انتخاب سهام سودآور


کتاب انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی pdf

فصل اول از کتاب "از صفر، تا تحلیل بنیادی" را دریافت کنید. دانلود PDF . در روش تحلیل بنیادی ، تلاش می شود تا بنیاد شرکتها مورد بررسی قرار گیرد، به . با توجه تحلیل و پیش بینی های موجود ، صنعت برتر انتخاب شده و در نهایت از بین . منتشر شدن خبری تاثیرگذار بر سود خالص هر سهم; معرفی شرکت; دریافت اطلاعات از طریق . ادامه.

معرفی شاخص های کاربردی در روند تجزیه و تحلیل شرکتها جهت رتبه بندی شرکتها و انتخاب سهام برتر نحوه تعیین قیمت ذاتی سهام با توجه به اطلاعات بنیادی ادامه.

به وسیله ی برخی ارزیابی های روی متغیرهای بنیادی می توان ارزش ذاتی آن سهم را در این روش از تحلیل به دست آورد و سپس ارزش ذاتی به دست آمده از این انتخاب سهام سودآور روش را با ارزش سهام . ادامه.

1. فصل. اول. : فهم. تحلیل. بنیادی. و. هدف. استفاده. از. آن. در. انتخاب. سهام . کتاب. حاضر. به. معرفی. روش. ها. و. تکن. یاك. هاای. یاافتن. ینا. گونه. سها. پرداخته. یما. تا. سرمایه. گذاران. ، حتی افرادی که . کدام شرک برتر اس کع سهام را خرید نمایید. )بع این . ادامه.

به تصریح نگارنده، روش‌های زیادی برای پیش‌بینی قیمت سهام وجود دارد که از جملة آنها می‌توان به روش‌های بنیادی، تکنیکی و چارتی اشاره کرد. بیش‌تر تحلیلگران از روش . ادامه.

در کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه نوشتهی محمد علی شهدایی با نگاهی کاربردی و با اتکا به مبانی علمی به بررسی مجموعه عوامل تاثیر گذار بر . کتاب انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی. . دانلود کتاب تحلیل بنیادی pdf - پرشین بورس. ادامه.

اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﻪ. ﺷﺶ. ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. : روش ﻓﺎﻧﺪاﻣﻨﺘﺎل. (. ﺑﻨﯿﺎدي. ) ﮔﺮاﯾﺸﯽ. از. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮐﻪ. در. آن. ارزش. ﯾﮏ . ﮐﺘﺎب. ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺎﻫﺎن. داروﯾﯽ. را. ﻧﯿﺰ. ﺗﺮﺳﯿﻢ. ﮐﺮده. اﺳﺖ . رازي. اﯾﻦ. ﻧﺎﺑﻐﻪ. ﻋﻠﻢ. ﺷﯿﻤﯽ. و. دار. وﺳﺎزي. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت . ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﺳﻬﺎم ﭘﯿﺸﺮو در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . ادامه.

قیمت کتاب انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی چند است/خریدکتابهای انتشارات نص/خریدکتابهای بورس/خریدکتابهای مدیریت/ لیست کتابهای رفیعی امام. ادامه.

به عبارت دیگر ما هنر انتخاب سهم از بین مجموعه ای از معیارهای مشخص را . تحلیل بنیادی زیربنای تمامی استراتژیهای مشروح در این مقاله )البته بجز . در روش. GARP. مانند استراتژی رشدی، سرمایه. گذاران به چشم انداز رشد شرکت توجه دارند و همزمان به رشد . باال و رو به رشد )نسبت به میانگین صنعت( نشانه ای از یک شرکت برتر تلقی می. ادامه.

انجام. می. شود . در روش. اول،. بر. اساس. پذیرش. فرضیه. کارایی. بازار، قیمت. سهام. را. یکی . موجود، در این مقاله با محوریت تحلیل بنیادی به پردازش اطالعات مالی و حسابداری شرکت . انتخاب. سهم. سهامداران. بورس. منطقه. ای اصفهان. تأثیر. بسزایی. ندارند،. اما. تمام . برتر. بر. اساس. نسب. های. سودآوری. و شاخصهای. بورس. اوراق. بهادار. تهران،. ادامه.

خرید کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه تالیف سیدمحمد علی شهدایی از انتشارات چالش . کتاب انتخاب سهم برتر به روش تحلیل بنیادی تالیف علینقی رفیعی امام. ادامه.

