بازارسرمایه و ابزارهای آن


به گفته مدیر عامل تامین سرمایه نوین تعداد ابزار های تامین مالی فعال، شاخصی برای سنجش خلاقیت و نو آوری بازار سرمایه است.

بازار سرمایه: حسابداری ابزارهای مالی مقاله

"شاید این«ناباوری تکان‌دهنده»امروز به سرمایه‌گذاران و ناظران(و در حقیقت خود حسابداران)گسترش یافته باشد؛حسابدارانی که زمانی براین باور بودند که استانداردهای حسابداری برای ابزارهای مالی بنیادی استوارو قابل اتکا دارد و از این توان برخوردار است که خود را تصحیح کند. در پاسخ‌گویی به اینپرسش باید این مسایل را در نظر گرفتکه آیا: الف-ارزش منصفانه‌ی کاملبازنمایی درست فعالیت اقتصادی است؛ ب-صورت‌های مالی که بر مبنایارزش منصفانه ارائه می‌شود چارچوبارتباطی بهتری برای درک اطلاعات مالیتوسط استفاده‌کنندگان فراهم می‌کند؛ ج-ارزش منصفانه‌ی کامل ابزارهایمالی هدف گزارشگری عملکرد را تامینمی‌کند؛ د-ارزش منصفانه‌ی کامل ابزارهایمالی اطلاعات قابل اتکاتری برایاستفاده‌کنندگان از صورت‌های مالیفراهم می‌سازد؛ ه‍-ارزش منصفانه به تنهاییاطلاعات کافی برای تاثیرگذاری برتصمیم‌گیری فراهم می‌کند؛ و-ارزش منصفانه‌ی تمامیصورت‌های مالی پیچیدگی را کاهشمی‌دهد و درک‌پذیری گزارشگری مالیرا ارتقا می‌دهد؛ ز-ارزش منصفانه‌ی تمامی ابزارهایمالی شفافیت را افزایش می‌دهد؛ ح-ارزش منصفانه‌ی کامل قابلیتمقایسه را ارتقا می‌دهد. اما وقتی فعالیت اقتصادی مبتنی&%02615RSHG026G% بر مبادلات کوتاه‌مدت نیست یا ابزارهابر مبنای ارزش منصفانه‌شان مدیریتنمی‌شود،ارزش منصفانه‌ی جاری وتغییر در ارزش منصفانه بین دوره‌هایگزارشگری همواره بازنمایی صادقانهابزارهای مالی مورد استفاده یا سهم آن‌هادر درآمد پایدار نیست. علاوه بر این،در مقایسه با ارزشمنصفانه‌ی افشاشده‌ای که مبنایمرتبطتری برای اندازه‌گیری ارائه نکند،از طریق صورت‌های مالی اولیه بر مبناییکه بهتر جریان‌های نقدی آتی را درمورد گروه‌های مختلف ابزارها بازتاب (به تصویر صفحه مراجعه شود)می‌دهد،منافع استفاده‌کنندگان بهتر تامینمی‌شود. طراحی شده در ارزش منصفانه تاهنگام سود یا زیان بازارسرمایه و ابزارهای آن دو وضعیت وجود دارد که در آنمناسب است ابزار مالی براساس ارزشمنصفانه به همراه تغییرات در ارزشگزارش شده در سود یا زیان ارائه شود: -وقتی ماهیت مبادلاتی دارد -در حالتی که بر مبنای ارزشمنصفانه مدیریت می‌شود."

کلید واژه های ماشینی:

اطلاعات ، حسابداری ، ارزش منصفانه ، حسابداری ابزارهای مالی ، بازار ، ابزارهای مالی ، بنگاه ، مدیریت ، مبنای ارزش منصفانه مدیریت ، مبنای ارزش منصفانه

توسعه ابزار های جدید مالی، عامل تنوع بازار سرمایه

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه نوین تعداد ابزار های تامین مالی فعال، شاخصی برای سنجش خلاقیت و نو آوری بازار سرمایه است.

