تغییر نوع نمودار


همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

روش های رسم نمودار در اکسل

یکی از بهترین راه ها به منظور ارئه بهتر و سریع تر اطلاعات و گزارشات نمودارها هستند. نرم افزارهای مختلفی برای رسم نمودار وجود دارند. یکی از ساده ترین و فراگیرترین نرم افزارهای موجود برنامه Excel است که حتما همه شما عزیزان با این برنامه آشنا هستید. با توجه به اینکه کار با نمودارها و ترسیمات آماری برای هر فرد و در هر شغلی ممکن است مورد نیاز باشد رسم نمودار در اکسل کمک می کند تا اطلاعات به شیوه ای بصری و ملموس تر قابل رویت باشد و تحلیل آن ها نیز راحت تر صورت پذیرد. گروه مشاوره هیواتک در این مقاله قصد تغییر نوع نمودار دارد روش رسم نمودار اکسل را آموزش داده و سپس دو نمودار پرکاربرد اکسل یعنی نمودار ستونی اکسل و نمودار خطی اکسل را مورد بررسی قرار دهد.

” برای رسم نمودار در اکسل نمی توانید از توابع استفاده کنید زیرا اکسل برای رسم نمودار نیاز به اعدادی تحت عنوان مقدار سطر و مقدار ستون متناظر با آن دارد. “

آشنایی با انواع نمودار در اکسل

انواع نمودارها در اکسل در شکل زیر نمایش داده شده اند.


1- نمودار ستونی (Column): در این نمودار می توانید عنصری را با عنصر دیگر مقایسه کنید. مثلا میزان بارش باران در یک سال در ماه های مختلف.
2- نمودار خطی (Line): برای نشان دادن تغییرات یک متغیر نسبت به زمان استفاده می شود، مثلا میزان رشد قد یک کودک در یک سال.
3- نمودار دایره ای (Pie): برای نشان دادن متغیرهای یک هدف خاص به کار می رود، مثلا نشان دادن حجم استفاده شده درایوها در یک کامپیوتر.
4- نمودار میله ای (Bar): همان نمودار ستونی است با این تفاوت که ستون ها به صورت سطری استفاده می شوند.
5- نمودار مساحتی (Area): بیشتر برای حساب کردن انتگرال بین دو بازه زمانی کاربرد دارد.
6- نمودار پراکندگی (Scatter): به نمودار (X-Y) معروف است و برای نشان دادن تاثیرات دو متغیر روی هم کاربرد دارد. مثل نمودار فشار بر حسب دما.
7- سایر نمودارها (Other Charts): برای ترسیم سایر نمودارها.

این مطلب را هم بخوانید: نحوه راست چین کردن نمودار اکسل

روش رسم نمودار ستونی در اکسل

نمودار ستونی و نمودار میله ای در اکسل شبیه به هم هستند و کاربرد یکسانی دارند و تفاوت عمده آن ها در عمودی و افقی بودن نمودارها می باشد. به عنوان مثال می خواهیم نمودار ستونی میزان بارندگی در شهرهای مختلف را رسم کنیم. برای رسم نمودار ستونی در اکسل:


1- ابتدا داده ها را در اکسل وارد کرده و آن ها را انتخاب می کنیم.
2- از تب Insert و از قسمت Charts نمودار ستونی یعنی Column را انتخاب می کنیم.
3- در پنجره باز شده انواع نمودارهای ستونی دیده می شوند.
4- بر روی نخستین نمودار ستونی دو بعدی کلیک کنید.
5- بعد از رسم نمودار سه زبانه Format، Layout ، Design به زبانه های اکسل اضافه می شوند.


” نمودار خطی اکسل برای مقایسه تغییرات یک متغیر در چند زمان نیز میتواند استفاده شود. مثلا روند فروش در دو سال متوالی و در ماه های مختلف. “

نحوه رسم نمودار خطی در اکسل

نمودار خطی در اکسل برای نشان دادن تغییرات یک متغیر نسبت به زمان مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در این مقاله نمودار روند فروش یک سال یک شرکت در ماه های مختلف را رسم می کنیم. برای رسم نمودار خطی در اکسل:
1- داده ها را در اکسل وارد کنید.


2- داده های وارد شده را انتخاب کنید. از منوی INSERT نمودار Line را از قسمت D-2 انتخاب کنید.


3- پس از این مرحله می توانید تنظیمات گرافیکی دلخواه را اعمال کنید.

همانطور که ملاحظه کردید رسم نمودار در نرم افزار اکسل بسیار ساده است. فقط کافی است بدانید چه نوع نموداری با توجه به اطلاعات خود می خواهید رسم کنید.

آموزش رسم نمودار خطی در اکسل به صورت تصویری

در مطالب پیشین در رابطه با چگونگی رسم نمودار میلها ی در اکسل ، م فصل اصح بتن موده وآموزش هایی را در این خصوصارائه نمودیم . همانطور که میدانید ، مااز نمودارها بر این مایش اطلاعات آماری مختلف استفاده می کنیم که به صورت قابل در کتری از جداول واطلاعات خطیمی باشند . به طورکلی نمودارهای مختلفی وجوددارند که هرکدام برای هدف خاصی رسم میشوند . نمودار خطی نیزاز جمله نمودارهایی است که بیشتربه منظورارائه اطلاعات آماری در تاریخ های متنوع استفاده می شود . در ادامه قصد داریم در رابطه رسم نمودار خطی در اکسل ، آموزشی را ارائه داده وروش انجام اینکار رابه صورتم رحله به مرحلهارائه دهیم .