دانلود آمی‌بروکر · دانلود مفیدتریدر · کتاب‌های PDF. ابزارها . برای خرید سهام با روش علمی چه راهکارهایی پیش روی سرمایه‌گذاران است؟ . تحلیل بنیادی فرآیندی است که ارزش ذاتی یک سهم با توجه شرایط کنونی و آتی، وضعیت . مطلب مرتبط: کتاب چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم؟ برای انتخاب صنعت برتر باید به چه مولفه‌هایی توجه کرد؟ ادامه.

کتاب انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی اثر علینقی رفیعی امام انتشارات نص . نوع جلد, شومیز اگر جنس جلد کتاب منعطف، نرم و از مقوای نازک باشد، اصطلاحا به . ادامه.

خلق ثروت برای نسل های امروز و فردا. ادامه.

ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. –. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و . ﺑﻨﯿﺎدي. و ﮐﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮ. » از ﺗﺠﺰﯾﻪ و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدي در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﺎم ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮي. ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده . ﺑﺮﺗﺮ. ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻧﺴﺒﺖ. ﻫﺎي. ﺳﻮدآوري. و. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺑﻮرس. اوراق. ﺑﻬﺎدار. ﺗﻬﺮان. ،». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ . “Combining Earnings and. Book. Value in. Equity. Valuation”, Contemporary. ادامه.

در کتاب تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست‌ها تمام اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی . جهت دیدن اطلاعات بیشتر درباره انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی بر روی . ادامه.

آراد ﮐﺘﺎب. ﺟﺎن ﻣﻮرﻓﯽ. زﻫﺮا ﻏﻼﻣﭙﻮر، ﭘﺪرام داودي،. ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎﻧﯽ. 1391. ك 248. 257. ﻣﺮﺟﻊ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ. ﻣﻮﻟﻒ. ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي. 1392. ك 249. 258. اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻬﺎم ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ . ادامه.

خرید اینترنتی کتاب تحلیل بنیادی در بازار جهانی ارز نوشته محمدحسن ژند از انتشارات آراد توسط فروشگاه اینترنتی . انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی. ادامه.

را انتخاب نمایید. -4. هرگونه سوال در . انتشارات چالش، ناشر تخصصی. کتاب. های بورس. آخرین ب. ه روز رسانی: 01. /. 17. /. 0911. الف . تحلیل تکنیکال به روش خط میانه. جانفرسا . تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام · چاپ سوم . گیری برتر. می. کائ. لی. ادامه.

و توان تبیین. روش. CANSLIM. و مقایسه آن با مدل. CAPM. در انتخاب سهام برتر. ) مورد مطالعه بورس اوراق . تحلیل سهام است که ترکیبی. از متغیرهای. روش. ها. ی. بنیادی و تکنیکی است که هدف آن شناسایی. سهام. ها. ی . مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای قیمت هر سهم نزدیک به قیمت. ذات. ی. اش . را در چاپ اول کتاب خود معرفی کرد . وی در چاپ دوم . ادامه.

پس از اینکه روابط میان معیارها مشخص شد، با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه. ای. معیارها رتبه ب . شرکت برتر بورس در طی. سال. های. 50. تا . مطرح. شد. در این رویکرد، معیارهای انتخاب سبد سهام فقط به دو معیار ریسک. پذیری . بنیادی، تجزیه و تحلیل تکنیکال و نهادی همگی دارای راب . )ص.‏. 63. (.‏در‏تهران:‏موسسه‏کتاب‏مهربان‏نشر. ادامه.

