اجرای قابل اعتماد معاملات


قراردادهای هوشمند برنامه‌هایی هستند که روی بلاکچین ذخیره می‌شوند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده، اجرا می‌شوند. آنها معمولا برای خودکارسازی اجرای توافق شده مورد استفاده قرار می‌گیرند تا همه شرکت‌کنندگان بتوانند فورا و بدون دخالت واسطه یا اتلاف زمانی از نتیجه مطمئن شوند. همچنین می‌توانند یک گردش کار را به صورت خودکار انجام دهند و در صورت برآورده شدن شرایط، اقدام بعدی را آغاز کنند.

معامله به قصد فرار از دین

حیله بدهکار برای فرار از اجرای قابل اعتماد معاملات پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود . دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند . پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند . پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع ،باعث می شود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود،حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانون گذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری می پردازیم .

گفتار اول : تحول قانونگذاری

قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده 218 سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست .)) این ماده که از ماده 1167 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه 1361 از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده 218 قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .))

1- بنظر می رسد ، حذف ماده 218 سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218 سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده 223 ق.م ) و اصل لزوم ( ماده 219 ق.م ) است . ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده 218 اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود .

گفتار دوم : تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد :
الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است ، علاوه بر قصد فرار از دین ، صوری بودن معامله یعنی غیر واقع بودن آن است .
ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین ، معامله باطل است ، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود می آورد . درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف،معامله را آن گونه که ظاهر نشان می دهد انشاء نکرده اند، چنین عقدی اصولاً واقع نشده است.

گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دین ) و ( معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :
الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده 65 قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست .
ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد ، ماده 463 قانون مدنی مثال روشن این مطلب است .
ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین .(ماده 218 قانون مدنی مصوب 4/8/1370 ).

در حال حاضر ، حکم معامله بند (ج) طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است ، زیرا قصد انشاء از ارکان اساسی عقد ، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشاء نباشد باطل و کان لم یکن است ، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله 191 و 195 به این امر اشاره داشته اند .

از نص صریح ماده 218 اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد . ولی بنظر می رسد ، به کمک ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد . زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند . پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیر نافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد می شود . به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است ، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد می شود ، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیر نافذ است .

مبحث دوم : شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم ( در شرایط اساسی برای صحت معامله ) و ماده 190 قانون مدنی ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای 1 و 2 این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصراً شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود می باشد .

گفتار دوم : طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره 29 مورخ 25/10/1337 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره 985 مورخ 30/4/1317 شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است . همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد
8- ولی در خصوص اینکه طلبکار می تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که ( از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر می رسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم ، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد ) اما به نظر می رسد ، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری می شود که هر لحظه احتمال می رود ، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد .

گفتار سوم : نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکار که اقامه دعوا می نماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشدقابلیت این را دارد که سودی به او برساند .قاعده قدیمی معروف فرانسوی ( نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبین این شرط است . ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است .

گفتار چهارم : قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود. اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند،دوم به وسیله قرائنی که این امر را می رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال دیگری،وضعیت معامله و امثال آن .
تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می داند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی)همچنین به نظر می رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید ،آن معامله غیر نافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم : ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می تواند دین خود را استیفاء نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می سازد ،به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفاء نماید .

راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش

یک فروشنده‌ی دورو و حیله‌گر شانس موفقیت کمی در زندگی تجاری خود دارد. چرا که بزرگان عالم تجارت تمایل دارند از کسانی خرید کنند که مورد اعتماد باشند. اگر شما چند معامله‌ی بد انجام دهید، رفته رفته آوازه‌ی بدتان همه جا به گوش می‌رسد. برای اینکه این اتفاق نیفتد شما باید سعی کنید اعتماد مشتری را بدست آورید. در این مقاله با راه‌های جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش آشنا می‌شوید.

در ابتدای مسیر فروشندگی معمولا بر سر دوراهی صداقت یا دورویی قرار می‌گیرید. خریدارانی که شما را نمی‌شناسند دلیلی برای اعتماد نکردن به شما ندارند. البته به صداقت شما هم ایمان نخواهند داشت.

بر اساس نظر صاحب‌نظران برای اینکه مشاوره‌ی شما قابل اطمینان به نظر بیاید، باید اول اعتماد را در مشتری احتمالی به وجود بیاورید.

با اینکه اعتماد امری لمس ناپذیر و مقیاسی لغزنده است، ولی هنوز هم اقداماتی وجود دارد که فروشنده با انجام آنها می‌تواند ارتباط بهتری با خریدار برقرار نموده و اعتماد آنها را به دست آورد. در ادامه به ۹ توصیه‌ی روان‌شناسانه اشاره می‌کنیم تا به کمک آنها بتوانید در کمترین زمان اعتماد خریداران را جلب کنید.

۱. ارائه‌ی شواهد اجتماعی

«اثر ارابه‌ی موسیقی» موجب می‌شود وقتی عده‌ی نسبتا زیادی از مردم به ایده یا چیزی گرایش پیدا می‌کنند، افراد دیگر هم بدون فکر به آن گرایش پیدا کنند. وقتی ما عده‌ی زیادی (به خصوص افرادی که به آن‌ها اعتماد داریم) را می‌بینیم که لباس خاصی را برای پوشیدن انتخاب می‌کنند یا از وسیله خاصی استفاده می‌کنند، ناخودآگاه ما هم به سمت استفاده از آن گرایش پیدا می‌کنیم.

به دست آوردن فواید اثر ارابه‌ی موسیقی و ارائه‌ی اثبات اجتماعی به منظور افزایش فروش، از طریق نمایش توصیه‌نامه‌های مشتریان فعلی یا قبلی در شبکه‌های اجتماعی مثل لینکدین امکان‌پذیر است. آیا به مشتری خود کمک کردید تا چیز کمیاب یا نتیجه‌ی دلپذیری را به دست آورد؟ از او تقاضا کنید از تجربه‌ی خوبی که برایش ایجاد کرده‌اید، در صفحه‌ی شما در شبکه‌های اجتماعی بنویسد تا دیگران هم ببینند. کم‌کم نظر دیگران با خواندن این‌ توصیه‌ها نسبت به شما مثبت‌تر می‌شود (مخصوصا اگر فردی که شما را توصیه کرده با مراجعه‌کننده‌ی جدید شما آشنایی داشته باشد).

 تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر افزایش فروش

۲. برای خود اعتبار به وجود آورید

انسان به طور طبیعی از چیزهایی که نمی‌شناسد، می‌ترسد. همین ویژگی باعث شد تا در گذشته‌ی دور توسط حیوانات ترسناک و درنده خورده نشویم. آیا خش‌خش آن بوته می‌تواند نشانه‌ای از خطر باشد؟ شاید به جای این‌که فریاد‌زنان و با تکه‌ای چوب به سمتش بدویم، بهتر باشد آهسته و با احتیاط حرکت کنیم…

امروزه احتمال شکار شدن ما توسط شیر به طور چشم‌گیری کاهش یافته، ولی احتمال این که توسط فروشنده‌ای فریب بخوریم، کم نشده است. از این‌ رو، خریداران با نگرانی به فروشندگانی اعتماد می‌کنند که اعتبارشان اثبات نشده است. فراهم آوردن اطلاعات آماری در مورد پیشینه‌ی عملکرد مثبت شما، می‌تواند از نگرانی خریدار کم کرده و شما را یک گام به جلب اعتماد وی و افزایش فروش نزدیک‌تر کند.