نحوه رسم نمودار خطی در اکسل

برای رسم نمودار خطی در اکسل ، ابتدا نیاز به یکسری داده های مختلف داریم . همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی نمودار خطی ، درمقایسه یکی اچ ند مجموعه داده مختلف درفواصل زمانی یکسان می باشد . هنگامی که باد اده هایپ یوسته سروکار داشته باشیم ، بایداز نمودارهای خطی استفاده کرد . این نوع نمودارها ، دقیقترین نوع نمودار میباشند . یکی دیگراز دلایلی که از نمودار خطی استفاده می شود ، زمانی است که اطلاعات زیادی داشته باشیم که این اطلاعات مرتباً درحال گسترش باشند . در این نمود ارهم یشه بایدن قطه صفرو شروع نمودار مشخص شودو مقیاس فواصل مساوی باشد .

 رسم نمودار خطی در اکسل

جدول استفاده شده برای رسم نمودار خطی در اکسل

رسم نمودار خطی در اکسل بسیار ساده می باشد . مادر اینجا برای آموزش رسم نمودار خطی در اکسل ، ازهمان داده هایی استفاده می کنیم که در جدول زیر قابل مشاهده بوده و درسایر آموزشهای اکسل نیزبه کاربردهای م . این اطلاعات شاملی کج دو لسا ده از داده های اجناس ۱ تا ۶ در انبار می باشد که قیمت فروش هرکدام در سه ماهه نخست سالتا سه ماهه چهارم ، دارای نوساناتی می باشد . بر این ش اند ادنا ین نوسانات واینکه بدانیم کدام یک از اجناس با کاهش قیمت سالیانه وکد ام یک باافزایش قیمت سالیانه مواجه بودهاست ، از نمودار خطی در اکسل استفاده می نماییم . برای رسم نمودار خطی داده هایمر بوط هدر جدول ، بهشر حمرا حل زیر عمل می کنیم : ۱- درابتدا میخواهیم نمودار تغییر قیمت ج نس ۱ را درفواصل زمانی گفته شده رسم نماییم . برای اینمن ظور ازطریق تب Insert به قسمت Charts رفته و سپس گزینه مربوط به رسم نمودار خطی در اکسلرا انتخاب وهمانند شکل ، نمودار اخرا زردی فاول را از منوی بازشده ، انتخاب می کنیم .

 رسم نمودار خطی در اکسل

روشان تخا بنمود ارخ طی در اکسل

۲- درمرحله دوما زرس من مودار در اکسل ، در تب Design که به طور خودکار باز می شود ، گزینه SelectData را انتخاب کرده وبا استفاده از گزینه مشخص شده درشکل زیرا ق د ام به انتخاب محلهای موردنظر از جدول که داده هایمر بوط به ج نس ۱ را در خود نگه میدارد ، می نماییم .

 رسم نمودار در اکسل

انتخاب مقادیر نمودار

۳- همانطور که درشکل زیر نشان داده شده است ، با استفاده از نگهداشتن کلید Ctrl درکی بورد ، اقدام به انتخاب ج نس ۱، ازسمت راست جدول و مقادیر مربوط به قیمت فروشد رسه ماهه های اول تا چهارم می نماییم و سپس کلید این تر را از صفحه کلید می فشاری م .

 رسم نمودار خطی در اکسل

رسم نمودار خطی در اکسل

۴- درمرحله آخر برای اینکه در نمودار رسم شده ، به جایا عداد ۱ تا ۵، نام سه ماهه های مختلف نوشته شود ، ابتدا همانند شکل زیر روی گزینه Edit کلیک کرده و سپس درپنج ره کوچک بازشده ، همانند مرحله سوم ، ردیف مربوط به نام سه ماهه های مختلف وقیمت فروش اصلی را انتخاب می نماییم . به این ترتیب ما قادر خواهیم بود یکنم و دار خطی ساده تغییر نوع نمودار ، کهن ش انده ندهن و سانا تقی م تجن س ۱ درسال گذشته می باشد را رسم نماییم .

 رسم نمودار خطی در اکسل

انتخاب نام داده ها در نمودار

دقت داشته باشید که برای رسم نمودار خطی در اکسل برای همه اجناس ، باید درمرحله دوم ، به جایا نتخاب ج نس ۱، کل ستون اجناس ۱ تا ۶ را انتخاب ودر قسمت چپ جدول نیزبه جایا نتخاب ردیف ج نس ۱، باید تمام ردیفهای مربوط به قیمتهای اصلی وسه ماهه های مختلف اجناس ۱ تا ۶ را انتخاب نماییم .

آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

آموزش نمودارهای قیمت در بازارهای مالی

بازارهای مالی یکی از پرسودترین بازارهای دنیا هستند، در این بازارها برای دریافت اطلاعات نیاز به نمودارهای قیمتی دارید تا بتوانید حرکت قیمت را با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال بررسی کنید، شناخت کامل نمودارهای قیمت می تواند فعالیت خریداران و فروشندگان را برای شما تعریف کند، در این مقاله قصد داریم انواع نمودارهای قیمت را برای شما شرح بدهیم، چرا که این نمودارها می تواند در تحلیل های تکنیکال شما بسیار کاربردی باشد.

چارت قیمت را بهتر بشناسیم

محور افقی مربوط به زمان است (سال، ماه، روز و حتی ساعت، با توجه به اینکه می‌خواهید در چه محدوده زمانی اقدام به بررسی و تحلیل کنید، می‌توانید محور افقی یعنی زمان را تغییر دهید) محور عمودی ارزش سهام، رمز ارز و سایر دارایی بوده یا قیمت را مشخص می‌کند در نتیجه، نمودار سهام، رمز ارزها و. روند تغییرات ارزش را نسبت به زمان نشان می‌ دهد. اصلی‌ ترین طبقه‌ بندی نمودارها، نمودار خطی، نمودار میله‌ ای، نمو‌دار کندل های ژاپنی، نمودار هیکن آشی و نمودار هالو چارت (تو خالی) می‌ باشند.

