ارزشمند شدن اختیارها


تفویض

تفویض. [ ت َ ] ( ع مص ) کار با کسی گذاشتن. ( تاج المصادر بیهقی ) ( زوزنی ). کار به کسی بازگذاشتن. ( ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). بازگذاشتن کار بر کسی. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از صراح اللغة ). حاکم گردانیدن کسی را در امری. ( از اقرب الموارد ). سپردن و بازگذاشتن کار خود به کسی یا بخدا. ( غیاث اللغات ). واگذاری وتسلیم. سپردگی. ( ناظم الاطباء ). اختیار مقابل جبر.
- تفویض بخدا ؛توکل بخدا و پناه بخدا. ( ناظم الاطباء ). تسلیم بخدا.رجوع به تفویض کردن شود.
|| زن دادن بی دست پیمان. ( منتهی الارب ) ( آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ).

فرهنگ فارسی

واگذارکردن، کاری رابه کسی واگذاشتن یاسپردن
۱ -( مصدر ) سپردنواگذاشتن وا گذارکردن ( کاری بکسی ).۲ - ( اسم ) واگذاری.جمع : تفویضات . ۳ - مسلکی که پیروان آن معتقدند خدا بانسان آزادی و اختیار داده و هر کس در اعمال خود قادر و مختار است اختیار مقابل جبر .

فرهنگ معین

فرهنگ عمید

۱. واگذار کردن، کاری یا چیزی را به کسی واگذاشتن و سپردن.
۲. (تصوف ) واگذار کردن تمام کارهای خود به خداوند توسط سالک که بالاتر از توکل است.
۳. (فلسفه ) = اختیار

فرهنگستان زبان و ادب

[علوم سیاسی و روابط بین الملل] واگذاری اختیار عمل یا مسئولیت تصمیم گیری در موردی خاص به فرد یا نهاد دیگر

دانشنامه اسلامی

[ویکی شیعه] تَفْویض، اصطلاحی در علم کلام، علم اخلاق و عرفان است. تفویض در لغت به معنای واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است. این واژه معانی اصطلاحی متعدد و متفاوتی دارد. در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت که تفویض گاهی از جانب خداوند به انسان است و گاهی از جانب انسان به خدا. تفویض از جانب انسان به خدا یکی از فضائل اخلاقی و مقامات عرفانی است که در قرآن و احادیث از آن تمجید شده است. تفویض به این معنا با دو مفهوم تسلیم و توکل نزدیک است.
قسم دوم تفویض از سوی خداوند به انسان است. این قسم از تفویض وجوهی دارد که بعضی از آنها باطل و بعضی نیز صحیح هستند.
در قرآن کریم تفویض به معنای اخلاقی آن یعنی واگذار کردن امور به خدا به کار رفته و در احادیث هم بیشتر همین معنا از تفویض قصد شده است. تعبیر «فَوَّضْتُ امری الیک» و تعبیرات مشابه آن بارها در دعاهایی که از پیامبر(ص) و ائمه علیهم السلام نقل شده، آمده است.

[ویکی اهل البیت] این صفحه مدخلی از دانشنامه جهان اسلام است
تفویض، اصطلاحی در حدیث و کلام و عرفان است که در لغت به معنای واگذارکردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است. این واژه معانی اصطلاحی متعدد و متفاوتی دارد.
در قرآن کریم تفویض به معنای واگذارکردن امور به خدا بکار رفته و در احادیث هم بیشتر همین معنا از تفویض قصد شده است. تعبیر «فَوَّضْتُ امری الیک» و تعبیرات مشابه آن بارها در دعاهایی که از پیامبر و ائمه علیهم السلام نقل شده، آمده است.
واگذاری امور به خدا به این معناست که خداوند را در امور خود حاکم قرار دهیم، اراده تشریعی خدا را بر اراده خود مسلط گردانیم، از فرمانهای او پیروی کنیم و از خدا بخواهیم تا تدبیر زندگی ما را بر عهده بگیرد و بدانیم که هر حول و قوه ای از اوست.
در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که هرگاه بنده ای «لاحول و لاقوة الا باللّه» بگوید، کارش را به خدا واگذار کرده است. این معنا از تفویض با آموزة توکل مرتبط است، چنانکه برخی توکل را تفویض امور معنا کرده اند.
برخی لغت شناسان برای تعریف توکل از تفویض بهره گرفته اند و برای تعریف تفویض از توکل سود جسته اند. در احادیث بسیاری، تفویض و توکل در کنار یکدیگر ذکر شده اند.
در برخی احادیث آمده است که با تفویضِ امور خویش به خدا، بر او توکل کنید. این معنای تفویض در اخلاق اسلامی اهمیت ویژه ای دارد و در احادیث به آن ترغیب شده و از آن به عنوان رکن ایمان و حقیقت عبودیت و یقین یاد شده است.