کاربرد تکنیک دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای در اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاری در بورس مستلزم داشتن اطلاعات کافی است. این اطلاعات شامل شناخت شرکت ها و سهام های مختلف و بررسی عملکرد در طی دوران فعالیت آن ها می باشد و برای دست یافتن به سرمایه گذاری سود آور که هدف هر سرمایه گذاری است، انتخاب بهترین سهام ها نقش مهمی دارد. اما تجزیه و تحلیل این مهم به علت وجود متغیر های فراوان و تاثیر گذار، پیچیدگی کار را دو چندان می انتخاب سهام سودآور کند. در این مقاله، سعی شده است برخی از این عوامل موثر در انتخاب بهینه سبد سهام و اولویت سرمایه گذران را با در نظر گرفتن ارتباط بین عوامل و رتبه بندی آن ها با استفاده از تکنیک های دیمتل و فرآیند تحلیل شبکه ای شناسایی و بررسی شود.
عوامل در نظر گرفته شده در این مقاله، پس از مرور ادبیات مرتبط و مشاوره با کارشناسان خبره سازمان بورس، شامل معیار های ریسک، منفعت سرمایه ای، قابلیت نقد شوندگی، سود سهام، سهام شناور آزاد، اعتبار اطلاعات سهام، تناسب سهام، نسبت های مالی و روند بازار به عنوان مهمترین معیارها در ترجیح سرمایه گذاران در انتخاب سهام در نظر گرفته شده است. همچنین برای بررسی این معیارها، گزینه های سرمایه گذاری اوراق مشارکت بدون ریسک، سهام صنایع خودرو، صنایع فولاد و صنعت نفت در نظر گرفته شده است. در این مقاله از روش دیمتل جهت ارزیابی و رتبه بندی فاکتور ها با در نظر گرفتن ارتباط داخلی بین آن ها و ترسیم نمودار علت و معلول و از فرآیند تحلیل شبکه ای جهت رتبه بندی نهایی گزینه ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فاکتورهای ریسک، روند بازار، اعتبار اطلاعات سهام، منفعت سرمایه ای و قابلیت نقدشوندگی در گروه فاکتورهای علت و فاکتورهای سود سهام، سهام شناور آزاد، نسبت های مالی و تناسب سهام در گروه فاکتورهای معلول قرار دارند. رتبه بندی فاکتورها از لحاظ اهمیت و میزان تاثیر در ترجیح سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام به ترتیب ریسک، قابلیت نقدشوندگی، سهام شناور، منفعت سرمایه ای، اعتبار اطلاعات سهام، روند بازار، سود سهام، تناسب سهام و نسبت های مالی می باشد و اولویت ها به ترتیب صنعت نفت، اوراق مشارکت بدون ریسک، صنعت فولاد و در نهایت صنعت خودرو رتبه بندی می باشند.

چهارده استراتژی مورد استفاده معامله گران برای فعالیت در بورس

چهارده استراتژی مورد استفاده معامله گران برای فعالیت در بورس

معامله‌گران بازارهای مالی، حداقل از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند تا زودتر و بهتر به مقاصد و اهداف سرمایه‌ گذاری خود دست یابند. برخی از سرمایه گذاران اهدافی کوتاه مدت دارند. آنها در نظر دارند تا در یک بازه زمانی کوتاه و مشخص، سود قابل قبولی کسب نمایند. در مقابل سرمایه گذارانی با اهداف بلند مدت وجود دارند. برای این اشخاص، ضرر های موقتی که در کوتاه مدت رخ می‌دهند، کم اهمیت است و در واقع هدف آنها سود قابل توجهی است که در بلند مدت نصیبشان خواهد شد.

از طرفی برخی از سرمایه گذاران روحیه ریسک گریزی دارند و به دنبال یک سرمایه گذاری امن تر هستند. در حالی که سرمایه گذاران ریسک پذیر با قبول کردن ریسک زیاد، خواهان کسب سود بیشترند. با توجه به نکات گفته شده، در ادامه چند استراتژی معاملاتی مشهور، معرفی شده است.

1. استراتژی گله‌ای یا تقلیدی

رفتار گله ای

در بسیاری از موارد انسان ها مانند دیگر موجودات نوعی رفتار تقلیدی یا گله ای دارند. به عنوان مثال ممکن است یکی از اعضای داخل گله، غذای مناسبی پیدا کند و در همان حال گله شروع به حرکت و جابه‌جایی می‌‌کند. دیگر اعضای گله با این که نمی‌دانند چرا گله دارد جابه‌جا می‌شود، غذای خود را رها می‌کنند و به دنبال بقیه گله حرکت می‌کنند!

این مثال شباهت زیادی به رفتار برخی از سرمایه گذاران دارد! افراد ناآگاهی که حتی پیش از خرید و فروش سهام، اطلاعاتی راجع به آن نمی‌دانند! آن‌ها فقط به دنبال رفتار بقیه، عمل می‌کنند. این سرمایه گذاران همیشه در کنار بقیه در صف می‌ایستند و یا قصد خرید دارند و یا می‌خواهند هر چه دیروز در صف خریده‌اند را امروز بفروشند. این افراد معمولا استراتژی معاملاتی مشخصی در سرمایه‌گذاری ندارند و ممکن است تصادفی سود ببرند و یا متحمل زیان شوند. (خطرناک ترین اتفاقی که می تواند برای یک سرمایه گذار مبتدی بیفتد، تصادفی سود کردن یا گله ای سود کردن است. معامله گران مبتدی به صورت تصادفی خرید می کنند و اگر در اولین معاملاتشان سود خوبی کنند، مغرور شده و با حجم پول بیشتری وارد می شوند و ممکن است تمام پس انداز خودشان را متوجه یک ضرر بزرگ کنند).