۳. با مشتری خود ارتباط چشمی برقرار کنید

 ارتباط چشمی و جلب اعتماد مشتری برای افزایش فروش

وقتی مردم به کسی دروغ می‌گویند، مسیر چشمشان به سمت‌ زمین یا هر جایی به غیر از چشمان کسی که در حال دروغ گفتن به او هستند، منحرف می‌شود.

هم‌چنین نبود ارتباط چشمی موجب «دلالت ضمنی» منفی می‌شود. «بن دکر» مدیر اجرایی شرکت ارتباطاتی دکر بر اساس مقاله‌ای در وال استریت ژورنال می‌گوید: «افرادی که نگاهشان را زود از شما بر می‌دارند یا از ارتباط چشمی خودداری می‌کنند، معمولا غیر قابل اعتماد، بی‌توجه و عصبی هستند».

در راه اعتمادسازی نحوه‌ی ارتباط غیرکلامی شما به اندازه‌ی ارتباط کلامی مهم است. البته خیره شدن تمام وقت به چشم مشتری می‌تواند حس ناراحتی در او به وجود بیاورد. دکر یک ارتباط چشمی ۷ تا ۱۰ ثانیه‌ای را برای ایجاد ارتباطی همراه با اعتماد و اطمینان توصیه می‌کند.

۴. بحث تجربیات بد را پیش بکشید

آیا مشتری‌تان به‌وسیله‌ی فروشنده‌ی دیگری که در حرفه‌ی کاری شماست، فریب خورده؟ مشتری خود را تشویق کنید تا در مورد این تجربه‌ی بد و تاثیرش بر اعتماد به فروشندگان صحبت کند.

شاید این کار امری «ضدشهودی» به نظر بیاید، اما بیرون کشیدن احساسات منفی مشتری‌تان می‌تواند راهی برای جلب اعتمادش باشد. با کاوش در چگونگی ناامید شدنش توسط فروشنده‌ی قبلی، می‌توانید به او اطمینان دهید که تجربه‌ی بدش تکرار نخواهد شد و شما او را ناامید نخواهید کرد.

مجله‌ی «روانشناسی امروز» در مقاله‌ای عنوان می‌کند اعتماد افراد کم و بیش ریشه در ارتباط‌شان با سرپرست دوران کودکی‌شان دارد. حال نیاز نیست شما در مسائل کودکی خریدار جستجو کنید. ولی اگر مشتری شما ذاتا قابلیت اعتماد کردن ندارد، او را به آرامی متوجه این خصلتش بکنید.

این مقاله در ادامه می‌گوید: «منطق ذهنی ما به‌ شکل خودکار و ناخودآگاه مسائل را اجرای قابل اعتماد معاملات تفسیر می‌کند. ما می‌توانیم با کشاندن اتفاقات و مسائل به ضمیر خودآگاه، با روش تفسیر ضمیر ناخودآگاه خود مبارزه کنیم». به عبارتی با مشخص کردن زمینه‌های بدگمانی مشتری، به او کمک می‌کنید تا بر روی نگرشش نسبت به شما و مجموعه‌ی شما ارزیابی مجددی انجام دهد.

۵. ثابت‌ قدم باشید

اعتماد کامل افراد در یک روز به دست نمی‌آید. این امر می‌تواند روزها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان ببرد. اما زمانی که فقط دو دقیقه برای صحبت به منظور فروش چیزی دارید چه باید کرد؟

صرف‌نظر از زمان، استواری و ثبات قدم عامل کلیدی در اعتمادسازی است. شما باید به تمامی مفاد قرارداد خود پایبند باشید و به همه‌ی وعده‌های خود عمل کنید و در عین حال برای خود اعتبار هم به‌ وجود بیاورید.

برای مثال برخی از فروشنده‌ها هنگامی که می‌خواهند صحبت خود را شروع کنند، می‌گویند فقط ۵ دقیقه از وقت‌تان را می‌خواهیم. ولی شاید تا نیم ساعت هم به صحبت کردن ادامه دهند، تا زمانی که مشتری خسته شده و باید برود. این رفتار نقطه‌ی مقابل ثبات قدم است. وقتی که شما فقط ۵ دقیقه برای صحبت می‌خواهید، باید فقط ۵ دقیقه صحبت کنید و به محض اتمام وقت حرف‌های‌تان تمام شده باشد. در آن هنگام خریدار متوجه می‌شود حرف شما واقعا حرف است و کم‌کم بذر اعتماد در دلش کاشته می‌شود.

۶. کاملا به آنها اعتماد کنید

دارلن پرایس رییس شرکت «Well Said» در مقاله‌ای در نشریه‌ی بیزینس اینسایدر می‌گوید: «هر کاری که به صلاح هست انجام بده.. من به تصمیمی که می‌گیری اجرای قابل اعتماد معاملات اعتماد دارم». این راهی برای اعتمادسازی است. ولی چرا؟ زیرا نشان دادن اعتمادتان به مشتری، او را نیز به اعتماد کردن به شما تشویق می‌کند.

پدیده‌ی روان‌شناسانه‌ای که در این‌جا اتفاق می‌افتد «اثر پیگمالیون» نام دارد. بر این اساس مردم در برخورد با دیگران متناسب با سطح انتظاراتی که از آنها دارند، رفتار می‌کنند. بنابراین اگر شما فکر می‌کنید فردی قابل اعتماد است، با او به همان شکل برخورد می‌کنید. چون شما مانند آنها با اعتماد برخورد می‌کنید، آنها نیز احتمالا همین اعتماد را در برخورد با شما نشان خواهند داد.

۷. در کارتان فرد شایسته‌ای باشید

این امری کاملا واضح است. اگر شما در کارتان خوب نباشید، مشتریان به شما اعتماد نخواهند کرد و حق هم دارند که نکنند. شایستگی فروشنده به چه معنی است؟ در پایین لیست مختصری از مهارت‌هایی آمده که باید در آنها استاد باشید تا بتوانید افزایش فروش داشته باشید:

 • تحقیقات پیش از فروش بر روی محصول یا خدمت
 • پرسیدن سوالات به‌جا
 • گوش دادن به خریدار و کشاندن مکالمه به سمتی که برای او مهم است
 • آماده بودن برای پاسخگویی منطقی نسبت به سوالاتی که ایجاد می‌شود
 • نمایش دادن بخشی از ویژگی‌ها یا کارآیی محصول
 • دانستن زمان مناسب برای ایجاد صمیمت و انجام این کار به نحو موثر

اگر در هر یک از این بخش‌ها ضعف داشتید، از مدیر خود راهنمایی بخواهید یا تمرینات مناسب برای پیشرفت در آنها را انجام دهید.

۸. نشان دادن نگرانی واقعی

توجه به مشتری در راه جلب اعتماد برای افزایش فروش

بعضی اوقات اعتماد باعث می‌شود افراد جزئیات شخصی از زندگی خود را بازگو کنند یا اطلاعاتی بدهند که چندان جنبه‌ی عمومی ندارند. البته بعید است زمانی این کار را انجام دهند که فکر کنند شنونده اهمیتی نمی‌دهد یا حداقل متوجه حرف‌شان نمی‌شود.

