رسم نمودار خطی در SPSS


آموزش نرم افزار SPSS (جلسه پنجم )

آموزش spss : برای داده‌ها از نوع کیفی و یا کمی گسسته به تعداد زیاد، استفاده می‌شود.

جدول طبقه‌بندی:

اگر تعداد داده‌های پیوسته و یا گسسته بسیار زیاد باشد، استفاده از روش فوق مناسب نیست. در اینجا فا‌صله‌ای را که داده‌ها به آن تعلق دارند به تعدادی زیر فاصله تقسیم می‌کنند. که تعداد فاصله‌ها با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید:

جدول توافقی:

رابطه بین دو یا چند متغیر رده‌ای را نشان می‌دهد و میزان همبستگی را بررسی می‌کند. اینگونه جداول برای متغیرهای اسمی و ترتیبی به کار می‌رود.

2-نمودارها

نمودارها ساده‌ترین و سریعترین راه انتقال اطلاعات هستند. برای نمایش توزیع‌های فراوانی، اغلب از نمودار استفاده می‌شود. روش نمایش داده‌ها با توجه به نوع مقیاس داده‌ها انتخاب می‌شود.

آموزش spss : انواع نمودارها:

الف: نمودارهای کمی:

اگر مقیاس داده‌ها از نوع فاصله‌ای و نسبی باشد، از نمودار کمی استفاده می‌شود.

نمودار بافت نگار یا هیستوگرام: خلاصه شده‌ی مجموعه‌ی بزرگ داده‌ها به صورت توزیع فراوانی را می‌توان نمایش داد. این نمودار نمایش مناسبی از الگوی توزیع است.

برای رسم این نمودار از فراوانی مطلق یا فراوانی نسبی و حدود واقعی طبقات استفاده می‌شود.

این نمودار متشکل از مستطیل‌هایی است که قاعده‌ی آنها طول طبقه و ارتفاعشان فراوانی نسبی یا مطلق هر طبقه می‌باشد.

آموزش spss

نمودار چند ضلعی یا چندبر:

نموداریست که نقطه میانی هر طبقه روی محور افقی، و فراوانی نسبی یا مطلق هر یک از نقاط میانی روی محور عمودی نشان داده می‌شود.

خم یا منحنی فراوانی:

اگر در جدول فراوانی تعداد طبقات زیاد باشد نقاط حاصل در رسم چندبر فراوانی‌ها بسیار به هم نزدیک خواهند بود، در این حالت چندبر فراوانی را منحنی یا خم فراوانی می‌نامند.

نمودار چند ضلعی تجمعی: توزیع فراوانی تجمعی، توزیعی است که تعداد مشاهدات قبل از یک نقطه معین را در مقیاس مشاهدات نشان می‌دهد.

نمودار شاخه و برگ:

برای تهیه نمودار شاخه و برگ، ارقام مشاهدات را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم. شاخه، شامل یک یا چند رقم اولیه و برگ، شامل ارقام باقیمانده است.

نمودار جعبه‌ای :

یکی از مفیدترین نمودارهای اکتشافی برای مقایسه دو یا چند جامعه آماری است. این نمودار نشان دهنده چارک‌ها و حداقل و حداکثر مشاهدات است.

آموزش spss

ب: نمودارهای وصفی:

این دسته نمودارها برای نمایش هندسی داده‌های کیفی به کار می‌روند.

اگر مقیاس داده‌ها از نوع اسمی یا رتبه‌ای باشد، از نمودار وصفی استفاده می‌شود.

نمودار ستونی:

مناسب‌ترین نمودار برای متغیرهای کیفی است که محور افقی آن نشان دهنده‌ی کیفیت مشاهدات و محور عمودی آن نشان دهنده‌ی فراوانی مطلق یا نسبی هر گروه‌ است.

آموزش spss
نمودار دایره‌ای:

ابزار مناسبی برای تجسم مشاهدات کیفی است. معمولاً براساس درصد رسم می‌شود.

