تومان برسد، تعداد سهام بیشتری عرضه خواهد شد.

تقاضای سهام

سفارش‌های خریدی که در سامانه معاملاتی ثبت می‌شوند، نشان‌دهنده میزان تقاضا هستند. یعنی کل خریداران بالقوه‌ای که تمایل دارند سهام را در قیمت‌های مختلف خریداری کنند، متقاضیان سهام محسوب می‌شوند. در این‌جا هم اگر ۱۰ سهام‌دار مختلف را در نظر بگیرید، هر یک ممکن است سفارش خریدی با قیمت متفاوت ثبت کنند. اما نکته‌ای که در این‌جا مطرح است، این است که با افزایش قیمت‌ها، تمایل به خرید کمتر می‌شود. یعنی اگر در قیمت ۱۰۰ تومان، ۵ نفر تمایل به خرید داشته باشند، در قیمت‌های بالاتر این تعداد کم خواهد شد.

اما به طور کلی افزایش قیمت موجب کاهش تقاضا و افزایش عرضه خواهد شد. در نتیجه می‌توان دریافت که عرضه و تقاضا دو نقطه مقابل یک‌دیگر هستند. یعنی بر خلاف شیب نمودار عرضه که با بالا رفتن قیمت صعودی می‌شود، شیب نمودار تقاضا با افزایش قیمت نزولی خواهد بود.

نقش عرضه و تقاضا در تعادل بازار سهام

زمانی تعیین قیمت عرضه و تقاضا که عرضه و تقاضا با هم برابری کنند، می‌گوییم تعادل برقرار است. یعنی خریداران و فروشندگان بالقوه، تا زمانی درخواست‌های خرید و فروش خود را ثبت می‌کنند که هیچ فرد دیگری باقی نمانده باشد که معامله را در قیمت مطلوب خود انجام نداده باشد. اگر با این توضیحات کمی سردرگم شدید،‌ نگاهی به شکل زیر بیندازید. به این ترتیب می‌توانید تعادل را به صورت کاملا مشخص مشاهده کنید.

نقطه تعادل با توجه به عرضه و تقاضا در بورس

در ادامه مثالی بیان می‌کنیم که می‌توانید بر اساس آن متوجه شوید بازار دقیقا در چه نقطه‌ای متعادل می‌شود. این‌گونه در نظر بگیرید که خریداران می‌خواهند سهام یک شرکت را در قیمت‌های زیر خریداری کنند.

تغییرات قیمت سهام بر اساس میزان عرضه و تقاضا

در سمت دیگر سهام‌دارانی که اکنون یک سهم را دارند، قصد عرضه‌ آن را به قیمت‌های زیر دارند.

مفهوم عرضه و تقاضا در بورس

قیمت پیشنهادی هر فرد برای خرید سا فروش سهام در زیر آن نوشته شده است. افرادی که با دایره مشخص شده‌اند، خرید یا فروش خود را انجام داده‌اند. این تصویر نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا در بورس در قیمت ۱۲۷ تومان و با تعداد ۵ خریدار و فروشنده به تعادل رسیده است. اگر بخواهیم توضیح دقیق‌تری در این خصوص بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم خریدارانی که تمایل بیشتری به خرید داشته‌اند، درخواست‌های خود را با قیمت‌های بالاتری ثبت کرده‌اند. از همین رو معامله آن‌ها انجام شده است.

از سوی دیگر فروشندگانی که سهام خود را با قیمت پایین‌تری ثبت کرده‌اند، موفق به فروش آن شده‌اند. در نتیجه سهام‌دارانی که می‌خواستند سهم خود را در قیمت بیشتری به فروش برسانند، نتوانسته‌اند معامله‌ای انجام دهند. اگر نگاهی به تصویر بیندازید، درمی‌یابید که فروشنده بعدی که می‌خواهد سهام خود را بفروشد، قیمت آن را ۱۲۸ تومان تعیین کرده است. اما خریداری که سفارش خود را در بیشترین قیمت موجود ثبت کرده است، حاضر به پرداخت ۱۲۵ تومان است و نه بیشتر. به این ترتیب معامله‌ای صورت نخواهد گرفت.