 توسعه ابزار های جدید مالی، عامل تنوع بازار سرمایه

ولی نادی قمی، مدیر عامل تامین سرمایه نوین، در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب فوق و ذکر این نکته که در اقتصاد دنیا، بورس به خلاقیت و نوآوری مشهور است، گفت: تفاوت اساسی بورس با سایر بازار های مبتنی بر پول و سرمایه، خلاقیت و نوآوری است و تکثر ابزار های نوین تامین مالی در این بازار، نشان دهنده تنوع و خلاقیت است.

وی با بیان اینکه رایج ترین ابزار تامین مالی که در بازارهای سرمایه دنیا مورد استفاده قرار می گرفت سهام بود، عنوان کرد: امروزه در بازار های سرمایه از ابزار های متنوعی استفاده می شود و در ایران نیز ابزارهای جدید تامین مالی با هدف بهنگام سازی بورس، رواج پیدا کرد.

نادی قمی افزود: پس از تدوین قانون توسعه ابزارها، بازار سرمایه کشور به سمت افزایش تنوع و نوآوری حرکت کرد و ابزارهای نوین مالی که تا پیش از این وجود نداشت، مانند صکوک، سلف استاندارد، اسناد خرانه اسلامی و غیره راه اندازی شد.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین با اشاره به این نکته که تمرکز اصلی ابزار های نوین تامین مالی بر روی بازار بدهی است و حجم گسترده ای از بازار های مالی دنیا به بازار بدهی اختصاص دارد، افزود: توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران، با عرضه صکوک اجاره و متعاقب آن عرضه صکوک مرابحه (برای مجموعه بوتان) و سپس صکوک استثنا (برای پروژه سنگ آهن مجموعه سرمایه گذاری توسعه ملی)، آغاز شد و این ابزارها به همراه اسناد خزانه اسلامی و سلف موازی استاندارد به ساختار بازار بدهی کشور شکل تازه ای داد و ظرفیت های جدیدی برای آن ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه با گذشت زمان و افزایش تنوع ابزارهای نوین تامین مالی، شاهد داد و ستد روان تری در بازار سرمایه خواهیم بود اظهار کرد: توسعه ابزار های نوین مالی، افزایش حجم مبادلات بازارسرمایه و ابزارهای آن بازار بدهی را به همراه داشت.

مدیر عامل تامین سرمایه نوین با ذکر این نکته که ابزارهای نوین مالی به افزایش عمق و تنوع بازار سرمایه منجر می شود،گفت: افزایش عمق بازار سرمایه به معنای این است که بدون آنکه قیمت تغییر قابل ملاحظه ای داشته باشد، بتوانیم حجم مورد قبولی از سهام یا اوراق بهادار را در بازار عرضه کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه طی ده سال اخیر برای توسعه ابزار های نوین گام های مثبتی برداشته شده اما هنوز ظرفیت های دیگری وجود دارد که می توان از آن بهره برداری کرد، گفت: همه ابزار های نوین تامین مالی که تا کنون به بازار سرمایه وارد شده اند از منظر شرعی به تایید کمیته فقهی رسیده اند و از نظر فنی نیز مورد تایید سازمان بورس هستند و بنابراین هم امکان تایید شرعی بودن ابزار های جدید و هم ارزیابی کارآمد بودن آنها وجود دارد و فعال سازی و معرفی ابزارهایی مانند اوراق مبتنی بر دارایی ها، اوراق تجاری و صکوک منفعت به افزایش تنوع بازار سرمایه کمک می کند.

وی تصریح کرد: ما در بورس شاهد حضور صنعت خودرو، معدن، پتروشیمی، ساختمان، دارو سازی، شرکت های خدماتی و سایر صنایع هستیم و به نظر می رسد در همه این صنایع می توانیم از ابزارهای جدید مالی استفاده کنیم.