آموزش spss

آموزش spss : نمودار پارتو

نمودار پارتو نموداری برای داده‌های وصفی است که در آن فراوانی روی محور عمودی سمت چپ و درصد فراوانی در محور عمودی سمت راست و نوع صفت روی محور افقی آورده می‌شود.

آموزش spss

3- معیارهای عددی:(آموزش spss)

اعدادی هستند جهت توصیف داده‌ها که به سه صورت زیر وجود داد:

– معیارهای شکل (چولگی و کشیدگی)

داده یا داده‌هایی از متغیر که بیشترین فراوانی را دارد. این شاخص معمولاً برای متغیرهای اسمی به کار می‌رود. برای محاسبه‌ی مد برای داده‌های گسسته یا ترتیبی، ابتدا آن‌ها را به ترتیب صعودی مرتب کرده و عددی که بیشترین فراوانی را دارد، انتخاب می‌کنیم. اگر دو عدد تکرارشان برابر و بیشترین بود، پس از مرتب کردن، این دو عدد کنار هم قرار گرفتند، این دو را با هم جمع کرده و میانگین می‌گیریم و میانگینشان را رسم نمودار خطی در SPSS به عنوان مد معرفی می‌کنیم.

Median یا میانه:

عددی که 50 درصد داده‌ها از آن کوچکتر و 50 درصد داده‌ها از آن بزرگتر باشد. برای متغیرهای ترتیبی که می‌توان مقادیر آنرا از کوچکتر به بزرگتر مرتب کرد، شاخص مرکزی میانه را به کار می‌برند. برای محاسبه‌ی میانه، داده‌ها را به ترتیب صعودی مرتب و داده‌ی متناظر با نفر وسط را پیدا می‌کنیم.

Mean یا میانگین:

داده‌های یک متغیر را جمع و بر تعداد مشاهدات تقسیم می‌کنیم.

به سه دسته عمده چارک‌ها، دهک‌ها و صدک ها تقسیم می‌شوند.

چارک‌ها اعدادی هستند که داده‌ها را به چهار قسمت مساوی تقسیم می‌کنند. دهک‌ها به ده قسمت و صدک‌ها به صد قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.

نمودار در spss

نمودارها همیشه بهترین ابزار برای بیان وضعیت در جامعه مورد بررسی و تحلیل بصری آزمون ها و نتایج تحقیق می باشند. نرم افزار spss یکی از پرقدرت ترین نرم افزار های تحلیل آماری می باشد که قادر به ترسیم نمودارهای دوبعدی و سه بعدی گرافیکی می باشد. ترسیم نمودار در نرم افزار spss با پیچیدگی های خاصی همراه است که در این قسمت از آموزش به شرح کامل منو Graph در این نرم افزار می پردازیم. در این بخش شما با موارد زیر آشنا می شوید و در ترسیم نمودار با استفاده از نرم افزار SPSS مسلط خواهید شد.

نوع محصول: کتاب
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1.5 مگابایت

توضیحات

نمودار در spss

نمودارها همیشه بهترین ابزار برای بیان وضعیت در جامعه مورد بررسی و تحلیل بصری آزمون ها و نتایج تحقیق می باشند. نرم افزار spss یکی از پرقدرت ترین نرم افزار های تحلیل آماری می باشد که قادر به ترسیم نمودارهای دوبعدی و سه بعدی گرافیکی می باشد. ترسیم نمودار در نرم افزار spss با پیچیدگی های خاصی همراه است که در این قسمت از آموزش به شرح کامل منو Graph در این نرم افزار می پردازیم. در این بخش شما با موارد زیر آشنا می شوید و در ترسیم نمودار با استفاده از نرم افزار SPSS مسلط خواهید شد.