نمودار خطی در نمودارهای قیمت

نمودار خطی در نمودارهای قیمت

نمودار خطی، ابتدایی‌ ترین و ساده‌ ترین نوع از انواع نمودارهای قیمت می‌ باشد. در نمودار قیمت - زمان، با وصل نقاطی که قیمت پایانی سهم یا ارز را نشان می‌ دهند، به دست می‌ آید. بسته به اینکه در کدام تایم فریم زمانی هستید، هر نقطه قیمت پایانی همان تایم فریم را نشان می‌ دهد؛ برای مثال در تایم یک روزه هر نقطه قیمت پایانی یک روز را مشخص می‌ کند. این نمودار برای افرادی که قصد ارائه گزارش عمومی از بازار و حرکات قیمتی گذشته را دارند، بسیار ساده و واضح است.

کاربرد استفاده از نمودار خطی بالا بوده چرا که اندیکاتورهایی همچون ایچیموکو خطوط خود (کانورژن - بیس لاین و ابرهای کومو 1 و 2 را که هرکدام از آن ها حمایت یا مقاومت است را به صورت لاین چارت به نمایش می گذارد، همچنین زمانی که روند قیمت یک ارز یا سهام در حالت رنج به سر می برد بهترین نمودار برای شما، نمودار خطی است چرا که با استفاده از این نمودار می توانید نویزهای اضافی قیمت را حذف کرده و یک منطقه مهم را در نظر بگیرید.

اگر روش تحلیل تکنیکال شما به روش کلاسیک است، نمودار خطی می تواند کار شما را در جهت یافتن الگوها آسان تر کند، برای مثال فرض کنید می خواهید الگو پرچم خرسی را تشخیص دهید، اجزای این نوع از الگو یک میله پرچم بوده که به صورت ریزش پایین آمده و یک حالت نوسانی به سمت بالا دارد که این برخوردها باید حداقل 2 برخورد به سقف و کف کانال داشته باشد، این الگو نوید ریزش مجدد به اندازه میله پرچم را می دهد.

الگو پرچم برعکس

نمودار میله‌ ای در نمودارهای قیمت

نمودار میله‌ ای در نمودارهای قیمت

نمودارهای خطی برای مشاهده روند بازار مفید هستند اما در عین حال اطلاعات مربوط به چگونگی نوسانات هر دوره زمانی را نشان نمی‌ دهند. به منظور ثبت و ضبط این نوع از اطلاعات، تحلیلگران تصمیم گرفتند برای هر قسمت زمانی، یک میله (Bar) عمودی اختصاص دهند که چهار مولفه اصلی را نشان دهد: قیمت باز شدن (open)، بیشترین قیمت (high)، کمترین قیمت (low) و قیمت بسته شدن (close) هر قسمت از تایم‌ فریم مربوطه را می توانید در این نوع از نمودارها مشاهده کنید، به همین دلیل گاهی اوقات این نمودارها را نمودارهای OHLC می‌نامند.

بخش های نمودار میله ای

بخش های نمودار میله ای

همان طور که گفته شد، هر میله چهار قیمت را نشان می‌دهد. قیمت باز شدن (open) بصورت یک علامت افقی در سمت چپ هر میله نمایش داده می‌شود. قیمت بسته شدن (close) بصورت یک علامت افقی در سمت راست هر میله نشان داده می‌شود. بیشترین قیمت (high) بالاترین نقطه میله و کمترین قیمت (low) پایین‌ ترین نقطه میله است. قیمت بسته شدن هر میله از بیشترین اهمیت برخوردار است و سپس به ترتیب قیمت باز شدن، بیشترین و کمترین قیمت در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. همچنین می توانید با استفاده از خط روند، سوئینگ های چرخش قیمت را به یکدیگر وصل کنید و یک خط روند مهم و باارزش را داشته باشید، برخورد به این خط روند را می توانید وارد معامله شوید.

همان طور که می دانید زمانی که یک خط روند شکسته می شود، معامله گران بازارهای مالی انتظار یک پولبک به سطح شکسته شده را خواهند داشت به همین دلیل تریدرهایی که از قبل از شکست خط روند معامله خود را در مسیر افزایش قیمت باز کرده بودند، سیو سود می کنند؛ همچنین اکثریت معامله گرها نیز منتظر پایین آمدن قیمت می مانند، لذا این امر باعث کاهش حداقلی قیمت تا همان ترند لاین خواهد شد، دقت کنیدکه پولبک همیشه اتفاق نمی افتد اما بیشتر اوقات معامله گران انتظار چنین حرکتی از قیمت را دارند.

خط روند در نمودار میله ای

نمودار کندل استیک

نمودار کندل استیک در نمودارهای قیمت

شمع‌ ها (کندل‌ استیک) روش نسبتا جدیدی برای رسم نمودارها هستند. این سبک از رسم نمودارها از طریق مطالعات و تحقیقات استیو نیسون (Steve Nison) روی نمودارها و روش‌ های معاملاتی ژاپنی، به دنیای غرب معرفی شد. کندل‌ ها نیز چهار نقطه قیمتی OHLC را نشان می‌ دهند، اما بدنه کندل، بین دو نقطه open و close شکل می‌ گیرد. آنچه خارج از بدنه کندل قرار می‌ گیرد، بصورت یک خط ظاهر می‌ شود که به آن فیتیله (wick) یا سایه (تغییر نوع نمودار Shadow) می‌ گویند.