بر اساس مقاله‌ای آکادمیک از دانشگاه ایالت اوهایو خوش‌قلبی به این شکل توصیف می‌شود: «ارزیابی ما نسبت به افراد قابل اطمینان، بر این اساس که آیا آسایش و رفاه ما نسبت به سایر مسائل ما برای‌شان اهمیت کافی دارد». این نکته نقش مهمی در به دست آوردن اعتماد دیگران دارد. زیرا فروش در واقع اجرای قابل اعتماد معاملات اولویت دادن به رفاه دیگران است.

اگر شما برای مشتری خود و مشکلاتش اهمیتی قائل نیستید، پس در حرفه‌ی اشتباهی وارد شده‌اید. بهترین فروشندگان کسانی هستند که به مشتری خود و دغدغه‌هایش اهمیت می‌دهند و به آنها کمک می‌کنند. این توجه واقعی و یکدلی فروشنده، نتیجه‌اش جلب اعتماد مشتری است.

۹. لبخند بزنید

اهمیت لبخند در ایجاد اعتماد و افزایش فروش

اعتماد بحثی جدی است، اما به این معنی نیست که برای جلب اطمینان افراد مجبورید خیلی جدی باشید. حالات غم‌انگیز در شما می‌تواند اثر منفی در جلب اعتماد دیگران داشته باشد. آزمایشی بر روی بازیکنان نشان داد لبخند موجب می‌شود آنها تصمیم بگیرند که به هم‌تیمی خود (در صورت آگاهی از عملکرد آنها) اعتماد کنند. در مطالعاتی دیگر مشاهده شد یک لبخند سریع می‌تواند تا ۱۰٪ تمایل به اعتماد کردن را در دیگران افزایش دهد.

دوباره باید بگوییم اعتماد در یک روز ساخته نمی‌شود، ولی می‌توان پایه‌های آن را در یک روز ساخت. از راه‌هایی که گفتیم استفاده کنید تا در زمان کمتری برای مشتریان خود، راهنمایی قابل اعتماد شوید و افزایش فروش داشته باشید.

روش های گرد آوری شواهد حسابرسی

شرکت ایلیا حساب ، شواهد حسابرسی ، تعریف شواهد حسابرسی ، شواهد و مدارک حسابرسی ، روش های کسب شواهد حسابرسی ، قابل اعتماد ترین شواهد حسابرسی ، ایلیا حساب

چند لحظه صبر کنید.

امتیاز : 4.6
تعداد رای : 170

روش های گرد آوری شواهد حسابرسی

اطلاعاتی است که فرض حسابرسان را مبنی بر این که صورت های مالی وضعیت خدمات مالی نتایج عملیات و جریان نقد صاحب کار را به نحو مطلوب نشان می دهد تائید را رد می کند .اجرای قابل اعتماد معاملات

روش های گرد آوری شواهد حسابرسی :

1-کنترل های داخلی :

حسابرسان در حسابرسی صورت های مالی به علت حجم زیاد و عملیات وقت گیری رسیدگی ها عملا نمی توانند تمام فاکتورهای خرید یا اسناد پرداخت یا سار مدارک کتبی را بررسی کنند .راه حل این مشکل مطالعه ی روش ها و شیوه های های است که واحد تجاری در فرایتد حسابداری خود به کار می گیرد. اگر این روش ها به نحوی مطلوبی طراحی و در عمل به طور مؤثری اجرا شود وقت و قابلیت اتکا به مدارک حسابداری افزایش می یابد .

2-مشاهده :

عبارت است از ملاحظه ی یک فرایند یا روش های گردآوری شواهد حسابرسی است واز آن برای اثبات وجود برخی از دارایی ها از جمله موجودی نقد ، موجودی مواد و کالا و دارایی ثابت استفاده می شود.

3-مدارک کتبی:

مهم ترین نوع شواهدی که حسابرسان به آن اتکا می کنند مدارک کتبی است . اعتبار هر مدرک به عنوان شواهد حسابرسی به محل ایجاد آن بستگی دارد ( در شرکت تهیه شده باشد یا خارج از شرکت ) به طور کلی اولویت اعتبار مدارک از نظر حسابرسی به صورت زیر می باشد: الف: مدارکی که در خارج از سازمان صاحب کار تهیه شده و مستقیما برای حسابرسان ارسال می شود این نوع مدارک با کیفیت ترین نوع مدارک محسوب می شود مانند تائیدیه ی حسابرسی دریافتنی یا تائیدیه ی وکلای حقوقی ب: مدارکی که خارج از سازمان صاحب کار تهیه شده و توسط صاحبکار نگهداری می شود مانند صورت حساب های بانک ، فاکتور خرید ، برگ تشخیص مالیات ، اسناد قراردادها ، اسناد مالکیت زمین و ساختمان ، گواهینامه اوراق بهادار ج: مدارکی درون سازمان صاحبکار تهیه و نگهداری می شود مانند چک های پرداخت های فاکتور فروش ، اسناد محل کالا ، سفارشات خرید ، رسید و حواله انبار

4-سندرسی:

عبارت است از تعیین دقت و درستی ثبت های مندرج در دفاتر یا سایر مدارک از طرسق رسیدگی به شواهد و مدارک مثبته ای چون فاکتورها رسیدهای پرداخت وجوه نقد و سایر مدارک اولیه می باشد . عده نکاتی که در هنگام سندرسی معاملات باید مورد توجه حسابرس قرار گیرد عبارتند از : الف:کافی بودن اسناد ب: معتبر بودن اسناد ج: معقول بودن معاملات د: مربوط بودن معاملات ه: تصویب معاملات و: صحت ثبت معاملات

5-روش های تحلیلی:

بهترین روش جمع آوری شواهد حسابرسی است و عبارت است از تجزیه و تحلبل نسبت ها و روندهای عمده شامل پی جویی نوسانات و روابط مالی و غیر مالی بدست آمده و با سایر اطلاعات مربوط مغایرت دارد یا از مبالغ پیش بینی شده انحراف دارد .(در تداوم مراحل حسابرسی استفاده می شود ) طبق استانداردهای برنامه ریزی و هم چنین دو مرحله بررسی کلی کار در پایان حسابرسی الزامی است و در سایر مراحل حسابرسی اختیاری می باشد.

6-محاسبات :

عبارت است از کنترل صحت محاسبات مدارک اولیه و مدارک حسابداری یا انجام محاسبات مستقل توسط حسابرس می باشد .