بازارسرمایه و ابزارهای آن

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، خلق فرصت سودآوری بالاتر برای سرمایه‌گذاران در عین ثبات‌آفرینی را از ویژگی های ابزار «فروش تعهدی» دانست.
به گزارش اقتصادسرآمد، شاپور محمدی گفت: در مواقعی که بازار متاثر از عوامل روانی است و فضای آن با عوامل بنیادی همخوانی ندارد، ابزارهایی همچون فروش تعهدی در نقش تثبیت کننده به میدان می آیند و به تعادل بیشتر بازار کمک می‌کنند.
سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، همچنین از اختیار خرید و فروش و قرارداد آتی سبد سهام به عنوان دو ابزار جدید و کارآمد در بازارسرمایه نام برد و اظهار داشت: قرار است ابزار "فروش تعهدی" نیز در ادامه توسعه ابزارها در سال جدید، در بازارسرمایه راه‌اندازی شود.
وی تصریح کرد: از ویژگی‌های این ابزارها ایجاد فرصت سودآوری بالاتر برای سرمایه‌گذاران در عین ثبات‌آفرینی است. از آنجا که سهام، اهرم نداشته و رابطه ای یک به یک برای سرمایه‌گذاران است، اختیار خرید و فروش یا قراردادهای آتی، وضعیت اهرمی در معاملات ایجاد می‌کند و ممکن است سودآوری سرمایه‌گذاران در شرایطی افزایش یابد.
محمدی در خصوص دیگر مزایای چنین ابزارهایی برای مدیریت کلان بازارسرمایه گفت: این ابزارها تثبیت‌کننده‌های خودکار بوده و نوسانات را به حداقل می رساند، از این رو برای مدیریت بازار در ابعاد وسیع تر بسیار کارایی دارند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: زمانی بازار شاهد رشد یا افت قیمت سهام شرکت هایی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، این نوسانات می تواند متعادل تر باشد و روند سهام منطقی نیست؛ در این شرایط، ابزار اختیار خرید می‌تواند برای رسیدن به وضعیت طبیعی کمک کننده باشد.
وی افزود: فروش تعهدی و خرید اعتباری نیز دارای چنین ویژگی هستند، همچنین بازارگردان‌ها همین نقش را ایفا می کنند؛ لذا در جاهایی که بازار ممکن است، دچار اثرات روانی باشد و فضای آن با عوامل بنیادی همخوانی ندارد، این ابزارها در نقش تثبیت کننده ظاهر شده و به تعادل بیشتر بازار کمک می‌کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اهمیت دیگر این ابزار را ارتباط بین دارایی پایه و ابزار مشتقه دانست و افزود: ممکن است در جایی قیمت دارایی پایه درست تعیین نشده و از قیمت واقعی منحرف شده باشد. در اینجا ابزار مشتقه به کمک می آید تا این انحراف تصحیح شود. از این رو ابزارهای مالی و مشتقه کمک زیادی برای بازار به شمار می روند.
محمدی ادامه داد: سعی ما بر این است که ابزارهای مالی اسلامی بازار سرمایه تکمیل شوند. همچنین سازمان از طریق مرکز پژوهش پیگیر است تا ابزارهای مالی اسلامی تصویب شده در کمیته فقهی سازمان را ترجمه و به کشورهای اسلامی ارسال ‌کند.
به این ترتیب، هم آنها تجربه ما را در اختیار دارند و هم ما می‌توانیم از دیدگاه های این کشورها برای قوت بخشیدن به ابزارهای اسلامی استفاده کنیم. این دستورالعمل‌ها اکنون در حال اجراست و از این رو الگوی خوبی برای استفاده این کشورها خواهد بود.

جزوه بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی اسلامی pdf

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل مطالعه جزوه بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی اسلامی با فرمت pdf اسلایدوار در ۳۱۰ صفحه با کیفیت عالی می باشد که پس از پرداخت پس از آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

در درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی، تمامی جزییات مربوط به بازارهای مالی و اوراق بهادار مورد معامله در این بازار توضیح داده می شود…

تصاویر بخشی از فایل

راهنمای خرید و دانلود جزوه بازار سرمایه و ابزارهای تامین مالی اسلامی

شما می توانید با کلیک بروی دکمه افزودن به سبد خرید سفارش خود را ثبت و بعد از آن فایل را دریافت نمایید.