[ویکی فقه] تفویض (ابهام زدایی). تفویض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • جبر و تفویض، یکی از قدیمی ترین مسائل مطرح در کلام• تفویض (فقه)، واگذار کردن امری به دیگری و بحث شده در ابواب مختلف فقه• تفویض (حدیث)، به معنای واگذار کردن امور به خدا و دارای کاربرد در احادیث معصومین• تفویض (عرفان)، نزد عارفان، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند، و مقدمه «رضا» و دارای قرابت با تسلیم و توکل• تفویض (علم کلام)، به معنای واگذار کردن امور به خدا و دارای بحث های جدی در علم کلام• تفویض در مکتب معتزله، معنای تفویض در مکتب معتزله
.

[ویکی فقه] تفویض (حدیث). تفویض، اصطلاحی در حدیث و کلام و عرفان است.
تفویض در لغت به معنای واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن او در آن امر است. این واژه معانی اصطلاحی متعدد و متفاوتی دارد.
تفویض در حدیث
در قرآن کریم تفویض به معنای واگذار کردن امور به خدا به کار رفته و در احادیث هم بیش تر همین معنا از تفویض قصد شده است. تعبیر «فَوَّضْتُ امری الیک» و تعبیرات مشابه آن بارها در دعاهایی که از پیامبر و ائمه -علیهم السلام - نقل شده، آمده است. واگذاری امور به خدا به این معناست که خداوند را در امور خود حاکم قرار دهیم، اراده تشریعی خدا را بر ارادة خود مسلط گردانیم، از فرمانهای او پیروی کنیم و از خدا بخواهیم تا تدبیر زندگی ما را برعهده بگیرد و بدانیم که هر حول و قوه ای از اوست. در حدیثی از پیامبر اکرم آمده است که هرگاه بنده ای «لاحول و لاقوة الاباللّه» بگوید، کارش را به خدا واگذار کرده است. این معنا از تفویض با آموزة توکل مرتبط است، چنانکه برخی توکل را تفویض امور معنا کرده اند.
← تعریف توکل و تفویض
(۱) علاوه بر قرآن.(۲) محمدبن حسین آقاجمال خوانساری، شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غرر الحکم و دررالکلم، تألیف عبدالواحدبن محمد آمدی.(۳) ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی.(۴) ابن بابویه، التوحید، چاپ هاشم حسینی طهرانی.(۵) ابن بابویه، عیون اخبار الرضاء.(۶) ابن بابویه، کتاب من لایحضرهُ الفقیه.(۷) ابن شاذان، الایضاح.(۸) ابن فارس، معجم مقاییس اللغة.(۹) ابن کثیر، البدایة و النهایة.(۱۰) ابن مخدوم حسینی، مفتاح الباب، به ضمیمة النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر.(۱۱) ابن ندیم.(۱۲) محمد ابوزهرة، تاریخ المذاهب الاسلامیة.(۱۳) علی بن اسماعیل اشعری، کتاب مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین.(۱۴) عبدالرحمان بدوی، محمدبن زکریا رازی.(۱۵) عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق.(۱۶) اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة.(۱۷) محمدبن زکریا رازی، رسائل فلسفیّة.(۱۸) محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل.(۱۹) احمدبن علی طبرسی، الاحتجاج علی اهل اللجاج.(۲۰) فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن.(۲۱) محمدبن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن.(۲۲) محمدبن حسن طوسی، کتاب تمهید الاصول فی علم الکلام.(۲۳) حسین عطوان، الفرق الاسلامیة فی بلاد الشام فی العصر الاموی.(۲۴) حسن بن یوسف علامه حلّی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت.(۲۵) حسن بن یوسف علامه حلّی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد.(۲۶) حسن بن یوسف علامه حلّی، نهج الحقّ و کشف الصّدق.(۲۷) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر.(۲۸) احمدبن محمد فیّومی، المصباح المنیر.(۲۹) قاضی عبدالجباربن احمد، شرح الاصول الخمسة.(۳۰) قاضی عبدالجباربن احمد، المحیط بالتکلیف.(۳۱) قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل.(۳۲) محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن.(۳۳) کلینی، الکافی.(۳۴) محمدبن محمد ماتریدی، کتاب التوحید.(۳۵) علی بن حسام الدین متقی، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال.(۳۶) مجلسی.(۳۷) محمدبن محمد مفید، اوائل المقالات.(۳۸) محمدبن محمد مفید، مجموعة مصنفات شیخ مفید.(۳۹) حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل.