2. استراتژی خرید و نگه داری

شاید این جمله را شنیده‌اید که هر چیزی در بلند مدت گران می‌شود. این جمله با توجه به تورم موجود در کشور، به یک باور تبدیل شده است. برخی سرمایه گذاران بدون این که بخواهند نوسان‌گیری کنند و یا به فروش دارایی خود فکر کنند، تنها می‌خرند و نگه می‌دارند! حتی شاید ندانند تا چه زمانی قرار است این دارایی را نگه دارند!

اکثر این افراد به دنبال یافتن چیزی برای سرمایه گذاری می‌گردند که ارزش زیادی داشته باشد ولی قیمت بازار آن پایین‌تر از ارزش ذاتی باشد. آنها می‌دانند که در گذر زمان، بقیه پی به ارزش کالا یا سهام سرمایه‌گذاری شده آن‌ها خواهند برد. برخی از ملاکان و مجموعه داران نیز این گونه عمل می‌کنند.

3. استراتژی پیش فروش و پیش خرید (سرمایه گذاری بلندمدت-کوتاه مدت)

بهتر است تا با یک مثال این استراتژی معاملاتی را توضیح دهیم. فرض کنید یک کشاورز محصول بادام دارد. چغاله بادام قیمت بالاتری نسبت به بادام تازه دارد و بادام تازه نیز، بهای بالاتری نسبت به بادام مانده دارد. روز به روز از ارزش محصول این کشاورز کاسته می‌شود و او آزرده خاطر است زیرا نتوانسته است تا محصولات خود را برداشت کند.

از طرفی او قصد خرید برنج دارد. بهای برنج بر خلاف بادام، روز به روز افزوده می‌شود. در اینجا او دست به یک استراتژی می‌زند. برنج را به صورت نسیه برای یک تاریخ مشخص پیش خرید می‌کند. از طرف دیگر، بادام را نیز در همان سررسید پرداخت نسیه، پیش فروش می‌کند. بنابراین، با گران شدن برنج، او سود خود را برده است و با ارزان شدن بادام نیز، متحمل زیان نمی‌شود زیرا قبلا آن را به بهای بیشتری فروخته است. بیشتر سرمایه‌گذاران کوتاه مدتی از این استراتژی استفاده می‌کنند. (این استراتژی بیشتر در بازار مشتقه استفاده می شود)

4. استراتژی تکانه‌ای

گاهی نیاز است تا کالا یا سهام گرانی را خریداری نمایید ولی قصد گران‌تر فروختن آن را داشته باشید. البته، بهتر است کالاهایی را به این روش خریداری نمایید که نگه‌داری آنها در فاصله زمانی خرید تا فروش هزینه‌بر نباشد.

5. استراتژی متنوع سازی

متنوع سازی

به جای خرید تنها یک سهم و در حجم زیاد بهتر است سهم‌های متنوعی خریداری نمایید و ریسک معاملاتی خود را کم کنید. اگر چه می‌توانید متنوع سازی خود را به صورت افقی و عمودی نیز انجام دهید ولی باید به هزینه‌های خرید و فروش نیز توجه داشته باشید. در استراتژی متنوع سازی افقی، تمامی سهام‌ خریداری شده شما مربوط به یک صنعت خاص است و در استراتژی متنوع سازی عمودی نیز، صنایع مربوط به سهام‌ خریداری شده به نوعی با یکدیگر ارتباط عمودی دارند و به یکدیگر وابسته هستند. در استراتژی متنوع سازی هسته‌ای نیز، بزرگ‌ترین سهم سبد سرمایه گذاری، مربوط به یک صندوق مشترک شاخص می‌باشد و سهم‌های دیگر نیز، بقیه سبد سرمایه گذاری را پر می‌کنند.

6. استراتژی پیش رفتن با ساز مخالف یا معکوس

این استراتژی معاملاتی در مقابل استراتژی گله‌ای قرارمی‌گیرد. زمانی که بیشتر سرمایه‌گذاران برای فروش رغبت نشان می‌دهند، شخص سرمایه‌گذار کالای سرمایه‌ای مورد نظر را خریداری می‌کند و زمانی که همه خواهان خرید آن کالاهستند، او فروشنده آن کالا خواهد بود. مثال فروش سکه ملموس تر است. بالا رفتن قیمت طلا سبب می‌شود تا مردم به سمت این بازار هجوم ببرند و سکه خریداری نمایند. در این شرایط و با بالا رفتن قیمت طلا سرمایه گذار مورد نظر ما، سکه‌هایش را با بهای بالایی عرضه می‌کند. این شخص زمانی که قیمت سکه افت می‌کند و همه فروشنده هستند، سکه را با قیمت ارزانی خریداری می‌کند.