منوی گراف Graphs Chart Builder Graphboard Template Chooser Lagacy Dialog گزینه های Lagacy Dialogs ساخت نمودارChart Builder کادر Elements Properties انواع نمودارها قالب انتخاب برد نمودار مشخصات پنجره رسم نمودار دو بعدی نمودار هیستوگرام نمودار نقطه ای نمودار هیستوگرام با توزیع نرمال رسم نمودار سه بعدی نمودار سه بعدی چگالی نمودار سه بعدی هیستوگرام Legacy Dialog نمودارهای محاوره ای نمودار میله ای نمودار میله ای ساده نمودار میله ای خوشه ای نمودار میله ای پشته ای نمودار های پر کاربرد نمودار دایره ای نمودار جعبه ای نکاتی در مورد نمودار جعبه ای نمودار میله ای خطا نمودار نقطه ای پراکندگی رسم نمودار Overlay Scatter ویرایش نمودارها روش ورود به محیط ویرایش Marker تغییر قالب Type تغییر رنگ تغییر اندازه نمودار نمایش شماره به جای نقطه تعیین معادله خطی، خط برازش حدود اطمینان حدود اطمینان 95% حدود اطمینان 99%

آمار و آماری

بعد از آنکه یک گراف یا نمودار توسط SPSS کامل شد، در پنجره ای با عنوان Output1 در نمایشگر SPSS ظاهر می شود.ممکن است لازم شود در پنجره به سمت پایین حرکت کنیم ، یا به طور سریعتر بر روی آیکون آن در سمت چپ نمایشگر SPSS کلیک نمائیم.اگر بر روی پنجره دیگر کلیک نمائیم با در منوی Window پنجره دیگری را انتخاب نماییم، نمایشگر SPSS به طور موقت ناپدید می شود. البته می توان به سادگی آن را با انتخاب مجدددر منوی Window برگرداند.کاربران می توانند با تغییر نسبت نمای نمودارها ، انها را باریکتر نمایند.

جهت تغییر نسبت نما، منوی زیر را انتخاب نمایید: Edit

و سپس مقدار چهار گوش Chart Aspect Ratio را به 1 تغییر داده و OK را کلیک نمایید.

در ادامه چند تا از نمودارها را با توجه به کاربرد آنها می گم و توضیحات بیشتر را در مثالهایی که در مطالب بعدی خواهم گفت ارائه می دهم.

A ) نمودارهایی که برای خلاصه کردن شرح و یا ارائه اطلاعات بکار برده می شوند.

نمودار میله ای ساده Bar Chart

نمودار میله ای کنار هم قرار گرفته Clustered Bar Chart

نمودار میله ای روی هم قرار گرفته Stacked Bar Chart

نمودار سه بعدی 3D Bar Chart

نمودار Histogram با منحنی نرمال Histogram With Normal Curve

نمودار Box Plot با دامنه Interquartile

نمودار ساقه و برگ Stem And Leaf Plot

B) نمودارهایی برای متغیرهای پیو سته عددی یا رقمی در میان گروهبندی ها

نمودار Box Plot با دامنه Interquartile

نمودار میله ای از خلاصه آمار در میان گروهبندی ها

نمودار سه بعدی از خلاصه آمار در میان گروهبندی ها نسبت به دو متغیر

C) نمودارهایی برای نگاهی به دامنه تغییرات و توزیع اطلاعات

اطلاعات در میان گروهبندی های Ordinal,Nominal

نمودار میله ای یا Bar Chart

نمودار قطاعی(دایره ای) یا Pie Chart

1-نمودار میله ای خوشه ای :

می توان انواع گوناگونی از نمودارهای میله ای(Bar Charts) رسم کرد.فرض کنید می خواهیم یک نمودار میله ای برای توزیع فراوانی گروه خونی در یک نمونه 32 تایی از افراد رسم کنیم و می خواهیم توزیع گروه خونی در مردها را با توزیع آن در زنها مقایسه کنیم . به عبارت دیگر ، می خواهیم به جای داشتن یک نمودار میله ای ساده (با یک میله برای هر یک از چهار گروه خونی)،دو خوشه از میله ها داشته باشیم که هر خوشه فراوانی گروههای خونی مختلف را درون نمونه مردها و زنها نشان می دهد.نمونه ای از یک نمودار میله ای خوشه ای(Clustered bar graph) در شکل زیر نشان داده شده است .