7-نظرات کارشناسان :

کارشناس بر فردی اطلاق می شود که دارای مهارت ، دانش و تجربه در زمینه ای خاص غیر از حسابداری و حسابرسی است مانند کارشناسان امور بیمه ، ارزیابان ، وکلای دادگستری و مهندسان و زمین شناسان نمونه هایی از موارد نیاز به کارشناسان به شرح زیر می باشد. الف: ارزیابی گروه شخصی از دارایی ها مانند سنگری قیمتی ب:تعیین مقدار یا وضعیت دارایی ها مانند مواد کافی انبار شده به صورت خله ج:تعیین مبالغی که نیاز به استفاده از فنون ویژه دارد مانند ارزیابی بیمه های عمر د: اندازه گیری میزان پیشرفت کار در پروژه های پیمانکاری ه: استفاده از نظر حقوقی درباره ی تفسیر قوانین و قراردادها

8-پرس وجو :

عبارت است از جویا شدن اطلاعات از اشخاص آگاه درون یا بیرون واحد مورد رسیدگی است و می تواندبه شکل های گوناگونی از پرسش نامه رسمی و کتبی تا پرسش و پاسخ شفاهی و غیر رسمی با کارکنان واحد مورد رسیدگی انجام گیرد.مانند پرس وجو از مدیر اعتبارات در خصوص وضعیت اعتبارات اسنادی باز شرکت

9-تائیدیه مدیران :

طبق استانداردهای حسابرسی باید در هر کار حسابرسی تائیدیه ای مناسب از مدیران دریافت کند که مهم ترن اضهارات شفاهی صاحبکار در طول رسیدگی در آن خلاصه شده باشد تائیدیه ی مدیران یکی از شواهد کم تهمیت حسابرسی است و هرگز نباید جایگزین روش های رسیدگی گردد و هدف از دریافت آن عبارت است از : الف: یادآوری به مدیریت صاحبکار در مورد مسئولیت اصلی و شخصی آنان در قبال صورتهای مالی ب:ساختن پاسخ های صاحبکار در کاربرگ های حسابرسی به پرسش های شفاهی که توسط حسابرسان در طول رسیدگی به عمل می آید. ج:تامین شواهدی برای مواردی که متکی بر هدف های آتی مدیریت است.

قرارداد هوشمند چیست و چگونه کار می کند؟

به کمک یک مشاور یا کارشناس دیجیتال مارکتینگ احتیاج دارید؟

قرارداد هوشمند

آیا با واژه‌ قرارداد هوشمند آشنا هستید؟ می‌دانید چه مزیت‌هایی دارد؟‌ واقعیت این است که با ورود تکنولوژی جدید بیت کوین روش ارسال و دریافت پول و اسناد و مدارک تغییر کرد و به وجود واسطه‌ای مثل بانک دیگر نیازی نبود. در عوض برای ارسال پول‌ها و اسناد و مدارک از فناوری جدید قرارداد هوشمند یا SMART CONTRACT استفاده می‌شد. در واقع قراردادهای هوشمند وظیفه انجام معاملات را بر عهده گرفتند؛ کاری که قبلا توسط یک فرد سوم انجام می‌شد. با استفاده از این فناوری می‌توان پول و اسناد و مدارک را در سطح بزرگتری و در میان صنایع مختلفی انتقال داد. حتما سوالاتی مثل این که قرارداد هوشمند چیست، چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توان از آن استفاده کرد در ذهنتان نقش بسته است. برای رسین به پاسخ همه این سوالات با من تا انتهای این مقاله همراه باشید.

در ادامه می‌خوانید:

قرارداد هوشمند در بلاک چین چیست؟‌

قرارداد هوشمند در بلاک چین

بیت کوین به عنوان اولین ارز دیجیتال در سال ۲۰۰۹ اختراع شد و یک راه برای به اشتراک گذاشتن ارزش بدون دخالت اشخاص ثالث مثل بانک محسوب می‌شد. چندین ارز دیجیتال دیگر مانند بیت کوین هم وجود دارد و معامله این ارزها در سیستمی به نام بلاکچین انجام می‌شود.

قرارداد هوشمند یک فناوری است که به شما این امکان را می‌دهد تا ارزش و دارایی خود را در طیف وسیعی از صنایع منتقل کنید.

این کار معمولا توسط افراد واسطه برای مشاغل معاملاتی انجام می‌شود. در واقع قرارداد هوشمند برنامه‌‌ای است که می‌تواند روی بلاک چین ذخیره شود و در بعضی شرایط از پیش تعیین شده فعال شود. از این قراردادها برای اجرای خودکار و اتوماتیک توافق‌نامه استفاده می‌شود، به همین دلیل تمامی شرکت‌کننده‌های قرارداد می‌توانند خیلی سریع، بدون دخالت واسطه و در کسری از زمان به نتیجه نهایی دست پیدا کنند. این قراردادها روند و جریان کار را هم به صورت خودکار و اتوماتیک فعال می‌کنند و زمانی که شرایط برقرار باشد فعالیت بعدی آغاز می‌شود.

مخاطبین هوشمند از طریق فناوری بلاک چین با یکدیگر همکاری می‌کنند و این به طور خودکار باعث می‌شود که به حداکثر پتانسیل خود دست پیدا کنند. بیت کوین به عنوان پایه‌ای برای مخاطبین هوشمند عمل می‌کند و بلاک چین یک برنامه نرم‌افزاری است که دارایی‌های دیجیتالی را کنترل می‌کند. این شامل کدهای منطقی است که دارایی‌های الکترونیکی را در فواصل زمانی جابجا می‌کند. بلاک چین همیشه این کار را به شیوه غیر متمرکز ارائه می‌دهد و همیشه بسیار بیشتر از بیت کوین نشان داده می‌شود. مخاطبین هوشمند به عنوان اجزای بستر بلاک چین نسل بعدی معرفی می شوند.

یک توضیح ساده‌تر

قراردادهای هوشمند به شما کمک می‌کند تا پول، دارایی، سهام یا هر چیز با ارزشی را به یک روش شفاف و بدون درگیری مبادله کنید و نیازی هم به وجود یک واسطه نداشته باشید.

بهترین راه برای توصیف قراردادهای هوشمند، مقایسه این فناوری با خرید و فروش ماشین است. معمولا شما به وکیل یا دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنید، به آن‌ها پول می‌دهید و منتظر می‌مانید تا سند ماشین را دریافت کنید. با قراردادهای هوشمند، شما به سادگی یک بیت کوین را به فروشنده می‌دهید و سپرده، گواهینامه رانندگی یا هر سندی که لازم است وارد حساب شما می‌شود. علاوه بر این قراردادهای هوشمند نه تنها قوانین و مجازات‌های مربوط به یک توافق را شبیه قراردادهای سنتی تعیین می‌کنند، بلکه به طور خودکار این تعهدات را هم اجرا می‌کنند.

قراردادهای هوشمند برنامه‌هایی هستند که روی بلاکچین ذخیره می‌شوند و در صورت برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده، اجرا می‌شوند. آنها معمولا برای خودکارسازی اجرای توافق شده مورد استفاده قرار می‌گیرند تا همه شرکت‌کنندگان بتوانند فورا و بدون دخالت واسطه یا اتلاف زمانی از نتیجه مطمئن شوند. همچنین می‌توانند یک گردش کار را به صورت خودکار انجام دهند و در صورت برآورده شدن شرایط، اقدام بعدی را آغاز کنند.

شاید بپسندید:


مثالی از قرارداد هوشمند

smart contract | قرارداد هوشمند

شما با استفاده از قرارداد هوشمند می‌توانید پول، دارایی، سهام یا هر چیز دیگری را بدون وجود فرد سومی، به صورت شفاف و بدون هیچ مشکلی انتقال دهید. برای درک بهتر مطلب یک مثال می‌زنیم:
فرض کنید می‌خواهید یک خانه‌ را از فردی بخرید. می‌توانید این کار را از طریق بلاک چین و با پرداخت ارز دیجیتال مثل بیت کوین یا اتریوم انجام دهید. رسیدی دریافت می‌کنید که درون آن یک قرارداد مجازی وجود دارد. همچنین یک کلید ورودی دیجیتالی در تاریخ مشخصی به دستتان می‌رسد. اگر این کلید در زمان مشخصی به دست شما نرسد، بلاک چین به طور خودکار پول را به شما بازپرداخت می‌کند. اگر کلید قبل از زمان اجاره برای شما فرستاده شود، تابع، کلید و هزینه را برای شما نگهداری می‌کند و دوباره در روز موعود برایتان می‌فرستد.