این استراتژی همان چیزی است که در بورس نیز وجود دارد. سرمایه گذارانی وجود دارند که هیچ گاه وارد صف خرید نمی‌شوند. آنها در زمان تشکیل صف خرید، فقط فروشنده‌اند. زمانی هم که صف فروش بسته می‌شود، سهام را با قیمت کمی خریداری می‌کنند.

7. استراتژی سود تقسیمی

سود تقسیمی شرکت

استراتژی های قبلی تنها به قیمت‌ سهام شرکت ها توجه دارند و به سود ساخته شده توسط آنها نمی‌پردازند. در این استراتژی‌ها تنها بالارفتن بهای کالا و یا سهام اهمیت دارد. در بازار بورس، علاوه بر قیمت سهام، سود تقسیمی نیز حائز اهمیت است. حتی برخی از سرمایه گذاران با پیش‌بینی ميزان سود یک شرکت، اقدام به سرمایه گذاري در آن شركت مي‌كنند. اين افراد براي خود يك بازه و بهره مورد انتظار مشخص مي‌كنند.

8. استراتژی دریپ يا برنامه سود مجدد تقسيمي

اين اصطلاح در بازار سرمایه رواج زيادي دارد. فردي را تصور كنيد كه با پول حاصل از فروش گندم، قطعه‌اي زمين خريداري مي‌كند. با اين كار، اگر قيمت زمين بالا رود، سود خواهد برد. همچنين، اگر زمين ارزان شود، زمين بيشتري را خريداري مي‌كند. او در رابطه با نوسان قيمت زمين، متحمل هيچ زياني نمي‌شود.

9. استراتژي خريد پلكاني

اين استراتژي بيشتر در زمان‌هايي استفاده مي‎‌شود كه نسبت به بالا رفتن يا پايين آمدن قيمت مطمئن نيستيد. ممكن است يك سهم سودآور باشد و يا شما را دچار زيان كند. در استراتزي پلكاني، شما تمام سرمايه خود را وارد بازار نمي‌كنيد. براي مثال هر بار تنها ده درصد آن را به خريد سهم اختصاص مي‌دهيد و در صورت مساعد بودن شرايط سهم و كسب سود، مقدار سهم بيشتري خريداري خواهيد كرد. با اين كار ضمن كسب سود كم‌تر، با ريسك كم‌تري بابت كاهش قيمت سهم مواجه خواهيد شد.

10. استراتژي ميانگين‌گيري ريالي

يك استراتژي وجود دارد كه تعيين مي‌كند تا در ماه، مقدار مشخصی از درآمد خود را به خرید سهام اختصاص دهید. ممكن است شما به سهم به خصوصي توجه داشته باشيد. اگر در ماه بعد، ارزش آن سهم كمتر شود، مي‌توانيد آن ماه تعداد بيشتري از اين سهم بخريد و اگر قیمت افزايش يابد نيز، تعداد كم‌تري سهم خريداري مي‌كنيد. حتي اگر قيمت آن تغييري نكند نيز، مي‌توانيد به همان اندازه مجددا سهم بخريد.

11. استراتژی معاملاتی روزانه

قبل از هر چيزي در سيستم معاملاتي، يك تحليل روند انجام دهيد. تايم فريم را بر روي يك ساعت تنظيم انتخاب سهام سودآور كنيد و چارت را بزرگ نماييد. با پي بردن به روند، تايم فريم را كوچك كنيد. با بررسي سهام مختلف ببينيد که آيا مي‌توانيد الگوي مشخصي برای خرید پيدا كنيد یا خیر.

به عنوان مثال می توانیم منتظر بمانيم تا در جهت مخالف روند يك پولبك پيدا كنيم. البته براي يافتن كاهش ريسك و يا افزايش نسبت سود به ريسك، به ابزاري نياز داريد تا به بررسي حركت‌های مخالف روند، بپردازید. دقت کنید زمانی که روند، پولبک گرفت و متوقف شد، به سرعت وارد بازار شوید.

12. استراتژی کنترل ریسک با حد ضرر

قبل از ورود به هر سهم، باید حد ضرر سهم را مشخص نمایید و در صورتی که شرایط سهم خوب نبود و به حد ضرر رسید، باید سریع از معامله خارج شد. به عنوان مثال در زمان خرید، میتوانید حد ضرر را در زیر حداقل قیمت کندل قبلی قرار دهید. فراموش نکنید که در یک معامله، به محض شکسته شدن روند، به سرعت از معامله خارج شوید.