قیمت سهام در بورس چگونه تغییر می‌کند؟

اکنون که با مفهوم عرضه و تقاضا در بورس آشنا شدیم، می‌توانیم بهتر به سازوکار معاملات در بورس پی ببریم. حال می‌دانیم که جریان عرضه و تقاضا عاملی است که منجر به تغییرات قیمت می‌شود.

در مثالی که ارائه کردیم این‌گونه در نظر بگیرید که تنها یک نفر سهام خود را به مبلغ ۱۳۸ تومان عرضه کند. هم‌چنین هیچ‌یک از دیگر سهام‌داران، دارایی خود را در کمتر از این قیمت نفروشد. اتفاقی که در این شرایط می‌افتد این است که تنها یک نفر می‌تواند سهام این شرکت را بخرد. اما اگر سایرین نیز تمایل داشته باشند سهام این شرکت را بخرند،‌ باید سفارش خود را در مبالغ بالاتر از ۱۳۸ تومان ثبت کنند. به همین ترتیب قیمت سهام رشد می‌کند.

یک قاعده کلی در این خصوص وجود دارد. هر گاه تقاضا در قیمتی بیشتر از عرضه باشد، نقطه تعادل جابجا می‌شود. به این ترتیب سهام در قیمت‌های بالاتر معامله خواهد شد. این مسئله هنگام عرضه نیز اتفاق می‌افتد. اما در جهت معکوس. یعنی اگر در یک قیمت مشخص، تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، میان آن‌ها رقابتی تنگاتنگ شکل می‌گیرد. همین امر موجب می‌شود که فروشندگان قیمت‌های خود را پایین‌تر بیاورند. به این ترتیب شانس فروش بالاتر خواهد رفت. در نتیجه این امر موجب تغییر قیمت و کاهش آن خواهد شد.

قیمت‌هایی که در این مقاله درباره افت و رشد آن صحبت کردیم، قیمت یا ارزش بازاری سهام هستند. اما ارزش‌گذاری سهام به روش‌های متنوعی صورت می‌گیرد که برای آشنایی با آن می‌توانید مقاله «سهام در بورس چگونه ارزش‌گذاری می‌شوند؟» را بخوانید.

چگونه عرضه و تقاضا در بورس حمایت و مقاومت ایجاد می‌کند؟

زمانی که میزان تقاضا از عرضه بیشتر باشد، قیمت سهم روندی صعودی خواهد داشت. به این نقطه که روند صعودی از آن‌جا آغاز می‌شود، نقطه حمایت گفته می‌شود.

در سمت مقابل، نقطه مقاومت را داریم. هر گاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت سهم کم می‌شود. این نقطه را نقطه مقاومت سهم می‌نامند. در این نقطه قیمت سهم شروع به ریزش می‌کند.

در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومت در واقع سطحی از قیمت را ایجاد می‌کنند که سهم به سمت آن‌ها میل می‌کند و برای عبور از آن، باید این سطوح را بشکند. هر گاه قیمت سهمی از یک سطح مقاومتی عبور کند، آن سطح به حمایت تبدیل می‌شود. همچنین اگر قیمت سهم یک سطح حمایتی را بشکند، آن سطح به مقاومت تبدیل خواهد شد. برای شناخت کامل‌تر سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص آن‌ها، مقاله «حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟» را بخوانید.

فراموش نکنید که زمانی که خریداران یا فروشندگان زیادی در یک سهم درخواست خود را ثبت کنند، صف‌ خرید و صف فروش تشکیل خواهد شد. اگر این صف متشکل از خریداران باشد، به آن صف خرید گفته می‌شود و افزایش قیمت سهم را در پی خواهد داشت. اما اگر فروشندگان تشکیل صف داده باشند، افت قیمت را شاهد خواهیم بود. به این ترتیب می‌توان دریافت که عرضه و تقاضا در بورس، تغییرات قیمت را در جهت مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت.

جمع‌بندی

میزان عرضه و تقاضا در بورس یکی از اساسی‌ترین مبانی این بازار است که نوسان‌های قیمتی را شکل می‌دهد. به طور کلی با افزایش تقاضا در یک سهم، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند و در سمت مقابل، هر چه عرضه بیشتری در یک سهم وجود داشته باشد، تغییرات قیمت در جهتی است که منجر به کاهش قیمت سهام خواهد شد.