[ویکی فقه] تفویض (عرفان). تفویض نزد عارفان، ترکِ اختیار و واگذاشتن کار خود به خداوند، و مقدمه «رضا» ست. و با«تسلیم» و « توکل» قرابت دارد.
این اصطلاح از آیه ۴۴ سوره مؤمن گرفته شده است : «. واُفَوِضُّ اَمْری اِلی الله اِنّ الله بَصیرٌ بالعباد» (کار خود را به خدا واگذاشتم که او به بندگانش بصیر است). در مصباح الشریعه منسوب به امام صادق -علیه السلام -آمده است که تفویض پنج حرف دارد: «ت» ترکِ تدبیر در امور دنیا و واگذاردن کار به خدا ؛ «ف» فنای هر چه که سالک را به غیرخدا مشغول کند؛ «و» وفا به عهدی که انسان با خدا بسته است؛ «ی» یقین به خدا و یأس از خود؛ «ض» ضمیر مصفا و کارهای ضروری را به خدا وانهادن
مقام تفویض
خواجه عبدالله انصاری تفویض را پس از مقام توکل و قبل از مقام ثقه دانسته است. در رساله صد میدان منسوب به وی، تقویض بعد از ایثار و قبل از فتوح آمده و به سه نوع آن اشاره شده است: تفویض در دین ، که عبارت است از مداخله نکردن سالک در امور خداوندی و سازگاری با آنچه خداوند مقرّر کرده؛ تفویض در قسم (قسمت)، یعنی بنده قسمت خود را بپذیرد و با دعا و طلب درصدد تغییر حکم خداوند و قسمت خود نباشد؛ تفویض در حسابِ خلق، که عبارت است از پذیرفتن ظاهر مردم و نیندیشیدن به باطن آنان و پرهیز کردن از بد شمردن دیگران.
درجات اهل تفویض
خواجه عبدالله انصاری برای اهل تفویض سه درجه ذکر کرده است: درجه اول آن است که انسان بداند قبل از انجام دادن کارها هیچ قدرتی ندارد و از مکر مکاران در امان نیست، از یاری حق مأیوس نشود و به قصد و اراده خود متکی نباشد؛ دوم، انستن نیازمندی کامل خود به خدا به طوری که هیچ یک از اعمال خود را نجات بخش و هیچ گناهی را مهلک نداند و چیزی را سبب چیزی نداند و خداوند را فاعل مطلق شمرد؛ سوم، شهود ولایت حق بر بنده است که در این مرتبه سالک، خداوند را در همه امورْ منفرد می بیند، همه ارزشمند شدن اختیارها احوال و مقامات را از او می داند و هیچ امری را از غیرحق نمی شمارد و می داند که فقط خداوند مسبب احوال «جمع» و «تفرقه» و تغییرات آن برای انسان است و هرکه را بخواهد هدایت یا گمراه می کند.
عبدالکریم جیلانی
.