این سیستم براساس if-then کار می‌کند و صدها نفر شاهد آن هستند. پس هیچگونه عیب و نقصی در تحویل کلید به شما وجود ندارد. اگر کلید به شما داده شود، یعنی شما قطعا پول دریافت کلید را پرداخت کرده‌اید. اگر مبلغ را از طریق بیت کوین پرداخت کنید، می‌توانید کلید را دریافت کنید. این مدارک بعد از زمان مشخصی به صورت اتوماتیک لغو می‌شوند و از آنجایی که تمام شرکت‌کننده‌ها به صورت همزمان از این موضوع آگاه می‌شوند، کد نمی‌تواند بدون اطلاع هیچ یک از افراد فرستاده شود.

قرارداد هوشمند چطور کار می‌کند؟

قرارداد هوشمند

بیت کوین به عنوان اولین فناوری پشتیبان قرارداد هوشمند شناخته می‌شود. قراردادهای هوشمند زمانی اجرا می‌شوند که قرار باشد پول یا سندی از یک شبکه به اجرای قابل اعتماد معاملات شبکه دیگر منتقل شود. گره‌های شبکه تنها زمانی با هم وارد مبادله می‌شوند که شرایط خاصی اتفاق بیفتد.

قراردادهای هوشمند با پیروی از عبارات ساده “اگر/وقتی/ آنگاه” که در کد بلاک چین نوشته می شوند، کار می‌کنند. شبکه‌ای از رایانه‌ها زمانی که شرایط از پیش تعیین شده برآورده شده و تأیید شده باشد، اقدامات را انجام می‌دهند. این اقدامات می‌تواند شامل آزاد کردن وجوه به طرف مربوطه، ثبت نام وسیله نقلیه، ارسال اعلان یا صدور بلیط باشد. بلاکچین پس از تکمیل تراکنش به روز می شود و به این معنی است که تراکنش قابل تغییر نیست و تنها طرف‌هایی که مجوز دریافت کرده‌اند می‌توانند نتایج را ببینند.

در یک قرارداد هوشمند می‌توان شرط‌های متعددی که لازم است تا شرکت‌کنندگان رضایت داشته باشند و یک معامله رضایت‌بخش صورت بگیرد، تعیین کرد. شرکت‌کنندگان برای ایجاد شرایط باید

 • نحوه نمایش تراکنش‌ها و داده‌های آن‌ها در بلاکچین را تعیین کنند
 • روی قوانین “اگر/وقتی/ آن‌گاه” که بر آن تراکنش‌ها حاکم است توافق کنند
 • همه استثناهای ممکن را بررسی کنند
 • و چارچوبی برای حل و فصل اختلافات تعریف کنند

سپس می‌توان قرارداد هوشمند را توسط یک توسعه‌دهنده برنامه‌ریزی کرد – اگرچه سازمان‌هایی که از بلاک چین برای تجارت استفاده می‌کنند، قالب‌ها، رابط‌های وب و سایر ابزارهای آنلاین را به طور فزاینده‌ای برای ساده‌سازی ساختار قراردادهای هوشمند ارائه می‌کنند.


خطرات قرارداد هوشمند

به طور کلی خطرات قرارداد هوشمند در سه دسته قرار می‌گیرد:

 • خطرات عملیاتی: ویژگی‌های مجوز و دادن اختیار به افراد که اگر مدیریت شبکه توکن ناقص باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • خطرات پیاده‌سازی: خطاهای ذاتی که منجر به رفتار غیرعمدی قرارداد هوشمند می‌شوند.
 • خطاهای طراحی: ویژگی‌های پذیرفته شده سیستم که برای تغییر در رفتار از قبل تعیین شده قرارداد هوشمند استفاده می‌شوند.


مزایای استفاده از Smart Contract

مزایای Smart Contract | قرارداد هوشمند

قراردادهای هوشمند نیز همانند سایر فناوری‌ها مزایای زیادی دارند که در ادامه به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم:


سرعت، کارایی و دقت

یکی از مزایای اصلی قراردادهای هوشمند، سرعت بالای آن‌ها است و قرارداد بلافاصله پس از تحقق یک شرط اجرا می‌شود. از آنجایی که قراردادهای هوشمند دیجیتالی و خودکار هستند، هیچ کاغذی برای پردازش دستی کارها وجود ندارد و هیچ زمانی برای تطبیق خطاهایی که اغلب از پر کردن دستی اسناد ناشی می‌شوند، صرف نمی‌شود.


اعتماد و شفافیت

از آنجایی که هیچ فرد سوم و واسطه‌ای دخالت ندارد و تراکنش‌ها به صورت رمزنگاری شده بین شرکا به اشتراک گذاشته می‌شوند، لازم نیست نگرانی در مورد تغییر اطلاعات داشته باشید. اطلاعات به نفع هیچ کس هیچ تغییری نخواهند کرد. نیازی هم به این سوال نیست که آیا اطلاعات برای منافع شخصی تغییر داده شده است یا خیر!


امنیت کافی

سوابق تراکنش‌های بلاک چین به صورت رمزنگاری شده است و به همین دلیل هک کردن آن‌ها خیلی سخت خواهد بود. علاوه بر این، از آنجایی که هر رکورد در دفتر کل توزیع شده به رکورد قبلی و بعدی خود متصل است، هکرها مجبورند برای تغییر یک رکورد، تمامی زنجیره را تغییر دهند تا بتوانند یک رکورد را تغییر دهند.


صرفه جویی در وقت و هزینه

قراردادهای هوشمند نیازی به واسطه برای مدیریت تراکنش‌ها ندارند. در نتیجه هیچ تاخیر زمانی و در نتیجه هزینه‌های مرتبط به آن وجود نخواهد داشت.

چند مثال از کاربرد قراردادهای هوشمند

حفاظت از اثربخشی داروها

کاربرد Sonoco در قرارداد هوشمند

Sonoco و IBM در تلاش هستند تا با افزایش شفافیت در زنجیره تامین، مشکلات مربوط به حمل و نقل داروهای مهم و نجات‌دهنده را کاهش دهند. Pharma Portal که توسط IBM Blockchain Transparent Supply پشتیبانی می‌شود، یک پلتفرم مبتنی بر بلاکچین است که داروهای کنترل‌شده با دما را از طریق زنجیره تامین ردیابی می‌کند تا داده‌های قابل اعتماد، معتبر و دقیق را در بین چندین طرف ارائه دهد.

افزایش اعتماد در روابط بین خرده‌فروش و تامین‌کننده

Home Depot از قراردادهای هوشمند در بلاک چین برای حل سریع اختلافات با فروشندگان استفاده می‌کند. از طریق ارتباطات بلادرنگ و افزایش دید در زنجیره تامین، روابط قوی‌تری با تامین‌کنندگان ایجاد می‌شود و در نتیجه زمان بیشتری برای کارهای حیاتی و نوآوری صرف می‌شود.