برای بدست آوردن این نمودار میله ای خوشه ای ،مراحل زیر را دنبال کنید:

منوی زیر را انتخاب کنید:
Graphs

تا کادر مکالمه ی Bar Charts را بدست آورید.

گزینه Clusteredرا با کلیک کردن بر روی دیاگرام وسطی انتخاب نمایید . با این کار حاشیه سیاه (که ابتدا دور گزینه Simple قرار دارد) به سمت پایین حرکت کرده و بر روی دیاگرام Clustered قرار می گیرد.

  • یک نمودار میله ای خوشه ای می خواهیم که در آن میله ها برای نشان دادن جداگانه توزیع های فراوانی گروه خونی در مردها و زنها به صورت پهلو به پهلو در یک نمودار کنار هم قرار داشته باشند تا بتوان آنها مقایسه کرد.در پنجره ی متغیرها در سمت چپ کادر مکالمه ، اسامی متغیرهای شما ظاهر می شود.هنگامی که هر یک از این متغیرها (با کلیک کردن بر روی آنها)، انتخاب شوند پیکانهایی که در سمت چپ دو چهارگوش متنی پایینی (Define Clusters byوCategory Axis ) قرار دارند، قابل انتخاب می شود.(بالا ترین چهارگوش که دارای عنوان Variable می باشد، تا زمانی که پایین ترین گزینه یعنی other summary function انتخاب نشده است.غیر قابل انتخاب باقی می ماند .
    حال می توانید جهت بدست آوردن یک نمودار میله ای خوشه ای بر روی دکمه OK کلیک کنید.

نمودارهای میله ای خطا
قبل از طرح مطلب مثالی رو می گم

این مثال شامل گروه خونی ۳۲ نفر به تفکیک مرد و زن همراه با قد و وزن آنهاست.

یک جایگزین برای نمودار میله ای ، نموداری است که SPSS آن را نمودار میله ای خطا (Error Bar chart) می نامد، که در رسم نمودار خطی در SPSS آن میانگین مقادیر در هر طبقه توسط یک نقطه تنها نشان داده می شود و پراکندگی آن توسط یک خط عمودی که از درون این نقطه می گذرد مشخص می شود (به عنوان پراکندگی ، شما می توانید از فاصله اطمینان میانگین، مضرب انحراف معیارها یا مضرب خطاهای معیار برای میانگین ها استفاده کنید) . نحوه ی به دست آوردن این نمودار به صورت زیر است:

منوی زیر را انتخاب کنید Graphs
Error Bar…

تا کادر مکالمه Error Bar باز شود.

گزینه پیش گزیدهSimple و سپس گزینه ی Summaries for groups of cases را انتخاب نمایید و بعد از دکمه Define را کلیک کنید تا چهارگوش Define Simple Error Bar: Summaries for Groups of cases باز شود.

متغیر مربوطه(در اینجا قد یا height ) را به چهارگوش Variable: و متغیر طبقه بندی(در اینجا جنس یا sex) را به چهارگوش Category Axis: منتقل کنید.
در چهار گوش Bars Represent ، مشخص کنید که آیا می خواهید میله ها فاصله اطمینان میانگین باشد یا مضربی از انحراف معیار یا خطای معیار برای میانگین (مضرب را در چهارگوش Multiplierوارد نمایید ) .اکنون برای ایجاد نمودار میله ای خطا ، بر روی دکمه OK کلیک کنید.

در شکل بدست آمده مشاهده می کنید که بین نقاط مربوط به دو جنس ، خطی وجود ندارد . این کار کاملاً صحیح است زیرا مردها و زنها ، طبقات کاملاً متمایزی از یکدیگر هستند .اما در موارد دیگر هنگامی که طبقات به صورت رتبه ای هستند، ممکن است متصل کردن نقاط با خطوط مستقیم ، مناسب باشد . این کار به سادگی با انتخاب گزینه Interpolation از منوی Format و انتخاب دستور مناسب در آن ، قابل انجام است.