[ویکی فقه] تفویض (علم کلام). متکلمان در بحث از تفویض به معنای مذکور در احادیث، از جمله به مباحث تفویض تشریعی و تفویض خلق و رزق به ائمه و تفویض تکوینی ، نظر داشته اند. گذشته از این، تفویض را به معنای دیگری آورده اند که در احادیث به کار نرفته، یعنی تفویضی که در مورد صفات خبریه مطرح است.
تفویض تشریعی در تاریخ عقاید کلامی به دو صورت مطرح شده است. یکی به صورت این نظریه که همه افعال، مباح است و خداوند شریعتی معیّن نکرده و از هیچ چیز نهی ننموده است. این معنا، همان اباحیگری و نفی مطلق تکلیف است. بغدادی فرقه مزدکیان را از اهل اباحه پیش از اسلام دانسته و خرّمدینان را که خود به دو گروه بابکیان ارزشمند شدن اختیارها و مازیاریان تقسیم می شوند، از معتقدان به اباحه پس از ظهور اسلام معرفی کرده است. شیخ مفید به این صورتِ تفویض تشریعی اشاره کرده و آن را قول زنادقه و طرفداران اباحیگری خوانده است.
دیگر صورت تفویض تشریعی
دیگر صورت تفویضِ تشریعی این است که انسانها تکالیفی دارند، اما تعیین آن ها برعهده خودشان است و خود می توانند به کمک عقل خویش، حسن و قبح و مصالح و مفاسد همه افعال را دریابند و نیازی به شرایع و احکام دینی ندارند. محمدبن زکریای رازی بدین معنا قائل بوده است. وی با وجود اعتقاد به توحید و معاد، نبوت را انکار کرده است. ابن بابویه به این صورت از تفویض تشریعی اشاره کرده است. طبرسی نیز به تفویض تشریعی اشاره دارد.
معنای دوم تفویض در کلام
معنای دوم تفویض در کلام را می توان در سخنان شیخ مفید یافت. وی از تفویض به معنای واگذاری امر خلق و رزق به ائمه سخن گفته و مُفَوِّضه را گروهی از غلات دانسته است که ائمه را حادث و مخلوق می دانند و با اینحال، آفرینش و روزی دادن را به ایشان نسبت می دهند. شیخ طوسی نیز به این معنای تفویض اشاره کرده است.
معنای دیگر تفویض در علم کلام
.

[ویکی فقه] تفویض (فقه). تَفویض: واگذار کردن امری به دیگری /اعتقاد به استقلال بنده در اعمال بدون دخالت مشیّت الهی، مقابل جبر.
از تفویض به معنای نخست، در فقه، گاه با عناوینی دیگر همچون وکالت و وصایت تعبیر شده و از آن در باب های وکالت، وقف، وصیّت، نکاح، طلاق و قضاء سخن رفته است. از تفویض به معنای دوم، در باب طهارت سخن گفته شده است.
← مراد از وکالت
۱. ↑ تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۳۵۲. ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۴۷.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۶۶.
.

دانشنامه عمومی

تفویض، اختصاص دادن و انتقال مسئولیت یا قدرت (اختیار) به یک فرد دیگر، برای انجام فعالیت های مشخص است. معمولاً اختیار یا قدرت، از رئیس یا مدیر، به یک زیردست، منتقل می شود. تفویض، یکی از مفاهیم کلیدی مدیریت و رهبری است. فردی که انجام کاری را به دیگری تفویض یا محول می کند، دربارهٔ پیامد و نتیجهٔ کار محول شده، پاسخگو و مسئول خواهد بود. تفویض اختیار به فرد زیردست یا شخصی که در ردهٔ پایین تر از مدیر قرار دارد، قدرت تصمیم گیری می دهد و تصمیم گیری را از سطح سازمانی و مدیریتی، به سطحی پایین تر منتقل می نماید. متضاد و مخالف تفویض اختیار صحیح و به جا، مدیریت میکرو است. به طور کلی، تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری، کار مفید و ارزشمندی است که می تواند در زمان و هزینه صرفه جویی کند. از سوی دیگر، تفویض اختیار نامناسب و نادرست، در هر دو طرف تفویض (مدیر و زیردست) به حس ناامیدی، ناکارآمدی، درماندگی و سردرگمی منجر می شود. برخی از کارکنان ممکن است تفویض اختیار را نپسندند و آن را خسته کننده و سنگین بدانند. تفویض اختیار مؤثر، نیازمند انتخاب فرد مناسب برای انتقال اختیار و قدرت تصمیم گیری، اعتماد و باور به آن فرد و دیگر کارکنان، و نیز ارائهٔ منابع و پشتیبانی لازم به فرد مورد نظر و کارکنان دیگر است. تفویض اختیار و قدرت، واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به فردی در ردهٔ پایین تر سازمان است و برای انجام درست آن، لازم است اختیار، قدرت و کارهایی که واگذار خواهند شد، دقیقاً مشخص گردند؛ فرد، افراد یا بخشی که کار و مسئولیت را برعهده می گیرد، تعیین شود و نسبت به توجیه و تفهیم مسئولیت و الزام به پاسخگویی به فرد یا افراد مورد نظر، اقدام گردد. مدیران مختلف، بسته به شخصیت و سلیقهٔ خود، ممکن است به تفویض اختیار بسیار مایل باشند یا آن را اصلاً نپسندند یا در میانهٔ این پیوستار (طیف) قرار گیرند. در برخی از موارد، در ارزشمند شدن اختیارها صورت عدم تمایل مدیر به تفویض اختیار، ممکن است سازمان دچار بحران گردد.
تعریف تفویض اختیار چیست؟. متمم. بازبینی شده در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۹