می توانید برای دریافت بهترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

بطور مرسوم، کندل صعودی بصورت تو خالی یا سفید یا سبز و کندل نزولی به رنگ مشکی یا قرمز نشان داده می‌ شود اما می‌ توانید هر رنگ دلخواهی را به کندل‌ ها نسبت دهید. نمودارهای کندل‌ استیکی ظاهر گرافیکی بیشتری دارند و معامله‌ گران به محض مشاهده آن‌ها می‌ توانند تشخیص دهند که روند بازار نزولی یا صعودی است. در نمودارهای کندل‌ استیکی، قیمت‌ های باز و بسته شدن از طریق رنگ کندل مشخص می‌ شوند. در یک کندل‌ استیک صعودی، قیمت در سطحی پایین‌ تر باز می‌شود (open) و در سطحی بالاتر بسته می‌ شود (close)، (به بیان ساده تر یعنی زمانی که open کندل بالاتر از close کندل باشد آن کندل صعودی است) در حالیکه در یک کندل‌ استیک نزولی، close کندل بالاتر از open است.

کندل هیکن آشی چیست؟

کندل هیکن آشی چیست؟

یکی از انواع نمودارهای قیمت، هیکن آشی بوده که در زبان ژاپنی، کلمه Heikin به معنی "متوسط" یا "تعادل" و کلمه Ashi به تغییر نوع نمودار معنی "میله" است. از این‌ رو، Heikin-Ashi به معنای "کندل میانگین" است که در سال ۱۷۰۰ توسط Homma Munehisa طراحی شده است. الگوی هیکن آشی از داده‌ های متوسط قیمت (کندل‌ های میانگین قیمت) استفاده می‌کند. به منظور خوانا بودن نمودارهای کندل استیک و تجزیه‌ و تحلیل روندها، استفاده از کندل هیکن آشی آسان‌تر از کندل‌های معمولی است.

کاربرد کندل هیکن آشی

در اکثر مواقع، سود زمانی به دست می‌ آید که روند بازار درست تشخیص داده شود، بنابراین پیش‌ بینی صحیح روندها ضروری است. هنگام معامله در بازار بورس و ارزهای دیجیتال الگوهای هیکن آشی همراه با سایر الگوهای کندل می‌ توانند برای تعیین روند بازار و پیش‌ بینی قیمت‌ های آتی مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌ گران می‌ توانند از نمودارهای هیکن آشی (heikin ashi) استفاده کنند تا بدانند در صورت ادامه‌دار بودن روند، تا چه زمانی باید در معاملات باقی بمانند اما وقتی روند متوقف شود یا معکوس شود، از آن خارج می‌ شوند. به طور معمول کندل هیکن آشی برای نوسان‌ گیری مورد استفاده قرار می‌ گیرد و در روزهای مثبت با کندل‌ سبز یا سفید و در روزهای منفی با کندل‌ قرمز یا مشکی دیده می‌ شود.

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی پیشرفته مانند نمودار سایر کندل‌ ها ساخته می‌ شود و تنها تفاوت آن با سایر کندل‌ ها، در فرمول محاسبه می‌ باشد. کندل‌ های هیکن آشی با استفاده از قیمت‌ های باز، بسته، بالا و پایین در یک تایم فریم ساخته می‌ شوند. این کندل‌ ها نسبت به داده‌ های کندل‌ قبلی مقایسه می‌ شوند، سیستم نمایش این کندل ها به این صورت است که کندل بعدی در صورتی سبز نمایش داده می شود که پایین تر از کندل قبلی بسته نشود و کندل بعدی در صورتی قرمز است که بالاتر از کندل قبلی بسته نشود.

در بازارهای مالی زمانی که می خواهید از نمودارها جهت پیشبرد تحلیل خود استفاده کنید، به شناخت انواع نمودارهای قیمت نیازمند خواهید شد، نمودار خطی را می توانید جهت تشخیص الگوهای کلاسیک مورد استفاده قرار دهید چرا که این نوع از نمودار با حذف نویزها قیمت را ساده تر به شما نشان خواهد داد، دقت کنید که این نوع از نمودار برای دید کلی شما مناسب است و نوسانگیری با استفاده از این نوع نمودار پیشنهاد نمی شود، چرا که شما به عنوان تریدر یا معامله گر برای نوسانگیری نیاز به اطلاعات بیشتری از حرکات قیمت دارید و می توانید برای این منظور از کندل های هیکن آشی و کندل استیک استفاده کنید.

نمودار قیمت لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار معمولی دارد؟

نمودار قیمت لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار معمولی دارد؟

اگر تازه‌کار باشید، احتمالاً فقط از نمودارهای حسابی برای بررسی قیمت استفاده کرده‌اید؛ اما نوع دیگری از نمودارهای قیمتی هم هستند که نمودار لگاریتمی نام دارند و بسته به شرایط، می‌توانند دیدی بهتر از روند و نوسانات قیمت به شما ارائه کنند. بسیاری از کاربران و حتی تحلیل‌گران تصور می‌کنند استفاده از نمودار لگاریتمی یا نمودار حسابی (خطی) چندان مهم نیست؛ اما این پارامتر به‌ظاهر معمولی، می‌تواند به‌طور چشمگیری در درک ما از بازار تأثیر بگذارد.

تفسیر نمودار قیمت بسته به نوع مقیاسی که در زمان بررسی داده‌ها استفاده می‌شود، می‌تواند متفاوت باشد. اغلب نرم‌افزارهای ترسیم نمودار یا برنامه‌هایی که کارگزاری‌ها می‌نویسند، انواع مختلفی از این نمودارها را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در حالت کلی دو نوع متداول از مقیاس‌هایی که برای تجزیه‌وتحلیل نوسانات قیمتی از آن‌ها استفاده می‌شود عبارت‌اند از: مقیاس لگاریتمی (Logarithmic Scale) و مقیاس حسابی (Linear Scale).