13. استراتژی دبل تاپس یا دوقلوی سقف یا دو قله

دوقلوی سقف

تحلیل تکنیکال کمک زیادی به سرمایه‌گذاران می‌کند. بعضی از الگوهای نموداری در کسب درآمد، عالی عمل می‌کنند. با پیدا شدن یک شکل مشخص، می‌توان معامله را با ریسک کمی شروع کرد. استراتژی دوقلوی سقف یکی از سودآورترین الگوها می‌باشد. به محض دیدن این الگو می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

این الگو و الگوی بعدی که راجع به آن صحبت خواهیم کرد، از زیرمجموعه‌ الگوهای بازگشتی هستند. الگوی دوقلوی سقف از دو قله که در یک سطح قرار دارند، تشکیل شده است. خط گردن یا نک لاین خطی است که بر کف دو قله رسم می‌شود و بهتر است برای تایید الگو، منتظر شکسته شدن خط گردن توسط قیمت باشید.

برای پیدا کردن دوتایی بالا و پایین در یک نمودار، یک بار نمودار را در یک تایم فریم بالا و بار دیگر، در تایم فریم پایین تر بررسی می‌کنیم. انتخاب تایم فریم بستگی به زمانی دارد که معامله شما به طول می‌انجامد. به عنوان مثال کسانی که می‌خواهند از استراتژی سویینگ یا نوسان گیری استفاده کنند، می توانند از تایم فریم 30 دقیقه‌ای استفاده کنند.

14. استراتژی دبل باتم یا دوقلوی کف

این الگو برعکس روش قبلی می باشد. در این الگو دو دره در یک سطح قرار گرفته‌اند. خط گردن در اینجا خطی است که بر روی دو دره رسم می‌شود و بهتر است قبل از شکسته شدن خط گردن وارد معامله شوید. سعی کنید حد سود و ضرر خود را مشخص کنید و به شکل منطقی از آنها استفاده نمایید. همه چیز را به دقت یادداشت کنید. آمار این یادداشت‌ها را بررسی کنید. نتایج را تطبیق دهید. اشکالات خود را پیدا کنید و سعی کنید تا در معاملات بعدی آنها را اصلاح نمایید.

جمع بندی

برای معامله در بورس یا سایر بازارها، استراتژی‌های بی‌شمار دیگری نیز وجود دارند؛ اما در این مطلب، به ذکر همین چند مورد اکتفا می‌کنیم. به عنوان مثال استراتژی معاملاتی برخی از معامله گران، ممکن است استفاده از رسم کانال در نمودار قیمت، سطوح فیبوناچی و یا اندیکاتور ایچیموکو باشد. چیزی که اهمیت دارد این است که استراتژی مورد استفاده انتخاب سهام سودآور شما هم سود ده باشد و هم باعث به هم ریختن آرامش روانی شما نشود.

آموزش نحوه انجام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهام سودآور

How to Conduct Fundamental analysis to pick profitable stock

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمی کند.

از تجربه من در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و بازار سهام تحقیق ، تخصصی که در صنعت بانکداری و مالی ایجاد کردم جایی که من بیش از 16 سال کار کردم و دانش پیشرفته ای کسب کردم از مدارک MCOM ، حسابداری ، اقتصاد و مدیریت بازرگانی. من من اینجا هستم تا استراتژی های معاملات سهام را به صورت ساده و ساده ارائه دهم آزادراه های سردرگمی.

این دوره به شما کمک خواهد کرد که چگونگی انجام تحلیل بنیادی برای نمایش یک شرکت یا صنعت با ارزش سرمایه گذاری را درک کنید

بعد از گذراندن این دوره خواهید فهمید که چگونه می توانید ارزش سرمایه گذاری سهام در صنایع و شرکت ها را داشته باشید

در پایان این دوره همچنین نحوه غربالگری را می دانید سهام سودآور با استفاده از ابزارهای مختلف اساسی. بنابراین می توانید آگاهانه سرمایه گذاری کنید تصمیم گیری در حالی که خطرات مرتبط با آن را به حداقل می رساند.

در آخر ، این دوره به صورت واقعی و ساده تدریس می شود روشهای آسان برای دنبال کردن امیدوارم که از دوره به عنوان مباحث پیچیده لذت ببرید درک آن ساده/آسان است.

معرفی ۳ سهام سودآور و آینده‌دار بورس

اگر سهامدار یا سرمایه گذار بورس هستید و یا به این بازار علاقه مند شده اید بد نیست در ارزیابی های خود نگاهی هم به فهرست سهام هایی که از سوی کارشناسان این بازار آینده دار تلقی می شوند، داشته باشید.