نمودارهای دایره ای
دوستان

این مثال مطرح شده در پست قبلی را داشته باشید ، چون از این به بعد در اکثر موارد از این مثال استفاده می کنم. در ضمن از نظرات و نامه های الکترونیکی سازنده شما تشکر می کنم و امیدوارم که این روند ادامه داشته باشه. سعی می کنم برای سال جدید یعنی بعد از تعطیلات ، آرشیو وبلاگ رو موضوعی کنم تا شما راحت تر به مطالب قبلی دسترسی داشته باشید

نمودارهای دایره ای

نمودار دایره ای (pie-chart) تصویری از توزیع فراوانی یک متغیر کیفی را نمایش می دهد .

برای رسم یک نمودار دایره ای برای طبقات گروه خونی (bloodtyp) مراحل زیر را دنبال کنید :

منوی زیر را انتخاب کنید: Graphs Pie….
تا کادر مکالمه Pie Chart باز شود.

از آنجا یی که گزینه پیش گزیده ی Summaries for groups of cases همان چیزی است که می خواهیم ، بر روی Define کلیک کنید تا کادر مکالمه ی Summaries for groups of cases Define Pie: باز شود.
بر روی متغیر گروه خون (bloodtyp) و ( u ) کلیک کنید تا نام متغیر به چهار گوش Define Slices by کپی شود.
بر روی گزینه % of cases کلیک کنید تا قاچها ، به جای تعداد بیانگر درصدها باشند.
در نهایت ، بهتر است که عنوانی نیز برای آن انتخاب کنیم . برای این منظور بر روی Titles کلیک رسم نمودار خطی در SPSS کنید و عنوان مورد نظر را در چهارگوش آن تایپ کنید.سپس بر روی Continue و OK کلیک کنید تا نمودار دایره ای مورد نظر رسم شود.
وقتی نمودار را مشاهده کردید شما می توانید الگوهای متفاوتی به قاچهای آن اضافه کنید و محل برچسب قاچها را نیز تغییر دهید.برای این کار درون منوی Chart گزینه Options را انتخاب کرده و کادر مکالمه ی Pie Options را باز کنید. دکمه Format را انتخاب کنید تا کادر مکالمه ی Pie options : Label Format باز شود برای Position ، گزینه Best fit را انتخاب کنید.

همچنین در صورتی که بخواهید یکی از قاچها در بالا قرار بگیرد ، می توانید نمودار را بچرخانید .همچنین می توانید یک قاچ را اصطلاحاً "exploded" کرد، یعنی آن را مختصری از دایره نمودار جدا کرد.
نمودارهای خطی
فرض کنید که در مثال ما یعنی در مجموعه ای از داده های تحت مطالعه ؛ بازه کلی قد شرکت کنندگان را به پنج فاصله تقسیم کرده ایم ( کمتر از 155، 156 تا 165، 166 تا 175، 176 تا 185 و بیشتر از 185)و به این فواصل به ترتین رتبه های 1و2و3و4و5 را داده ایم . البته ترتیب این طبقات قراردادی نیست ، زیرا قد یک متغیر کمی است. به سادگی می توانیم از دستورRecode برای ایجاد متغیر جدید hghtcat که حاوی طبقات قد شرکت کنندگان است ، استفاده کنیم.

کلیه کدها را می توانیم با استفاده از کادر مکالمه Define Labeble در کادر مکالمه Define Variableمشخص کنیم.

می توان توزیع متغیر کمی قد را با کمک یک هیستوگرام نمودار کرد .اما جایگزین آن ، یک نمودار خطی(line graph) است که در آن فراوانی مشاهدات هر یک از فواصل ، توسط یک نقطه در وسط فاصله مورد نظر نشان داده می شود و نقاط توسط خطوط مستقیم به هم وصل می شوند.

برای بدست آوردن یک نمودار خطی ، منوی زیر را انتخاب کنید Graphs Ú Line…..