پیش از آنکه به تعریف این دو پارامتر برسیم، باید به این موضوع اشاره کنیم که در مطالبی که به بررسی مفاهیم مقیاس‌ لگاریتمی یا حسابی اشاره داشته‌اند اغلب از عنوان نمودار لگاریتمی استفاده شده که اشتباهی رایج در ترجمه و نوشتار ما است. ازآنجاکه این عبارت هم از نظر ریاضی و هم از نظر ترجمه‌ای صحیح نیست، بنابراین بهتر است از عبارت مقیاس لگاریتمی به‌جای نمودار لگاریتمی استفاده کنیم.

 • مقیاس خطی قیمت که به آن مقیاس حسابی نیز گفته می‌شود فاصله مساوی میان قیمت‌ها را نشان می‌دهد. از مقیاس حسابی معمولاً به‌صورت پیش‌فرض در بسیاری از نرم‌افزارها استفاده می‌شود.
 • مقیاس لگاریتمی قیمت، که در نمودارها به آن log نیز گفته‌ می‌شود، به تغییرِ درصدِ قیمتِ دارایی پایه وابسته است و اغلب تحلیل‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند.

با استفاده از مطالب وب‌سایت‌های واریرتریدینگ و اینوستوپدیا، تفاوت و ویژگی‌های مقیاس‌ لگاریتمی و حسابی را بررسی خواهیم کرد.

نمودار حسابی یا خطی چیست؟

در حالت کلی و پیش‌فرض بسیاری از نمودارهای قیمتی که ما شاهد آن هستیم با مقیاس خطی یا حسابی ترسیم شده است. استفاده از مقیاس حسابی در نمودار را می‌توان یکی از متداول‌ترین روش‌های در تحلیل تکنیکال دانست.

در این مقیاس حرکت قیمت‌ با درصد تغییرات نمایش داده نمی‌شود بلکه، سطوح قیمتی بر اساس یک مقدار ثابت، رسم می‌شود. هر تغییر در مقادیر، به‌صورتی ثابت در نمودار نمایش داده می‌شود و به همین دلیل، ترسیم نمودار با مقیاس حسابی آن هم به‌شکل دستی، آسان‌تر است.

مقیاس حسابی در سمت محور Y و یا همان محور عمودی رسم می‌شود و بین قیمت‌ها، فواصل یکسانی وجود دارد. به بیان ساده، در مقیاس حسابی محور عمودی که بیان‌گر قیمت‌هاست به بازه‌های مساوی تقسیم می‌شود؛ این یعنی فاصله هر بازه با بازه دیگر یکسان است.

همان طور که در تصویر زیر می‌بینید، در مقیاس حسابی تغییر قیمت بیت کوین از ۲۰,۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار به همان شکلی نشان داده می‌شود که تغییر قیمت از ۵۰,۰۰۰ دلار به ۶۰,۰۰۰ دلار است. در مورد اول، ارزش یک دارایی ۵۰ درصد بیشتر شده است، در حالی که در مورد دوم، تنها ۲۰ درصد افزایش قیمت داریم. این تفاوت مهم می تواند مشکلاتی را برای تحلیل دارایی‌هایی که قیمت آنها چند برابر می‌شود، ایجاد کند.

نمودار قیمت لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار معمولی دارد؟

بنابراین می‌توان گفت نمودار حسابی، تغییرات را در زمان کاهش قیمت، کمتر از آنچه واقعاً هست نشان داده و زمانی که قیمت بالا می‌رود، تغییرات را بیش از اندازه بالا و غیرمعمول به کاربر نمایش می‌دهد.

نمودار (مقیاس) لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار حسابی دارد؟

در نمودار لگاریتمی به‌جای آنکه خودِ قیمت‌ها در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گیرند (مانند آنچه در نمودار حسابی داریم)، تغییرات یکسانِ درصدِ قیمت‌ها، در فواصل مساوی از یکدیگر قرار می‌گیرند.

نمودار قیمت لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار حسابی دارد؟

اندازه فواصل در مقیاس‌های لگاریتمی و حسابی

اغلب تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای تکنیکال، از نمودارهای لگاریتمی استفاده می‌کنند. تغییرات درصدی که معمولاً هم تکرار می‌شوند، به‌شکل فواصل مساوی میان اعداد، نشان داده می‌شوند. برای مثال در مقیاس لگاریتمی فاصله بین اعداد ۱۰ و ۲۰ دلار با فاصله بین ۲۰ و ۴۰ دلار برابر است، زیرا در هر دو، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اتفاق افتاده است.

در مقیاس لگاریتمی تغییر قیمت از ۲۰,۰۰۰ دلار به ۳۰,۰۰۰ دلار دلار با تغییر از ۵۰,۰۰۰ دلار تا ۶۰,۰۰۰ دلار با مقیاس حسابی کاملاً متفاوت است. با وجود اینکه هر دوی این افزایش قیمت‌ها از نظر دلاری، تغییرات یکسانی دارند اما افزایش ۱۰,۰۰۰ دلاری اول، بازدهی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد و افزایش دوم، حاکی از بازدهی ۲۵ درصدی قیمت دارایی است.

نمودار قیمت لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار معمولی دارد؟

ازآنجاکه جهش ۵۰ درصدی تفاوت قابل‌توجهی با یک جهش ۲۵ درصدی دارد، چارتیست‌ها (Chartists) یا تحلیل‌گران تکنیکال برای آنکه بتوانند این تفاوت را نشان دهند، از نمودار لگاریتمی استفاده می‌کنند؛ چراکه در این مقیاس، درصد جهش بیشتر به‌خوبی قابل مشاهده خواهد بود. در واقع آنها با این کار، از فواصل بزرگ‌تر و نماد‌گذاری علمی، برای نمایش مرتبه بزرگی اعداد (Orders of Magnitude) استفاده می‌کنند.