به گزارش نبض بورس، بورس تهران بازاری است که جای سود و زیان در آن به سرعت عوض می شود و عده ای معتقدند در این بازار به دلیل متغیرهای غیر اقتصادی که بازار را زیر و رو می کند نباید سرمایه گذاری کرد. در مقابل عده ای نیز معتقدند پرریسک بودن بورس تهران فضا را برای کسب سود در این بازار از طریق نوسان گیری فراهم می کند و به باور آنها نوسان گیری روش نامطلوبی برای حرفه ای ها نیست.

از سوی دیگر عده ای از کارشناسان بورس نیز با ارائه آمارهایی نشان می دهند بازدهی این بازار در 10 سال اخیر از تمام بازارهای موازی – طلا ، ارز ، خودرو و حتی مسکن – بیشتر بوده است. به هر حال برای کسب سود در بورس باید اطلاعات سهام ها را از مجاری مختلف دریافت کرده و با تحلیل و شناخت اقدام به خرید و فروش کرد.

با نظرخواهی از کارشناسان بازار سرمایه ، چند سهام را به عنوان سهام های منتخب معرفی شده. جلال روحی کارشناس ارشد حسابرسی بازار سرمایه است و امیر وفایی سمت نایب رئیس شرکت سبدگردان الگوریتم را برعهده دارد. یاسر مهرآور مدرس مدیریت سرمایه به حساب می آید و امیر شجاعی از کاشناسان بازار سرمایه است. ایمان مقدسیان مدیریت معاملات کارگزاری بانک کشاورزی را برعهده دارد. در ادامه خلاصه ای از این گزارش را می خوانید:

فولاد، شپنا و آریا ؛ سهام های منتخب جلال روحی

سه گروه خوب برای امسال می توانیم پیش بینی کنیم . یک گروه پالایشی، یکی گروه پتروشیمی و دیگری گروه فلزات است که فلزات بیشتر از بقیه منتفع خواهد شد. در گروه فولادی من فولاد را ترجیح می دهم که هم معدنی است و هم کار تولید فولاد را دارد.

در پالایشی ها من فکر می کنم اگر طرح توسعه پالایشگاه اصفهان انجام شود، شپنا می تواند تحولات زیادی ایجاد کند. امیدوارم طرح گازوئیل امسال به بهره برداری برسد و فکر می کنم فرآیند آن به انتخاب سهام سودآور انتخاب سهام سودآور زودی تمام خواهد شد. پس در گروه پالایش سهام شپنا بهترین گزینه خواهد بود.

در گروه پتروشیمی من آریا ساسول را بهتر از همه نمادها می دانم. هرچند فکر می‌کنم بازار در حال حاضر توجهی زیادی به آریا ساسول ندارد. سهامداران پارس را خوب می خرند ولی سراغ آریا نمی‌روند درحالی که خود پتروشیمی پارس از پتروشیمی آریا ساسول سود می‌کند.

سه نماد انتخابی توسط جلال روحی هر سه نمادهای دلاری هستند و در صورت احیای برجام و کاهش قیمت دلار، احتمالا بازدهی مورد انتظار از آنها کاهش پیدا خواهد کرد.انتخاب سهام سودآور

شبندر، خودرو و فراکاب؛ سهام های منتخب یاسر مهرآور

من بر اساس مدل سرمایه گذاری خودم شاخص های P/S و P/E را برای انتخاب نماد در نظر می گیرم. P/Sفرآورده های نفتی، خرده فروشی، خودرو و لوازم خانگی از همه گروه ها پایین تر است.

من در سبدم فرآورده های نفتی و پالایشگاه ها را در نظر می گیرم و ای کاش نماد پالایشگاه بندر عباس باز بود چون پایین ترین P/E را دارد و P/S آن هم پایین است.

P/S پایین برای من حالت اهرمی دارد و برای همین در بلندمدت مطمئنم اتفاقی برای نمادهای اینچنینی خواهد افتاد. در قسمت پررسیک سبدم که 20 درصد را به آن اختصاص می دهم از صنعت خودرو، نماد خودرو را انتخاب می کنم چون مطمئنم این بازار بالاخره تحولاتی خواهد داشت و فروش خودرو رشد خواهد کرد.

همچنین سهام آینده داری که من انتخاب می کنم و نمی فروشم از بین چهار سهم فراکاب خواهد بود. به نظرم هر ایرانی باید از سهام چهار شرکت بورس کالا، بورس تهران، فرابورس ایران و بورس انرژی حداقل 500 هزار تومان سهام داشته باشد. به طور کلی فولادی ها مثل فولاد مبارکه یا از پتروشیمی ها زاگرس و فناوران هم می توانند در بین گزینه های خوب قرار بگیرند.