شما می توانید این مجموعه را به روش های زیر دریافت نمایید.

۱- دریافت از طریق ایمیل

۲- دریافت از طریق دانلود

شما می توانید سفارش فایل را به روشهای زیر پرداخت نمایید.

۱- واریز به حساب یا کارت به کارت

۲- پرداخت آنلاین

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد. در صورت بروز هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید.

بازار سرمایه

بازار سرمایه

تعریف بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه بازاری برای خریدوفروش اوراق مالکیت و اوراق بدهی است. بازار سرمایه بین تأمین‌کنندگان سرمایه مثل سرمایه گذران حقیقی (خرد) و سرمایه گذاران حقوقی (نهادی) و متقاضیان سرمایه مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، کانالی ارتباطی ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است، چراکه سرمایه جزئی ضروری برای تولید خروجی در اقتصاد است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شود.

توضیحات مدیر مالی در مورد بازار سرمایه

بازار سرمایه شاخه وسیعی از بازار است که فرآیند خریدوفروش ابزارهای مالی را تسهیل می‌کند. به‌طور خاص دو شاخه از ابزارهای مالی وجود دارد که سرمایه در آن‌ها دخیل است. اوراق مالکیت که اغلب با عنوان سهام و اوراق بدهی که اغلب با نام اوراق بازارسرمایه و ابزارهای آن مشارکت (قرضه) شناخته می‌شود. بازار سرمایه محلی برای انتشار و فروش سهام و اوراق مشارکت برای زمان‌هایی عموماً بیشتر از یک سال است.

بازار سرمـایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادر و دیگر قانون گذاران مالی نظارت می‌شود. گرچه بازار سرمایه که عموماً با نام بورس اوراق بهادار تهران شناخته می‌شود، در خیابان حافظ مستقر است؛ اما امروزه بیشتر معاملات بازار سرمایه از طریق سیستم الکترونیک کامپیوتری و اینترنتی صورت می‌گیرد.

غیر از تفاوت بین اوراق مالکیت و بدهی، بازار سرمایه به دو دسته از بازارها تقسیم می‌شود. نخستین دسته، بازار اولیه است. در بازار اولیه، سهام و اوراق مشارکت به‌صورت بازارسرمایه و ابزارهای آن مستقیم از شرکت ها به سرمایه گذاران و سایر شرکت ها و نهادها و اغلب تحت عنوان عرضه عمومی اولیه توزیع می‌شود. بازار اولیه این امکان را فراهم می‌کند تا شرکت ها بدون گرفتن وام از بانک، با عرضه سهام خود به عموم مردم، منابع مالی موردنیاز برای اجرای فعالیت‌های خود را تأمین کنند.

بعد از عرضه عمومی اولیه در بازار اولیه، نوبت به بازار ثانویه می‌رسد تا سهام شرکت ها در این بازار دادوستد شود و سهامداران بتوانند با فروش سهام خود به پول نقد دست یابند و علاقه‌مندان هم با خرید سهام، مالک بخشی از شرکت شوند.

بازار سرمایه شرکت‌کنندگان متعددی دارند ازجمله سرمایه گذاران حقیقی، سرمایه گذاران حقوقی یا نهادی همچون بیمه ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت ها، سازمان ها، بانک ها و مؤسسات مالی.

دولت و شهرداری‌ها اغلب برای تأمین مالی طرح‌های خود اوراق مشارکت منتشر می‌کنند.

تأمین‌کنندگان سرمایه عموماً می‌خواهند بیشترین بازده احتمالی بازارسرمایه و ابزارهای آن را با کمترین ریسک ممکن داشته باشند، درحالی‌که شرکت های متقاضی سرمایه مایل‌اند سرمایه خود را با کمترین هزینه ممکن افزایش دهند.