سریع‌تر و کارآمدتر شدن تجارت بین المللی

کاربرد قرارداد هوشمند در we.trade

کسب و کارها با پیوستن به we.trade – شبکه مالی تجارت اجرای قابل اعتماد معاملات که توسط IBM Blockchain تشکیل شده است – یک اکوسیستم اعتماد برای تجارت جهانی ایجاد می‌کنند. we.trade به عنوان یک پلتفرم مبتنی بر بلاک چین، از قوانین استاندارد شده و گزینه‌های معاملاتی ساده برای کاهش اختلاف، ریسک و در عین حال تسهیل روند معاملات و گسترش فرصت‌های تجاری برای شرکت‌ها و بانک‌های شرکت‌کننده استفاده می‌کند.


کلاهبرداری از طریق قرارداد هوشمند

یکی از مواردی که ذکر آن ضروری به نظر می‌رسد، این است که قراردادهای هوشمند نیز مثل فناوری‌های دیگر دچار یک سری چالش‌ها می‌شوند و حتی ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرند. قرارداد هوشمند و بلاک چین می‌توانند دنیای دارایی‌های دیجیتال، تبادل و مدیریت خودکار قراردادها را تغییر دهند. متخصصان در این حوزه به شفافیت داده‌ها و تغییرناپذیر بودن رکوردها در بلاکچین اشاره می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده امنیت، اعتماد و یکپارچگی بیشتر این سیستم می‌شود. اما هیچ کس تا به حال در مورد مکانیسم‌های جلوگیری از کلاهبرداری صحبت نکرده است.
به هر حال جلوگیری از کلاهبرداری در بلاک چین و قرارداد هوشمند مثل هر فناوری دیگری غیرممکن و سخت خواهد بود. در ادامه به یک سری روش‌ برای کاهش تعداد دفعات کلاهبرداری از قرارداد هوشمند اشاره می‌کنیم.

 • برای هر نمونه، محرک‌های کلاهبرداری را ارزیابی کنید و روش‌هایی برای جلوگیری از بروز این مشکلات طراحی کنید. این راه‌حل‌ها می‌توانند به شکل تست انطباق از کد قرارداد، تایید داده و منابع رویداد باشند.
 • سرعت، دقت و صحت منابع رویداد جایگزین و منابع عمومی را ارزیابی کنید.
 • حداکثر و حداقل محدودیت‌های مالی در مورد کلاهبرداری‌های احتمالی را به عنوان درصدی از درآمد احتمالی یا ارزش دارایی مبادله شده در طی کسب و کار ارزیابی کنید.

احتمالا با پیشرفت ارزهای دیجیتال در آینده چنین مشکلاتی کمتر به وجود می‌آید و قرارداد هوشمند بیشتر از قبل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سخن آخر

در این مقاله با قرارداد هوشمند و مهم‌ترین نکات در این رابطه آشنا شدید. گفتیم که قراردادهای هوشمند برنامه‌هایی هستند که روی بلاک چین ذخیره می‌‌شوند و در شرایط از پیش تعیین شده فعال می‌شوند. با استفاده از قراردادهای هوشمند وجود و حضور واسطه و فرد سوم از بین می‌رود و کارها بدون مشکل اجرا می‌شوند. از طرفی میزان خطا برخلاف معاملات دستی کمتر می‌شود. نظر شما در مورد قرارداد هوشمند چیست؟ آیا این فناوری می‌تواند کارها را راحت‌تر کند؟ انسان در آینده تا چه حد به آن متکی خواهد بود؟ ممنون که با همراه بودید. نظرات و سوالاتتان را با ما در میان بگذارید.

نکات کلیدی

 • قرارداد هوشمند برنامه‌ای است که می‌تواند روی بلاک چین ذخیره شود و در بعضی شرایط از پیش تعیین شده فعال شوند.
 • از قرارداد هوشمند برای اجرای خودکار و اتوماتیک توافق نامه استفاده می‌شود.
 • خطرات قرارداد هوشمند:
  • خطرات عملیاتی
  • خطرات پیاده سازی
  • خطاهای طراحی
  • افزایش سرعت، کارایی و دقت
  • اعتماد و شفافیت بیشتر
  • امنیت بیشتر
  • صرفه‌جویی در وقت و هزینه

  سوالات پرتکرار

  قرارداد هوشمند از طریق شبکه بلاک چین اجرا می‌شود و کد قرارداد روی کامپیوترهای مختلفی که بخشی از شبکه هستند تکثیر می‌شود. قراردادهای هوشمند به واسطه نیاز ندارند.

  موضوع اصلی که در این قراردادها وجود دارد استفاده از شبکه غیر متمرکز به نام بلاک چین است. قرارداد هوشمند برای تایید، اعتبارسنجی، ضبط و اجرای شرایط مورد توافق بین طرفین از بلاک چین استفاده می‌کند. بلاک چین داده‌ها را به صورت ایمن و غیر قابل تغییر ذخیره می‌کند و به همین دلیل محیط مناسبی است.

  امنیت: قراردادهای هوشمند در سطح بلاک چین از کدهای رمزنگاری شده استفاده می‌کنند. این فناوری در حال حاضر به عنوان امن‌ترین فناوری به شمار می‌رود.
  هزینه کم: در طی اجرای فرآیند به هیچ گونه هزینه و همچنین شخص واسطه‌ای نیاز نیست.
  دقت: در طی فرآیند هیچ گونه خطای انسانی وجود ندارد، زیرا انسان‌ها در این فرآیند دخالت ندارند.

  40 سوال مهم راجع به بلاکچین

  40 سوال مهم راجع به بلاکچین

  بلاک چین یک نوع سیستم ثبت اطلاعات و گزارش است، همچنین تفاوت آن با سیستم‌ های دیگر این می باشد که اطلاعات ذخیره‌ شده روی این نوع سیستم، میان همه اعضای یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌ شود. با استفاده از رمزنگاری و توزیع داده‌ها، امکان هک، حذف و دستکاری اطلاعات ثبت‌ شده، تقریباً از بین می‌ رود. مفهوم بلاک چین اولین بار با پیدایش بیت کوین به وجود آمد.

  از ارز های دیجیتال موفق دیگر که مبتنی بر بلاک چین هستند می توان به تتر، لایت کوین، اتریم و ترون اشاره کرد. همانطور که می دانید قیمت بیت کوین هم اکنون در حال افزایش است، این بیانگر قدرت و محبوبیت این ارز دیجیتال نسب به سایر ارز های رمزنگاری شده می باشد.

  1.مزیت استفاده از درخت مرکل در بلاک چین چه چیزی می باشد؟

  مزیت استفاده از آن این است که به جای بارگیری هر معامله و هر بلوک مشتری سبک فقط می تواند زنجیره عناوین بلوک را بارگیری کند. همچنین اگر کسی نیاز به تأیید وجود یک معامله خاص در یک بلوک دارد ، لازم نیست کل بلوک را بارگیری کند. بارگیری مجموعه ای از شاخه های این درخت که حاوی این معامله است کافی است. ما هش هایی را که در حال افزایش شعبه هستند و مربوط به معامله من را بررسی می کنیم، اگر این هش ها خوب بررسی شود ، می دانیم که این معامله خاص در این بلوک وجود دارد.