باید به این موضوع توجه داشت که اگر قیمت‌ها نزدیک به هم باشند، استفاده از مقیاس‌ لگاریتمی ممکن است کمی شلوغ و ناخوانا به‌نظر برسد.

تفاوت بین مقیاس‌های حسابی و لگاریتمی هنگام بررسی نمودارها اهمیت پیدا می‌کند، البته انواع دیگری از تجزیه‌وتحلیل‌های تکنیکال هم وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای شناسایی روندهای قیمتی استفاده کنید.

زمانی که نوسانات شدید است و معامله‌گر بخواهد با دید بلندمدت بازار را زیر نظر داشته باشد، مقیاس لگاریتمی برای این کار مناسب‌تر است. از سوی دیگر تریدرهایی که به شکل روزانه و کوتاه‌مدت معامله می‌کنند و به‌دنبال تحلیل قیمت‌ها در فواصل زمانی کوتاه هستند، مقیاس حسابی برای آن‌ها گزینه بهتری خواهد بود.

در نمودارهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت با نوسانات کم، نوع مقیاسی که استفاده می‌شود چندانی مهم نیست و اگر مقیاس نمودار را از حسابی به لگاریتمی تغییر دهیم، تفاوت قابل ملاحظه‌ای را مشاهده نمی‌کنیم.

البته می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به نمایش قیمت در مقیاس‌های حسابی و لگاریتمی، مقیاس‌های حسابی مقادیر مطلق را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد، در حالی که مقیاس لگاریتمی مقادیر نسبی از تغییرات را بیان می‌کند.

چگونه نمودار را روی لگاریتمی تنظیم کنیم؟

در بیشتر نمودارهای قیمت، به‌سادگی و با یک کلیک می‌توان مقیاس نمودار را به لگاریتمی تغییر داد. به‌عنوان نمونه، در تریدینگ ویو، فقط کافی است روی گزینه «log» در قسمت پایین سمت راست نمودار بزنید تا حالت لگاریتمی فعال شود.

چه زمانی از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم؟

با اینکه هر کدام از مقیاس‌های لگاریتمی و حسابی کاربردها و ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند، مقیاس لگاریتمی افزایش یا کاهش شدید قیمت را در مقایسه با مقیاس حسابی، بهتر نشان می‌دهند. این مقیاس‌ها در نمودار می‌توانند به تصویرسازی در خصوص حرکت قیمت و رسیدن به اهداف موردنظر برای خرید یا فروش، کمک فراوانی کنند.

با توجه به تفاوت‌هایی که در خصوص مقیاس‌های حسابی و لگاریتمی بیان کردیم، این سوال مطرح می‌شود که در نهایت از مقیاس حسابی استفاده کنیم یا لگاریتمی؟

در پاسخ باید گفت که مقیاس حسابی بر خلاف مقیاس لگاریتمی، نمی‌تواند میزان سودآوری را در قیمت‌های مختلف مشخص کند، بنابراین در چهارچوب مقیاس لگاریتمی، می‌توان شاهد روند واقعی‌ قیمت‌ها بود و به‌همین دلیل بیشتر تحلیل‌گران حرفه‌ای از این نوع مقیاس استفاده می‌کنند. پس برای تطبیق و مقایسه یک نمودار قیمتی با واقعیت بازار بهتر است از مقیاس لگاریتمی استفاده کنیم.

مقیاس لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با مقیاس حسابی دارد؟

تفاوت میان مقیاس لگاریتمی و حسابی برای قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۸

ازآنجاکه مقیاس لگاریتمی بر حسب تغییرات درصد قیمت، کاربر را قادر می‌سازد تا پیش‌بینی بهتری از بازار داشته باشد، بنابراین در زمان‌هایی که بخواهیم با نگاهی بلندمدت معاملات خود را تنظیم کنیم، باید به سراغ مقیاس لگاریتمی برویم.

استفاده از مقیاس لگاریتمی در بازارهایی که دارای روند هستند و اغلب با تغییرات بزرگی همراه‌اند، به تحلیل‌گر دید بهتری ارائه می‌دهد. در عوض اگر از مقیاس لگاریتمی در نمودارهایی با روند تقریباً ثابت و کم‌دامنه استفاده کنیم، شاهد تفاوت چشمگیری با نمودارهایی با مقیاس حسابی نخواهیم بود.

در انتها باید به این موضوع توجه داشت که تریدرهای موفقی هم هستند که فقط با استفاده از مقیاس حسابی توانسته‌اند به تحلیل‌های درستی دست پیدا کنند پس، بد تغییر نوع نمودار نیست در حین تحلیل قیمت یک دارایی، نگاهی هم به مقیاس حسابی داشته باشید؛ چراکه این احتمال وجود دارد نکات تکنیکالی را مشاهده کنیم که در حالت لگاریتمی به آن‌ها توجهی نداشته‌ایم.

در نهایت بررسی رویکرد‌ها و روش‌های مختلف و تطابق آن با سبک معاملاتی خود و انتخاب بهترین پارامتر، ایده‌ منطقی‌تر است.

جمع‌بندی

نمودار قیمت لگاریتمی چیست و چه تفاوتی با نمودار معمولی دارد؟

برای مشاهده قیمت در نمودارهای قیمت، دو گزینه پیش روی ماست. یا می‌توانیم از مقیاس حسابی (خطی) استفاده کنیم یا هم می‌توانیم از مقیاس لگاریتمی استفاده کنیم. در مقیاس حسابی، فاصله میان سطوح مختلف قیمت یکسان است. این در حالی است که اگر نمودار روی حالت لگاریتمی باشد، فواصل بر مبنای درصد تغییر می‌کنند.