سپس کادرهای مکالمه ی Line Charts (گزینه Simple را انتخاب کنید وسپس بر روی Define کلیک کنید ) و Define Simple Line: Summaries for Groups of Cases را تکمیل کنید.

برای نمایش نمودار بر روی OK گزینه کلیک کنید.

نمودارهای پراکنش
نمودار پراکنش(scatterplot) توزیع دو متغیره ی دو متغیر کمی را نشان می دهد و همیشه باید قبل از محاسبه ضریب همبستگی و انجام آنالیز رگرسیون (که در مطالب بعدی خواهم گفت) آن را بررسی کرد . برای بدست آوردن نمودار پراکنش وزن در مقابل قد ، مراحل زیر را دنبال کنید:

منوی زیر را انتخاب کنید: Graphs scatter……
تا کادر مکالمه ی scatterplot باز شود

بر روی Define کلیک کنید تا کادر مکالمه ی Simple Scatterplot باز شود.
متغیر قد بر حسب سانتی متر(height) را وارد چهارگوش X Axis: و وزن بر حسب کیلوگرم (weight) را وارد چهارگوش Y Axis: کنید .این کار را با کلیک کردن نام هر یک از متغیرها و سپس دکمه جهت نما انجام دهید.
بر روی OK کلیک کنید تا نمودار رسم شود.

نحوه ترسيم هيستوگرام در SPSS- کاربرد آن در شناسايي توزيع داده ها

در فیلم آموزشی زیر نحوه ترسیم نمودار هیستوگرام، که به آن بافت نگار نیز گفته می شود، در نرم افزار SPSS آموزش داده می شود. همچنین بیان می شود که چگونه به کمک نمودار هیستوگرام به شناسایی توزیع داده ها نائل می شویم:

چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر کدام از موارد فوق هستید و همچنین برای دریافت آموزش کامل بررسی نرمالیتی داده ها، بسته آموزشی زیر را تهیه یا توضیحات مندرج در صفحه آنرا ملاحظه نمایید:

کارشناس ارشد رشته آمار از دانشگاه شهید بهشتی تهران و مدیر "اطمینان شرق" هستم. اعتقاد دارم گزارشات آماری- تحلیلی مساله محور به تصمیم گیری مدیران کمک زیادی می کند. تحلیل آماری برای دانشجویان نیز ابزار علمی قبول یا رد فرضیات تحقیق است و ما در این زمینه خدمات و آموزشهایی ویژه داریم.

سایر مطالب مرتبط با موضوع فوق:

توجه شود که بخش سوال و جواب ها و کامنتها بعد از این بخش قرار دارد.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی پیرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن

1- ضریب همبستگی پیرسون ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری و یا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سر کارل پیرسون معرفی شده است. این ضریب به منظور تعیین میزان رابطه،…

آزمون چند دامنه ای دانکن در SPSS (مقایسه میانگین ها)

1- مقدمه در رابطه با آزمون مقايسات ميانگين ها یکی از اساسی ترین سوالات در یک تحقیق، مقایسه ی میانگین یک شاخص در دو یا چند گروه می باشد. برای مثال مقایسه ی نتایج درمان به کمک یک داروی خاص…

آزمون LSD (حداقل اختلاف معنی دار) برای مقایسه میانگین ها در SPSS

1- مقدمه یکی از اساسی ترین سوالات در یک تحقیق، مقایسه ی میانگین یک شاخص در دو یا چند گروه می باشد. برای مثال مقایسه ی نتایج درمان به کمک یک داروی خاص در دو گروه زنان و مردان که…

معنی داری مدل رگرسیون

آزمون معنی داری رگرسیون و ضرایب آن با نرم افزار SPSS

1- بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون برای آزمون این که آیا رابطه ی رگرسیونی ارائه شده بین متغیر پاسخ (وابسته) و متغیرهای پیشگو (مستقل) معنی دار است یا خیر با تعریف مدل رگرسیون به صورت، فرضیه ی” ” را در…