اندازه بازار سرمایه یک کشور به‌صورت مستقیم به اندازه اقتصاد آن بستگی دارد. ایالات متحده آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بازارهای سرمایه جهان را در اختیار بازارسرمایه و ابزارهای آن دارد. چون بازار سرمایه پول را از مردم که صاحبشان هستند به سازمان ها که برای سودآوری به آن نیاز دارند انتقال می‌دهند و برای یک عملکرد خوب در اقتصاد مدرن حیاتی هستند.

از طرف دیگر، چون بازار سـرمایه به‌صورت گسترده به اقتصاد جهانی پیوند خورده است، می‌بینیم که نوسانی بازارسرمایه و ابزارهای آن در یک گوشه جهان می‌تواند منجر به امواج عظیمی در گوشه‌ای دیگر شود. نقص این پیوستگی در بحران مالی جهانی طی سال‌های ۲۰۰۷ نا ۲۰۰۹ به بهترین نحو قابل‌نمایش است. دوره‌ای که آغاز آن با سقوط بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا آغاز شد و اثرات این بحران به‌صورت جهانی در بازار سرمایه همه کشورها دیده شد.

تفکیک بازار سرمایه از بازار پول

مردم اغلب بازار سـرمایه را با بازار پول اشتباه می‌گیرند یا هر دو آن‌ها را با هم تلفیق می‌کنند. این دو بازار از هم بسیار متمایز بوده و از چند منظر مهم با هم تفاوت دارند. بازار سرمایه از بازار پول از این نظر متمایز است که به‌صورت منحصربه‌فرد برای سرمایه گذاری های میان‌مدت و بلندمدت یک‌ساله یا بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرد. از طرف دیگر بازار بازارسرمایه و ابزارهای آن پول اغلب به خریدوفروش ابزارهای مالی با سررسید کمتر از یک سال محدود می‌شود. بازار پول همچنین از ابزارهای مالی متفاوتی نسبت به بازار سرمایه بهره می‌جوید. درحالی‌که بازار سرمایه از اوراق بهادار سهام و اوراق مشارکت استفاده می‌کند، بازار پول از سپرده ها، وام با وثیقه، حواله و برات بهره می‌جوید.

به خاطر تفاوت آشکار بین این دو نوع بازار، آن‌ها اغلب بهروش‌های متفاوتی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بسته افق سرمایه گذاری، بازار سرمایه اغلب بازارسرمایه و ابزارهای آن برای خرید دارایی هایی استفاده می‌شود که شرکت خریدار یا سرمایه گذار امیدوار است تا ارزش آن دارایی طی زمان افزایش یابد. همچنین برای فروش آن دسته از دارایی هایی به کار می‌رود که شرکت یا سرمایه گذار به‌محض اینکه فکر کند زمان درست آن فرارسیده است. شرکت ها اغلب از بازار سرمایه برای رشد دارایی های خود در بلندمدت بهره می‌گیرند.

از سوی دیگر بازار پول، اغلب برای مقادیر کوچک سرمایه یا به‌عنوان محل اندوخته موقت سرمایه شرکت استفاده می‌شود. از طریق ارتباط منظم با بازار پول، شرکت ها و دولت‌ها قادر هستند تا سطح مطلوبی از نقد شوندگی را به‌طور منظم تأمین کنند. علاوه بر این، به خاطر طبیعت کوتاه‌مدت بازارهای پول، این بازار اغلب به‌عنوان محل سرمایه گذاری امن‌تری نسبت به سرمایه گذاری در بازار سهام به شمار می‌آید. نظر به این حقیقت که افق زمانی طولانی‌تر عموماً به سرمایه گذاری در بازار سرمایه مربوط است، زمان بیشتری نیاز است تا سرمایه گذاران شاهد عملکرد مثبت یا منفی بازار سهام باشند. همین‌طور، اوراق مشارکت و سهام عموماً سرمایه گذاری های پر ریسک تری نسبت به ابزاری که در بازار پول معامله می‌شوند، هستند.

معادل‌ انگلیسی بازار سرمایه عبارت است از:

Capital Market

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.