  2.آیا این امکان وجود دارد که داده ها را به محض نوشتن در یک بلوک اصلاح کرد؟

  نه انجام این کار امکان پذیر نیست، در صورت نیاز به هرگونه اصلاح سازمان به سادگی باید اطلاعات را از تمام بلوک های دیگر نیز پاک کند و هیچ دلیلی غیر از این هنگام استفاده از این روش وجود ندارد در این مواقع باید به داده ها احتیاط زیادی داشته باشید.

  3.آیا می توان در سیستم بلاک چین دو برابر هزینه کرد؟

  این شرایطی است که یک ارز دیجیتال چندین بار خرج شود زیرا این توکن به طور کلی از یک پرونده دیجیتال تشکیل شده است که به راحتی می تواند کلون شود. این به سادگی منجر به تورم می شود و سازمان ها باید ضرر زیادی را متحمل شوند. یکی از اهداف اصلی فناوری بلاک چین از بین بردن این روش تا حدی ممکن است. همچنشن شما می توانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را با بهترین قیمت و کمترین کارمزد در وب سایت تتر ایران معامله کنید.

  4.برخی از سیستم عامل های معروف برای توسعه برنامه های بلاک چین را نام ببرید؟

  پس از توسعه بیت کوین، سیستم عامل های مختلف بلاکچین شروع به ظهور کردند اتریوم درست بعد از تکامل بیت کوین آمد و یکی از محبوب ترین سیستم عامل های عمومی برای ساخت برنامه های مبتنی بر بلاک چین است. همچنین تتر و اتریم نیز در دسته ارز های دیجیتال محبوب هستند.

  5.دفتر بلاک چین چه تفاوتی با یک کتاب عادی دارد؟

  تفاوت اصلی بلاک چین که یک دفتر حساب دیجیتال است احتمال خطا در آن بسیار کم تر از یک دفتر معمولی که با دست یا تلاش انسان تهیه می شود است در حالی که بلاک چین تمام وظایف خود را به طور خودکار انجام می دهد. فقط باید آن را به روشی مناسب و با رعایت تمام دستورالعمل ها پیکربندی کنید.

  6.دو نوع رکورد که در پایگاه داده بلاک چین وجود دارد چه نام دارد؟

  این دوسوابق بلوکی و معاملاتی هستند که به راحتی می توان به این دو رکورد دسترسی داشت ، و بهترین کار این است که آنها را با یکدیگر تلفیق کنیم و بدون دنبال کردن الگوریتم های پیچیده امکان پذیر است.

  7.چرا بلاک چین یک رویکرد قابل اعتماد است؟

  زیرا سازگاری آن با سایر برنامه های تجاری به دلیل ماهیت منبع باز بودن آن زیاد است. امنیت آن برای معاملات آنلاین در نظر گرفته شده بود که، توسعه دهندگان توجه ویژه ای به نگه داشتن سرعت در هنگام امنیت آن داشته اند. همچنین شغل کاربرانی که از بلاکچین استفاده می کنند مهم نیست چون به راحتی با هر شغلی که داشته باشید می توانید از آن استفاده کنید.

  8.چرا می توان به بلاک چین به راحتی اعتماد کرد؟

  زیرا این یک رویکرد قابل اعتماد است و شرکتهای زیادی در سناریوی حاضر از آن استفاده می کنند و از آنجا که همه چیز ایمن است و یک رویکرد منبع باز است که در طولانی مدت به راحتی می توان به آن اعتماد کرد.

  9.معاملات خارج از زنجیره چیست؟

  معامله خارج از زنجیره حرکت ارزش به خارج از بلاک چین است. در حالی که یک معامله درون زنجیره ای که معمولاً معامله نامیده می شود زنجیره بلوک را اصلاح می کند و تعیین اعتبار آن به بلاک چین بستگی دارد. همچنین برخی ار ارز های دیجیتال مبتنی بر بلاکچین قابلیت معاوضه نیز دارند، شما می توانید ارز های دیجیتال خود را کیف پول اتمیک معاوضه کنید.

  10.حسابداری اجرایی بلاک چین چیست؟

  حسابداری اجرایی چیزی نیست جز نوع خاصی از حسابداری که منحصراً برای شغلی طراحی شده است که خدمات را به مردم ارائه می دهد. محدودیت فوق العاده بالایی در خدمات وجود ندارد و یک کسب و کار می تواند از طریق حسابداری اجرایی مدیریت کند. بلاکچین الگوریتم هایی دارد که به طور خاص برای مدیریت حسابداری اجرایی طراحی شده اند. در حقیقت ، بسیاری از مشکلات مرتبط با همان مشکل را کاهش می دهد.

  11.بلاک چین با کدام ارز رمزنگاری شده کشف شده است؟

  بلاکچین یک پایگاه داده توزیع شده غیرمتمرکز از سوابق تغییرناپذیر است که این فناوری با اختراع بیت کوین اولین ارز رمزنگاری شده کشف شد.

  12 .شناسه های بلوک چیست؟

  در بلاک چین بلوک ها را می توان با هش هدر بلوک که در شبکه بیت کوین وجود دارد و برای شناسایی بلاکی خاص در کل بلاک چین استفاده می‌ شود میتوان با استفاده از آن ارتفاع بلوک را تشخیص داد.

  13. سرمایه گذاران به چه دلیلی ثروت زیادی را در بیت کوین به پول نقد تبدیل می کنند؟

  زیرا آنها می دانند که سرمایه گذاری در این فناوری آینده بسیار روشنی را دارا می باشد. شما می توانید برای خرید تتر و استیبل کوین ها که تقریبن ارز های دیجیتال کم درد سر تری برای سرمایه گذاری هستند در سایت تتر ایران اقدام کنید.

  14. چه زمانی برای شروع بلاک چین مناسب است؟

  بهترین زمان برای شروع بلاک چین موقعی است که این فناوری در حال رشد است.

  15. اصل فناوری بلاکچین چه کارایی دارد؟

  اصلی که فناوری بلاکچین بر پایه آن بنا می شود، این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات بدون کپی شدن بین کاربران توزیع شود.

  16. خصوصیات بلاک چین چیست؟

  سیستم های غیرمتمرکز و دفتر توزیع شده و همچنین اکوسیستم ایمن تر را برای شما به وجود می آورد.

  17.شناسه های بلوک چیست؟

  در بلاک چین بلوک ها را می توان با هش هدر بلوک که در شبکه بیت کوین وجود دارد و برای شناسایی بلاکی خاص در کل بلاک چین استفاده می‌ شود می توان با استفاده از آن ارتفاع بلوک را تشخیص داد.

  18. آیا در بلاک چین می توان یک یا چند بلاک را از شبکه ها حذف کرد؟

  بله این این امکان وجود دارد موقعیت هایی وجود دارد که فقط بخش خاصی از این دفتر آنلاین در نظر گرفته می شود. با کمک گزینه ها و فیلترهای پیش فرض، بدون تلاش زیاد به راحتی می توان این کار را انجام داد.

  19.آیا بلاکچین دفتر فساد ناپذیری است؟

  بلاک چین فساد ناپذیر می باشد و هر فردی که قصد ضربه زدن را داشته باشد اگر به تنهایی اقدام کند ناتوان است. آگویر می گوید برای تصاحب شبکه، یک مهاجم باید بیش از 50 درصد از کل قدرت محاسباتی خود را کنترل کند." "ما امیدواریم که این یک سناریوی نظری باشد، اما نمی توانیم مطمئن باشیم. در صورت وقوع، فرد هر گونه احتیاط را انجام می دهد.