نباید فراموش کرد که استفاده از این نمودارها بسته به شرایط ممکن است تغییر کند و شما می‌توانید بسته به نیاز خود، یکی از انواع آنها را انتخاب کنید؛ مثلاً همان طور که پیش‌تر گفتیم، نمودارهای خطی برای بازه تثبیت قیمت و نمودارهای لگاریتمی برای بازه‌هایی که قیمت دارایی نوسانات بیشتری دارد، کاربرد دارند.

نحوه تنظیم فرمت نوع داده درPower BI

یکی از مهمترین مواردی که معمولاً در کار با نرم افزار Power BI با آن مواجه می‌ شویم بحث فرمت اعداد و نحوه نمایش آنهاست. در این مقاله به آموزش این مبحث خواهم پرداخت. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
روش ‌های مختلفی برای تغییر ظاهر گزارش‌ ها در Power BI وجود دارد. گاهی فرمت ‌دهی داده ‌ها در ستون ‌ها به شکل نامنظم قرار می ‌گیرند، Power BI دارای ابزارهایی است که می‌ تواند جداول چند ستونی را به مجموعه داده ‌هایی تبدیل کند که قابل استفاده باشند. ابزارهای Formatting ساده ‌ترین راهکار ممکن برای این هدف هستند و می ‌توان از آنها به عنوان ابزاری برای اعمال تغییرات سریع در ظاهر داشبوردهای مدیریتی Power BI بهره برد. در واقع با فرمت ‌دهی درست داده ‌ها در Power BI، طبقه بندی و شناسایی آن داده ها برای این ابزار آسان شده و کاربر به راحتی می ‌تواند از آنها استفاده نماید.
برای تغییر تم و ایجاد فونت فارسی می‌ توانید به روش زیر عمل کنید و برای تغییرات دیگر می ‌توانید با تعمیم دادن این روش ‌ها از آنها بهره ببرید.

تغییر در فرمت داده در Power BI

در نرم افزار Power BI می‌ توانیم نمایش اطلاعاتی مانند اعداد، نمودارها، جداول و غیره را تغییر و شخصی سازی کنیم و ظاهر آن را از هر لحاظ مثل رنگ، فونت، واحد اعداد و . . . به دلخواه تنظیم کنیم.
به عنوان مثال می ‌خواهیم در نمودار، میزان فروش بر روی ستون ‌ها نیز نشان داده شود، پس بر روی نمودار، کلیک می ‌کنیم و Data Table را فعال می‌کنیم.
از قسمت Display units یکی از واحد شمارش اعداد را که شامل موارد زیر است را انتخاب می ‌کنیم.

 • None
 • Auto
 • Thousands
 • Millions
 • Billions
 • Trillions

با انتخاب گزینه None، خود عدد نشان داده می ‌شود.
از بخش FORMATING در سربرگ بالایی می ‌توانید نوع داده، تعداد رقم اعشار، جدا کردن اعداد به صورت سه رقم سه رقم با استفاده از کاما، آنها را تغییر دهید.

تغییر در Theme Power BI

Theme ها ترکیب رنگ، مجموعه Icon ها، اندازه، رنگ و نوع فونت ‌ها و … را نشان می ‌دهند.
برای این کار می ‌توانید از گالری Power BI یک Theme به دلخواه و سلیقه خود دانلود نمایید. همچنین انواع تم ‌ها را می‌ توانید در آدرس زیر مشاهده و دانلود کنید.

پس از دانلود Theme از آدرس بالا، فایل آن را که در فرمت json یا javaScript Object Notation است را با یک ویرایشگر متن باز کنید. می ‌توانید از نرم ‌افزارهایی مانند Notepad، Notepad++ و … استفاده کنید.
پس از آن می ‌توانید بخش‌ هایی از فایل JSON را که در آن نوع فونت مشخص شده است را اصلاح و تغییر دهید.
سپس تغییرات فایل را ذخیره کنید و وارد محیط گزارش خود در Power BI شوید و از قسمت View و یا Home (بسته به ورژن Power BI) Theme مورد نظر را از آدرس دخیره شده فراخوانی نمایید.
به طور کلی هنگامی که داده ‌ای در نرم افزار Power BI بارگذاری می‌ شود، Power BI نوع داده هر ستون را تشخیص می دهد. اما در برخی موارد ممکن است دچار اشتباه در تشخیص داده ‌ها شود. که در این حالت می ‌توانید از گزینه تغییر نوع داده در Power BI استفاده کنید.

نحوه تغییر نوع داده ستونی در Power BI:

در گام اول برای تغییر نوع هرکدام از ستون ها، بر روی گزینه Edit Queries در تب Home کلیک کنید.
در این حالت پنجره ی جدیدی به نام Power Edit Query باز می شود.
حال برای تغییر نوع داده می‌ توانید به یکی از 3 روش زیر اقدام کنید.

ستون مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی گوشه سمت چپ سر تیتر آن ستون کلیک نمایید.
با کلیک کردن بر آن لیستی کشویی از انواع نوع داده باز می شود که می‌ توانید نوع داده ای که مناسب داده های آن ستون است را انتخاب کنید.
پس از آن پیغامی ظاهر می شود. بر روی گزینه Replace Current کلیک کنید. با کلیک بر آن فرمت آن ستون تغییر می ‌یابد.

ستونی را که می خواهید نوع داده های آن تغییر کند را انتخاب کنید.
به تب Home رفته و بر روی گزینه Data Type کلیک کنید. در این حالت لیستی از انواع فرمت های داده نشان داده می ‌شود.
فرمت مورد نظر را انتخاب کنید و بعد از ظاهر شدن پیغام، گزینه Add New Steps را انتخاب کنید. این بدین معنی است که تغییراتی که اعمال می شود در بخش Applied Steps نشان داده می شود. و نوع داده آن ستون تغییر می‌ کند.