آزمون توکی برای مقایسه میانگین ها با خروجی spss

1- مقدمه یکی از اساسی ترین سوالات در یک تحقیق، مقایسه ی میانگین یک شاخص دردو یا چند گروه می باشد. برای مثال مقایسه ی نتایج درمان به کمک یک داروی خاص در دو گروه زنان و مردان که مقایسه…

آزمون نرمال

روشهای بررسی نرمال بودن داده ها چیست؟ 11 روش

در این صفحه شما را با نام و لیست یازده روش آشنا می کنیم که این روشها برای بررسی اینکه آیا داده ها از توزیع نرمال پیروی می کنند یا خیر، مورد استفاده قرار می گیرند. برای اطلاع از این…

سوال و جواب پیرامون این مبحث از طریق ارسال دیدگاه:
– نیاز به عضویت در سایت ندارد
– از طریق ایمیل خود، از دریافت پاسخ مطلع می گردید
– اگر کامنتها زیاد است، برای جستجو و یافتن رسم نمودار خطی در SPSS رسم نمودار خطی در SPSS سوال مد نظر خود از (f + Ctrl) استفاده نمایید.
– لطفا دوستانی که اطلاعاتی تخصصی و یا تجربه ای دارند، به سوالات پاسخ دهند تا محققان سراسر کشور بهره ببرند (زکات علم نشر آن است)

1 دیدگاه . همین الان خارج شوید

سلام. لطفا سوالات و نظرات خود در خصوص اين مطلب را در همين بخش ديدگاه مطرح نماييد. از طريق ايميل از پاسخ ما مطلع خواهيد شد.
براي جستجو در ميان کامنت ها از Ctrl + f استفاده نماييد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

با توجه به زیاد بودن مطالب آماری، برای یافتن صفحات مد نظر خود، موضوع را درج و اینتر بزنید

جستجو در مقالات آموزشی

فهرست تمام مقالات

با کلیک بر روی علامت فلش ها، لیست مقالات هر طبقه را ببینید:

بسته های آموزشی در سایر سایتهای «اطمینان شرق»

با کلیک بر روی علامت فلش ها، لیست آموزشهای هر سایت را ببینید:

سفارش تحلیل

بهترین شیوه ارتباط با ما در هر ساعت: ایتا یا سروش به 09198180991 (خانم دهقان)

تلفن دفتر مشهد: 05137060110

پاسخگویی به تماس های تلفنی بعد از هماهنگی از طریق پیام رسان ها و بررسی فایلهای ارسالی مقدور می باشد.

جایزه دارید، اگر مطمئن‌تر از ما در سراسر کشور یافتید!!…

داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد

گروه آماری اطمینان شرق، مجموعه ای دانش پایه است که در رسم نمودار خطی در SPSS سال 1382 شکل گرفته است (با مدیریت “سید مجتبی فرشچی”). 19 سال تجربه داریم در زمینه تجزیه و تحلیل آماری با انواع نرم افزارهای آماری. برای اطلاعات بیشتر درباره ما را ببینید.

کپی رایت ❤️ گروه اطمینان شرق. یافتن ما خیلی ساده است: اطمینان شرق + تحلیل آماری را جستجو کنید. درباره ما سروش یا ایتا : (09198180991)

سلام دانش پژوه عزیز؛

1- در زمینه انجام تحلیل های آماری پایان نامه با SPSS، فردی با تجربه تحلیلگران ما در کل ایران، نخواهید یافت. آماده قبول سفارشات تحلیل شما هستیم.

2- بهترین راه ارتباط با ما ایتا یا سروش (09198180991) می باشد. زیرا قبل از هر اعلام نظری، لازم است فایلهای شما را ببینیم.

3- آموزش های ویدئویی ما، کار با رسم نمودار خطی در SPSS نرم افزار محبوب SPSS را برای شما آسان خواهد نمود.

چگونه در SPSS خط رگرسیونی ترسیم کنیم؟

آموزش نحوه ترسیم خط رگرسیون در SPSS را نشان می دهد. ما شما را تشویق می کنیم که با بارگیری و باز کردن داده ها از job_performance.sav، که بخشی از آن را در زیر نشان داده شده است ، این کار را دنبال کنید.