  20. چه نوع سوابقی را می توان در بلاک چین نگهداری کرد و آیا محدودیت هایی برای آن وجود دارد؟

  در روش بلاک چین محدودیتی در ثبت سوابق آن وجود ندارد. صنایع از بلاک چین برای تأمین انواع سوابق استفاده می کنند.

  چند نوع از سوابق که در بلاک چین وجود دارد:سوابق معاملات پزشکی، مدیریت هویت، پروسه جابه جایی پول، معاملات کسب و کار، فعالیت های مدیریتی،مستندات است.

  21.برای ثبت معاملات در بلاک چین که از یک دفتر توزیع شده دیجیتال استفاده می شود، سیستم به چه اتکا می کند؟

  این سیستم به پروتکل سرویس شبکه و گره های شبکه متکی است.

  22.بلاک چین قبل از نوشتن معامله در دفتر باعث جلوگیری چه چیزی می شود؟

  بلاک چین قبل از نوشتن معامله واقعی در دفتر، با تأیید یک معامله توسط چند طرف از خرج مضاعف جلوگیری می کند. اگر بگوییم که کل سیستم بلاکچین، استخراج، اثبات کار، دشوار برای تولید این سابقه معاملات وجود دارد که اصلاح آن از نظر محاسباتی غیر عملی است.

  23.هر بلوک بلاک چین از چه مواردی تشکیل شده است؟

  هر بلوک بلاک چین از یک نشانگر هش به بلوک قبلی، مهر زمان، لیست معاملات تشکیل شده است.

  24.چه چیزی برای اولین بار در بلاکچین توزیع شده است؟

  25. بزرگترین چالش پردازش اطلاعات چیست؟

  مهم ترین چالش ایمن سازی آن است و چالش دیگر پردازش اطلاعات انبوه می تواند محدودیتی در عملکرد آن ایجاد کند.

  26. بلاک چین را می توان به عنوان کدامیک مورد ذخیره کرد؟

  بلاک چین را می توان به عنوان یک پرونده تخت و یک پایگاه داده ذخیره کرد.

  27. در زنجیره بلوک، بلوک ها به چه چیزی پیوند می خورند؟

  با برگشت به بلوک قبلی به یکدیگر پیوند می خورند.

  28. مزیت اصلی تغییر ناپذیری بلاک چین چیست؟

  29.چه رویکردهایی برای حمله به الگوریتم رسا وجود دارد؟

  دو رویکرد برای حمله به این الگوریتم وجود دارد بروته فورکه شامل همه کلیدهای مخفی احتمالی است و دومین رویکرد حملات ریاضی که با استفاده از این روش می توانیم تکنیک های مختلفی را استفاده کنیم که در تلاش برای فاکتور محصول دو عدد اول مشابه است.

  30.امضای کور چیست و چه اهمیتی دارد؟

  نوعی امضای دیجیتالی است که در آن محتوای پیام قبل از امضای آن پنهان می شود امضای کورمی تواند به صورت امضای دیجیتالی منظم در برابر پیام اصلی و بدون کور تأیید شود. امضاهای کور معمولاً در پروتکل های مربوط به حریم خصوصی استفاده می شود که امضا کننده و نویسنده پیام طرف های مختلفی هستند.

  31.سیستم هایی که امضای کور در آنها اعمال می شود چیست؟

  سیستم های رمزنگاری انتخابات و طرح های نقدی دیجیتال

  32.چگونه می توانید مدیریت ریسک را کنترل کنید؟

  این اساساً فرآیندی برای یافتن تهدیدها و تمام آسیب پذیری های موجود در سوابق مالی یک سازمان است و بهترین کاری که می توان با این رویکرد انجام داد، اقدامات فوری در برابر آنها است.

  33. 51٪حمله چیست؟

  به شرایطی گفته می شود که گروهی از استخراج کنندگان بیش از 50٪ از نرخ هش شبکه اجرای قابل اعتماد معاملات را در اختیار دارند و می توانند با معاملات جدید و متوقف کردن معاملات برای ادامه کار یا دستیابی به تنظیمات آن را دستکاری کنند و قادر به معکوس کردن معاملات اخیراً تأیید شده است.

  34.چه چالش هایی را نشت اطلاعات می تواند به یک سازمان تحمیل کند؟

  نشت اطلاعات می تواند اعتبار یک سازمان را تا حد عالی کاهش دهد و علاوه بر این می تواند دلیل متحمل شدن خسارات سنگین سازمان باشد و بسیاری از سازمان هایی که برای حفظ امنیت داده های خود نتوانستند پروتکل های امنیتی را اجرا کنند، اعتماد مشتریان خود را از دست داده اند و بسیار سخت در تلاشند تا دوباره به همان اعتبار برسند. در صورت عدم توجه به امنیت معاملات آنلاین، سود کلی هر سازمانی می تواند تا 80٪ کاهش یابد.

  35.پردازش اطلاعات چیست؟

  اطلاعات اغلب در یک شبکه به اشتراک گذاشته می شود و قبل از انتقال واقعی آن از طریق شبکه باید به فرمت هایی تغییر کند که بتوانند با استاندارد کانال ها که ارتباطی بین فرستنده و گیرنده است متناسب باشد.

  36. بیت کوین مبتنی بر چه چیزی است؟

  37.سازمان هایی را که می توانند از فناوری بلاک چین استفاده کنند را نام ببرید؟

  محدودیت بالایی برای طبقه بندی مشاغل وجود ندارد که بتواند این رویکرد را در نظر بگیرد. واقعیت این است که تقریباً همه مشاغل درگیر معاملات آنلاین یا مالی هستند که برای انجام روان فرآیندها باید انجام دهند. شرکت های بزرگ مقیاس موسسات مالی، مشاغل خصوصی، ادارات دولتی و حتی سازمان های دفاعی می توانند به راحتی به این فناوری اعتماد کنند.

  38.الزامات اصلی بلاک چین کسب و کار چیست؟

  بلاکچین تجاری به یک دفتر مشترک، قابلیت قرارداد هوشمند، حریم خصوصی و اعتماد نیاز دارد.

  39.آیا اصول کلیدی در بلاک چین برای از بین بردن تهدیدات امنیتی که باید دنبال شوند مفید است؟

  چند اصل وجود دارد حسابرسی، برنامه های امنیتی، ایمن سازی آزمایش و رویکردهای مشابه، امنیت پایگاه داده، برنامه ریزی تداوم، آموزش نیروی کار دیجیتال همه این اصول اساسی هستند و اجرای آنها آسان است همچنین آنها در مفید ساختن سوابق معاملات مفید هستند.

  40.سیاست امنیتی چیست؟

  سیاست امنیتی مشخص می کند که دقیقاً چه چیزی باید در سیستم ایمن شود. این یک کاربر شبکه را تحت برخی پروتکل های اصلی محدود می کند که همه آنها باید برای افزایش امنیت کلی توافق کرده و از آنها پیروی کنند. وقتی صحبت از اطلاعات و سوابق مالی یک سازمان می شود، سیاست های امنیتی چندگانه فقط در یک مورد اجرا نمی شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.