افزایش عرضه یا تقاضا در شرایطی که دیگر خریدار یا فروشنده‌ای برای سهم وجود ندارد، ایجاد صف خرید و فروش را باعث می‌شود. نقاط حمایت و مقاومت نیز در نتیجه تقابل عرضه و تقاضا شکل می‌گیرند. زمانی که میزان عرضه و تقاضا با هم برابر باشد اما بازار در شرایط تعادل به سر خواهد برد.

عرضه و تقاضا باید قیمت روغن موتور را در بازار تعیین کند/ افزایش نرخ مواد اولیه و عدم صدور مجوز افزایش قیمت باعث آسیب به پالایشگاه‌های تولید روغن شده است

مدیر فروش شرکت ایرانول گفت: افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه تولید و در نهایت قیمت گذاری و محدودیت‌های دولتی توان تولید را گرفته و زیان‌های بسیاری را به بخش تولید کشور وارد کرده است.

عرضه و تقاضا باید قیمت روغن موتور را در بازار تعیین کند/ افزایش نرخ مواد اولیه و عدم صدور مجوز افزایش قیمت باعث آسیب به پالایشگاه‌های تولید روغن شده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت نفت ایرانول، امروز بیشتر تولیدات داخلی به دلیل سونامی افزایش قیمت ارز، دستخوش تلاطم‌های زیادی از جمله کمبود مواد اولیه، گرانی هزینه تولید و از همه مهمتر دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده توسط دولت شده اند. گرانی ارز تاثیر زیادی بر قیمت تولیدات مختلف گذاشته و موجب کاهش واردات برخی مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و در نهایت افزایش بهای تمام شده محصولات می‌شود.

از این رو افزایش نرخ ارز به شدت حاشیه سود اکثر صنایع کشور را کاهش و هزینه‌های تولید آن‌ها را افزایش داده است، چرا که رابطه نرخ ارز با واردات، رابطه معکوس و منفی است؛ یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالا‌های وارداتی بالا می‌رود.

نرخ ارز در کشور ما نقش لنگری را دارد که برخی از بخش‌ها به طور مستقیم از آن تاثیر می‌پذیرند. بخش دیگر به صورت غیر مستقیم با کاهش حجم واردات به بازار داخلی فشار وارد می‌کند و سبب کاهش تولید داخلی می‌شود در نتیجه میزان صادرات ما نیز به تبع آن کاهش می‌یابد.

زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و تورم به همراه خواهد آورد که بر همه بخش‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

گزارش میدانی خبرنگار اقتصاد ۲۴ حاکی از آن است که افزایش قیمت به تمامی محصولات و کالا‌ها رخنه کرده است؛ از فولاد و قطعه گرفته تا خودرو و لاستیک هیچ کدام از صعود قیمت در امان نمانده‌اند، اما برخی از محصولات بدون افزایش قیمت در کارخانه، بازار، متولی گرانی آن شده است.

روغن موتور نیز از رسته محصولاتی است که بدون در نظر گرفته شدن افزایش قیمت در کارخانه، تقاضا در بازار باعث گرانی آن شده است، اما تولید کننده از این گرانی بی نصیب مانده است!

گران شدن قیمت روغن پایه برای تولید، قیمت روغن موتور و روغن‌های صنعتی را گران کرد. مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد که از ماه گذشته قیمت روغن موتور در بازار به‌طور متوسط ۳۰ درصد گران شده است. شرکت‌های داخلی نیز فروش روغن‌های صنعتی را کاهش داده اند تا بر اساس نرخ ارز قیمت‌های جدید را اعلام کنند. از آنجا که شرکت‌های دولتی می‌توانند از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، تخصیص ارز ۴۲۰۰ از دو سال گذشته متوقف شده است. افزایش قیمت آن‌ها کمتر بوده است؛ اما شرکت‌های خصوصی افزایش قیمت بیشتری داشته‌اند.

در همین رابطه زاده حیدری، مدیر فروش شرکت ایرانول در گفتگو با اقتصاد ۲۴ دلایل نحوه گرانی قیمت روغن در بازار بدون اجرای سیاست‌های افزایش قیمت در برخی کارخانه‌های تولیدی را چنین تشریح کرد: بخش عمده‌ای از محصولات شرکت‌ها از گروه‌های متفاوت روغن‌های موتوری تشکیل شده که برای خودرو‌های دیزلی و بنزینی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ این محصولات از جهت نرخ‌گذاری در اختیار سازمان حمایت است.