داده های ما اساساً فقط دارای نمرات عملکرد شغلی و ضریب هوشی، انگیزه و حمایت اجتماعی هستند که -گویا- به عملکرد شغلی کمک می کنند. بخشی از معانی متغیر ها در زیر نشان داده شده است.

برای این داده ها، معمولاً ما همه پیش بینی ها را با استفاده از رگرسیون چندگانه به طور همزمان بررسی می کنیم. اما این آموزش محدود به رابطه بین انگیزه و عملکرد شغلی خواهد پرداخت. یعنی فعلاً از ضریب هوشی و حمایت اجتماعی چشم پوشی خواهیم کرد.

خط رگرسیونی مرحله 1: نمودار پراکنش

بنابراین رابطه بین عملکرد شغلی و انگیزه چگونه است؟ بهترین روش برای فهمیدن، اجرای نمودار پراکنش این دو متغیر است که در زیر نشان داده شده است. پس از انجام این کار ، ما یک خط رگرسیونی به طرح خود اضافه خواهیم کرد تا ببینیم آیا تناسب منطقی با نقاط داده ها دارد یا خیر.

همانطور که در زیر نشان داده شده است ، 1 ما معمولاً مقادیر داده متغیر وابسته خود را بر روی محور y رسم می کنیم. 3 در این مرحله می توانید عنوانی را اضافه کنید اما فعلاً از آن چشم پوشی می کنیم.

دستور اساسی نمودار پراکنش در SPSS

*Simple scatterplot with performance on y-axis, motivation on x-axis.

GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=mot WITH perf
/MISSING=LISTWISE.

مرحله 2: افزودن خط رگرسیون

با دوبار کلیک بر روی نمودارپراکنش در پنجره نمایشگر خروجی ، Chart Editor باز خواهید شد. با رفتن به Fit line at total بلافاصله خط رگرسیون مورد نظر را به نمودار پراکنش ما اضافه می کند. لازم نیست هیچ یک از تنظیمات پیش فرض را تغییر دهیم. ما فقط می توانیم گفتگو را ببندیم.

نتیجه

برای یک نمودار زیباتر ، می توانید به صورت دستی تا حدودی آن را تغییر دهید-دوباره ، برای باز کردن نمودار ویرایشگر ، روی آن دوبار کلیک کنید. ما سعی میکنیم در SPSS نموداری ایجاد کنیم که نمودار پراکنش را با یک خط رگرسیون ایجاد کند اما عناصر تازه اضافه شده تحت تأثیر آن قرار نگرفتند بنابراین کار نکریم.

اما آیا نتایج درست است؟

سهولت اضافه کردن خط رگرسیون بدون اجرای واقعی REGRESSION ، ما را نسبت به نتایج کمی مشکوک کرد. دستور زیرتولید شده از Analyze Regression باید یک معادله رگرسیون یکسان با آنچه در نمودار پراکنش ما دارد ، بدست آورد.

*Simple regression for double checking regression line results.

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT perf
/METHOD=ENTER mot.

نتیجه

همانطور که ملاحظه می شود 1 مقدار مربع R در جدول نمودار پراکنش ما در جدول خلاصه مدل آمده است (بخاطر داشته باشید که ما معمولاً ترجیح می دهیم مربع R تعمیم یافته به جای آن ذکر شود).

2 ، 3 ضرایب غیر استاندارد در جدول ضرایب ما نیز با نمودار پراکنش ما مطابقت دارد. پس می توانیم از خط رگرسیونی که به آن اضافه کردیم اطمینان داشته باشیم.

حال اگر به 10 خط رگرسیون نیاز داشته باشم چه می کنم؟ یا 100؟ مطمئناً نمی خواهم 100 نمودار پراکنش را به صورت دستی پردازش کنم. متأسفانه ، من هیچ راهی برای اضافه کردن آنها با دستور پیدا نکردم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.