پس از انتخاب ستونی که می‌ خواهید نوع داده‌ های آن تغییر کند، بر روی آن راست کلیک کنید.
از منوی باز شده روی گزینه Change Type کلیک کرده و نوع داده ای را که می خواهید انتخاب کنید.
از تب Home گزینه Close & Apply را برای اعمال تغییرات داده شده انتخاب کنید.

نحوه تبدیل ردیف به ستون و یا ستون به ردیف در Power BI

با استفاده از Transpose در Query Editor، می ‌توانید ردیف‌ را به ستون و یا ستون را به ردیف تبدیل کنید. و پس از شکل گیری جدول به راحتی در Power BI کار کنید.

فرمت‌دهی شرطی (Conditional formatting) در Power BI

با استفاده از فرمت دهی شرطی می ‌توانید برای جداول (Table) رنگ سلول سفارشی را بر اساس مقادیر سلول یا فیلدهای دیگر مشخص کنید. برای این کار کافی است از قسمت Fields در قاب Value، با راست کلیک کردن گزینه Conditional formatting را انتخاب کنید. البته توجه داشته باشید فرمت دهی شرطی برای فیلدهای موجود در بخش Values قابل اجرا است.
این گزینه دارای سه بخش است که عبارتند از Background color scales، Font color scales و Data bars می ‌باشد که در ادامه به توضیح هر یک از آنها می ‌پردازیم.
برای حذف Conditional Formatting کافی است با کلیک راست بر روی فیلد و انتخاب گزینه Remove Conditional Formatting و سپس انتخاب نوع فرمت‌ مورد نظر، آن را حذف کنید.

 • تغییر رنگ پس ‌زمینه با استفاده از گزینه Background color scales

با انتخاب گزینه Background color scales از تب Conditional formatting، کادری باز می‌ شود که می ‌توانید از قسمت Color base on فیلد دلخواه را انتخاب کنید.
همچنین می ‌توانید از قسمت Summarization نوع عملیات اعمال ‌شده بر روی فیلد انتخابی را نیز مشخص کنید.
فیلد انتخابی در Apply color to مشخص‌ است. علاوه بر این ها می توانید فرمت‌دهی شرطی را به فیلدهای متن و تاریخ نیز اعمال کنید.
برای استفاده از طیف رنگ، کافی است تیک Color By Rules را بردارید. هنگامی‌که گزینه Color By Rules را انتخاب می ‌کنید، می ‌توانید یک یا چند محدوده را برای داده‌ های خود وارد کنید و برای هرکدام رنگی را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید هرکدام از محدوده ‌ها با شرط if value، and و سپس رنگ انتخابی شروع می ‌شوند.
در نتیجه سلول‌ های موجود در جدول بسته به اینکه با اعمال شرط در کدام Range قرار می‌ گیرند با رنگ انتخاب ‌شده نشان داده می ‌شوند.
همچنین با انتخاب Minimum و Maximum می‌ توانید مقادیر و رنگ آن ‌ها را نیز تنظیم کنید. و یا با انتخاب کادر Diverging، می ‌توانید یک مقدار اختیاری را تنظیم کنید.

 • تغییر رنگ فونت با استفاده از گزینه Font Color Scales

با انتخاب Conditional Formatting و سپس Font Color Scales، کادری نمایش داده می‌ شود که شبیه Background color scales است، تنها تفاوت آن این است که به‌ جای تغییر رنگ پس زمینه سلول، رنگ فونت را عوض می‌ کند.

انتخاب Data bars از Conditional Formatting پنجره ‌ای را باز می ‌کند که اگر Show Bar only انتخاب شود، سلول جدول فقط نوار را نشان می ‌دهد و اگر این گزینه انتخاب نشود سلول جدول هم نوار و هم مقدار را نشان می‌ دهد.
می ‌توانید از یک مقدار (Measure) یا یک ستون (Column) که مشخصه یک رنگ است استفاده کنید و آن رنگ را به پس‌زمینه رنگ متن یک جدول یا یک ماتریس اعمال کنید. همچنین می‌توانید یک منطق دلخواه برای یک فیلد مشخص ایجاد کرده و رنگ موردنظر برای پس‌ زمینه را به آن اعمال کنید.

ایجاد visuals در Power BI

پس از تغییر و تبدیل و پاکسازی داده ‌ها در Power BI می‌ توانید شروع به ایجاد visuals کنید.
با استفاده از پنجره Visualizations، می ‌توانید رنگ ها یا محورها را شخصی سازی کنید، فیلتر ها را اعمال کنید، زمینه ها و فیلد های مختلف اضافه کنید و موارد دیگر را انجام دهید. کافی است از قسمت Microsoft Power BI Desktop حالت نمایش Report را باز کنید. این تب دارای پنج زمینه اصلی است که عبارتند از:

 • نوار (Ribbon): نشان دادن وظایف کلی و شایع در ارتباط با گزارش ها.
 • حالت نمایش گزارش (Report View) یا بوم نقاشی (canvas): ایجاد و مرتب کردن visualizations.
 • Pages Tab: انتخاب یا اضافه کردن صفحات گزارش.
 • Visualizations: سفارشی کردن رنگ یا محورها، اعمال فیلترها و غیره.
 • پنجره Fields: اضافه کردن عناصر و فیلترهای query بر روی Report view یا به بخش Filters از پنجره Visualizations.

با کلیک کردن روی فلش کوچک در امتداد لبه پنجره‌های Visualizations و Fields، می ‌توان پنجره را تا فضای بیشتری در Report View برای ساخت تصاویر جالب ‌تر گسترش داد.

شما می‌ توانید این تغییرات را امتحان کنید. همه این تغییرات بسیار جالب‌ هستند، سریعاً اعمال می شوند و به راحتی می توانید تغییرات را Undo کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.