زاده حیدری توضیح داد: نحوه این نرخ گذاری به این صورت است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد قیمت شده و به شورای رقابت ارسال می‌شود و در این بخش قیمت‌ها طبق ضوابط تعیین و ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: از سال گذشته با سازمان حمایت برای چگونگی اخذ مجوز برای افزایش قیمت تولیدات روغن موتور مکاتبات متعددی صورت گرفته است، اما تاکنون مجوز افزایش قیمت به انجمن تولیدکنندگان روغن موتور داده نشده است.

مدیر فروش شرکت ایرانول ادامه داد: آخرین مجوز افزایش این محصول به اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برمی گردد. در آن زمان طبق ارائه مستندات از سوی تولیدکنندگان روغن موتوری، درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت روغن موتور به سازمان حمایت داده شد، اما تنها مجوز ۶۰ درصدی برای روغن موتور‌های دیزلی و ۷۰ درصدی برای روغن موتور‌های بنزینی داده شد و از آن زمان (۱۳۹۷) تاکنون فروش بر پایه قیمت اعلام شده انجام می‌گیرد.

وی افزود: از اواخر سال گذشته با توجه به جهش ناگهانی قیمت ارز، با ارئه مستندات از سوی تولیدکنندگان روغن موتور مکاتبات برای افزایش قیمت روغن موتور با سازمان حمایت آغاز شد. نهایتاً طی چهار ماه گذشته مستندات ۴ شرکت اصلی تولیدکننده توسط انجمن تولیدکنندگان روانکار به سازمان حمایت ارائه شد که به دلیل بورسی بودن هر ۴ شرکت تمام این اطلاعات در کدال شرکت‌ها نیز در دسترس است.

زاده حیدری گفت: اکنون پس از مکاتبات متعدد و ارائه این مدارک و مستنداتی برای بررسی به سازمان حمایت، تا به این لحظه هیچ دستورالعملی مبنی بر افزایش قیمت به ما داده نشده است.

این مسئول در شرکت تولید کننده روغن موتور گفت: اکنون زیان این شرکت‌ها در برخی از محصولات به بیش از ۷۰ درصد نیز رسیده است.

به گفته این مسئول، تا دو سال گذشته ارز مورد نیاز واردات این محصولات با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شد که این امتیاز نیز همچون سایر صنایع از شرکت‌های تولید کننده روانکار سلب شد و در بخش دیگر پس از عدم تخصیص ارز دولتی به ناچار ارز حاصل از صادرات محصولات این شرکت، برای ارز واردات مواد اولیه تامین می‌شد که آن هم به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تحریم باعث شد این ۲۰ درصد مواد وارداتی تولید به چندین برابر قیمت به دست شرکت برسد.

زاده حیدری ادامه داد: خریداران مواد افزودنی مورد نیاز تولید روغن موتور در شرایط تحریم نمی‌توانند به طور مستقیم با فروشندگان خارجی در ارتباط باشند لذا مجبورند مواد مورد نیاز برای واردات را از طریق تریدر‌ها تهیه کنند، این‌ها به اصطلاح هزینه‌های تحریم است که نقش مهمی در افزایش قیمت تمام شده مواد افزودنی وارداتی داشته است.

مدیر فروش شرکت ایرانول یادآور شد: برخی دیگر از مواد مورد نیاز تولید از بورس کالا خریداری می‌شود که همین مواد از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

وی تصریح کرد: پالایشگاه‌های مادر مثل پالایشگاه تهران، بندرعباس و . مواد تولیدی خود را بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داده اند، این در حالی است که شرکت‌های تولید روغن موتور مانند شرکت ایرانول مجوز افزایش قیمت ندارند، اما باید مواد اولیه تولید را گران خریداری کنند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در این زمان اگر تولیدات شرکت ایرانول و سایر شرکت‌ها کاسته شود، باید پاسخگوی تمام شرکت‌ها و سازمان‌های نظارتی باشند، اما به وضعیت تولید و قیمت تمام شده محصولات هیچ توجهی نمی‌شود، این در حالی است که سهامدار این شرکت‌ها شخص نیست؛ به طور مثال سهامدار شرکت ایرانول، شستا است، اما شرکت ایرانول طی این دو سال ناچار به فروش محصولات با ضرر و زیان شده است.