فخوز، وغدیر و وبملت؛ نمادهای منتخب امیر شجاعی

یکی از نمادهای خوب برای سرمایه گذاری به نظر من فولاد خوزستان است که برای بلندمدت گزینه خوبی است و برای معامله روزانه شاید جذاب نباشد. نماد خوب دیگری که می توان معرفی کرد و جذاب به نظر می رسد سرمایه گذاری غدیر است و نماد بعدی که شاید بازار توجه چندانی به آن نداشته باشد، بانک ملت است.

شاید دوستان تعجب کنند و بگویند چرا بانک ملت؟ الان کسی بانک ملت نمی خرد ولی من برایشان مپنا را مثال می زنم. همین مپنا را یادم است بارها در گروه پیشکسوتان درباره اش صحبت می کردیم که می گفتند مپنا سهم خسته کننده ای بود که کسی نگاهش نمی کرد و ایراداتی داشت ولی من خودم موقع خرید مجبور شدم با قیمت های بالاتر از نرخ موردنظر خودم بخرم و ببینید چه بازدهی جذابی در مدت خیلی کوتاه به همراه داشت.

نمادهای زیادی هستند که بسیار جذاب هستند ولی اگر بخواهیم سه نماد را اسم ببریم، همان فخوز، وغدیر و وبملت گزینه های خوبی برای سرمایه گذاری با دید حداقل یک سال را پیشنهاد می کنم.

سهام شرکت مپنا درست مثل آنچه امیر شجاعی مثال زد در یک سال گذشته بازدهی چندانی نداشته ولی تنها در دو ماه توانسته بازدهی 60 درصدی را تجربه کند. بانک ملت شرایطی کاملا مشابه با گذشته رمپنا دارد و بعید نیست اتفاقی که برای رمپنا افتاد در آینده برای بانک ملت اتفاق بیافتد.

شستا، ذوب و غکورش؛ سهام های منتخب ایمان مقدسیان

سرمایه گذارانی که می خواهند یک سال با بازار کاری نداشته باشند و سرمایه گذاری کنند، اولین توصیه ام این است که سراغ صندوق های سرمایه گذاری چه فعال و چه غیرفعال بروند ولی اگر سرمایه گذاری بخواهد ریسک ها را بپذیرد و فعالیت کند، من سهام شستا، ذوب و غکورش را انتخاب می کنم.

شستا به نوعی نماینده و پوشش دهنده صنایع سیمان، دارو و پتروشیمی و… خواهد بود. ذوب بخش فلزات را در سبد سهام نمایندگی خواهد کرد. غکورش در صنعت غذایی است که مشمول ارز 4200 هستند و با همین ارز نسبت قیمت به سود P/Eخوبی دارد. اگر ارز 4200 تومانی تعدیل شود یا نرخ های بالاتری به خود بگیرد می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای روی سودآوری شرکت های غذایی داشته باشد.

وغدیر، کاوه و یک نماد خودرویی یا بانکی؛ سهام های منتخب امیر وفایی

من دوست ندارم نام سهام ببرم، چراکه انتخاب سهام سودآور خیلی از شرکت ها مشاوره سرمایه گذاری پیشنهادات خوبی دارند ولی بسیاری از سهم های بزرگ ما با توجه به قیمت دلار و … از جمله سهم های بزرگ گروه فولادی و گروه پتروشیمی می توانند روند خوبی داشته باشند.

اگر وضعیت برجام کمی بهتر شود بعضی از گروه های خودرویی و بانکی فکر می کنم روند خوبی خواهند داشت. منطق اقتصادی می گوید نمادهای بزرگ بانکی و خودرویی می‌توانند گزینه‌های خوبی باشند.

من فکر می کنم مجموعه سرمایه گذاری غدیر شاید جزو گزینه های خوب باشد. در بین فولادی ها نمادهای فولاد مبارکه و فولاد کاوه نمادهایی خوبی هستند. در مجموعه گروه خودرویی و بانکی هم بد نیست یکی از نمادهای بزرگ این دو گروه را در پرتفو داشته باشیم تا سبد سهام متشکل از نمادهای برجامی و غیربرجامی داشته باشیم.

نمادهای خودرویی و بانکی ثابت کرده اند در بلندمدت شاید نتوانند گزینه خوبی باشند و صرفا در مقاطعی بازدهی قابل توجه از خودشان به جا می گذارند ولی برای اینکه بخشی از سبدمان را به سهام برجامی یا غیردلاری اختصاص دهیم می توانند ریسک تغییرات قیمت دلار را پوشش دهند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.