زاده حیدری افزود: دو سال است که هیچ مجوزی برای افزایش قیمت‌ها صادر نشده است در حالی که نرخ ارز و مواد اولیه همچنان رو به افزایش است.

وی با اشاره به تفاوت قیمت روغن موتور تولید شده در کارخانه با قیمت آن در بازار، گفت: فاصله قیمت‌ها بسیار متفاوت است، به طور مثال شرکت ایرانول یک محصول خود را با قیمت ۲۲۰ هزار تومان به فروش می‌رساند، اما در بازار همین محصول با رقمی معادل ۳۵۰ هزار تومان به مصرف کننده فروخته می‌شود؛ چون عرضه و تقاضا در بازار، نرخ واقعی خود را پیدا می‌کند.

این مسئول گفت: البته نرخ محصولات شرکت‌های خصوصی به مراتب گران‌تر از قیمت تولیدی شرکت ایرانول است. در حال حاضر قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود و این موضوع تبعات زیادی بر تولید و حتی بازار گذاشته است.

مدیر فروش شرکت ایرانول در پایان تاکید کرد: افزایش نرخ ارز، گرانی مواد اولیه تولید و در نهایت قیمت گذاری و محدودیت‌های دولتی توان تولید را گرفته و زیان‌های بسیاری را به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد.

قیمت شیر آزاد شد/ قیمت شیر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود

قیمت شیر آزاد شد/ قیمت شیر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود آزاد سازی قیمت شیر از اول تیرماه

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس مجوز ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزاد سازی قیمت شیر از اول تیرماه قیمت شیر خام برای مصرف‌کننده را عرضه و تقاضا تعیین می .

دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: براساس مجوز ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزاد سازی قیمت شیر از اول تیرماه قیمت شیر خام برای مصرف‌کننده را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

به گزارش روابط عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ،رضا باکری گفت: از اول تیرماه قیمت شیر خام و مصرف‌کننده را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزود: قیمت خرید شیر خام از دامدار با توجه به کیفیت، از کیلویی 1110 تومان تا 1250 تومان متغیر است و قیمت شیر مصرف‌کننده در بازار هم نرخ ثابتی ندارد و هر شرکتی با توجه به کیفیت، نوع بسته‌بندی و تنوع محصول و متناسب با تقاضا، قیمت تعیین می‌کند.
باکری در پاسخ به اینکه محدوده قیمت شیر مصرف‌کننده اکنون در بازار چقدر است، گفت: اطلاعی از این قیمت ندارم، اما کارخانه‌ها مجاز هستند با توجه به عرضه و تقاضا قیمت تعیین کنند.
دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینکه کدام مسئول مجوز آزاد شدن قیمت شیر را صادر کرده است؟ گفت: ستاد تنظیم بازار 12 تیرماه 92 مجوز آزادسازی قیمت را صادر کرده بود، اما انجمن صنایع لبنی به دلیل برخی ملاحظات تاکنون آن را اجرا نکرد.
وی ادامه داد: آزادسازی قیمت شیر و تعیین قیمت با عرضه و تقاضا نیاز به صدور مجوز جدید نداشت، زیرا پیش از این در سال 92 اعلام شده بود.
دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: بعد از این براساس قانون تجارت دامداران و کارخانه‌ها به هر قیمتی که براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، محصول خود را در بازار عرضه می‌کنند.
وی در پاسخ به اینکه با افزایش تقاضا در ماه رمضان آیا قیمت لبنیات افزایش می‌یابد؟ گفت: با توجه به اینکه کارخانه‌های تولید‌کننده با همدیگر رقابت می‌کنند، احتمال افزایش قیمت وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع لبنی شیر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چندی پیش قیمت خرید شیر خام از دامدار از سوی دولت 1440 تومان اعلام شد، این موضوع به کجا رسید، گفت: قانونا دولت نمی‌تواند در معاملات آحاد ملت مداخله کند و در صورت مداخله باید ضرر و زیان بدهد، بنابراین به دلیل اینکه بازار کشش خرید با قیمت 1440 تومان را ندارد، قیمت شیر بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.