دانشنامه آزاد فارسی

تَفویض
(در لغت به معنی واگذارکردن کاری به کسی) در اصطلاح کلام، واگذاشتن افعال ارادی انسان از سوی خدا به انسان. تفویض در این معنا نظریۀ معتزله است و معتزله را به همین سبب مفوِّضه می نامند.تفویض در معانی غیرمشهور هم به کار رفته است: الف. بر طبق دیدگاه غُلات شیعه، آفرینش و تدبیر جهان به حضرت محمد (ص) و علی (ع) واگذار شده است. به غلات هم مُفوِّضه می گویند؛ ب. برطبق نظریه زنادقه تفویض عبارت است از اِباحه، یعنی مباح شماری کردارهای حرام.

سوالات درس یازدهم پیام آسمانی نهم

سوالات درس یازدهم پیام آسمانی نهم

2- در دین اسلام به مردم توصیه شده است که ……………
پاسخ: بخشی از اموال خود را در راه خدا انفاق کنند.

3- پیامبر در مورد بخشش اموال(انفاق) چه می فرماید ؟
پاسخ: خداوند به اندازه ی نیازمندیهای مردم فقیر در اموال ثروتمندان حقی قرار داده است ،اگر بپردازند نیازمندی های عمومی مردم برطرف می شود . اگر گرسنه یا برهنه ایی در میان مردم پیدا شود ، به این دلیل است که ثروتمندان «حقوق واجب»اموال خود را نپرداخته اند .

4- انفاق را تعریف کنید و سه مورد از فواید آن را بیان کنید؟
پاسخ: اعطای بخشی از اموال به نیازمندان انفاق می باشد .از فواید انفاق : از بین رفتن فاصله ی طبقاتی میان ثروتمند و فقیر – بخشی از گناهان و جرائم ناشی از فقر ریشه کن می شود – مردم نسبت به هم مهربانتر می شوند – احساس مسئولیت بیشتری بوجود می آید – آرامش و امنیت در جامعه حاکم می شود .

5- ترجمه ی آیه ی « الَّذینَ یُنفِقونَ اَموالَهُم بِاللَّیلِ وَ النَّهارِ سِرّاً وَ عَلانِیَهً فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَ لا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُم یَحزَنونَ » چیست ؟
پاسخ: کسانی که اموال خود را انفاق می کنند در شب و روز ، به صورت پنهانی و آشکارا ، پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند .

6- انفاق مال آن قدر نزد خدا ارزشمند است که آن را یکی از نشانه های ………. می داند.
پاسخ: ایمان

7- حکمت انفاق چیست ؟
پاسخ: توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان

8- در روایات آمده است که هنگام ظهور امام زمان عقلها به نهایت رشد و کمال می رسد و در جامعه فقیری یافت نمی شود .به نظر شما میان این دو ( پیدا نشدن فقیر و کامل شدن عقل ) چه ارتباطی وجود دارد ؟
پاسخ: با کامل شدن عقل ، انسانها درک درستی از روابط انسانی پیدا کرده و از هیچ کمکی به یکدیگر دریغ نمی کنند .

9- انواع انفاق را نام ببرید ؟
پاسخ: -واجب
– مستحب

10- انفاق های واجب و مستحب کدامند ؟
پاسخ: -واجب ( زکات – خمس)
– مستحب (قرض – وقف)

11- زکات به چه معناست ؟
پاسخ: به معنای پاک شدن از دلبستگی ها و آلودگی هاست و به نوعی از انفاق گفته می شود که به برخی از دارایی های انسانها تعلّق می گیرد .

12- زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد ؟
پاسخ: غلات : (گندم – جو – خرما – کشمش )
دامها (شتر – گاو – گوسفند)
سکّه ها : طلا و نقره

همگام درس – HamGamDars.com

13- اثرات پرداخت زکات را بیان کنید .
پاسخ: موجب مصونیت مال از نابودی و پربرکت شدن آن می شود .

14- زکات فطریه چیست ؟
پاسخ: زکات فطره زیر مجمو عه ی زکات است کسی که هنگام غروب شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار باشد و فقیر هم نباشد ، باید برای خود و کسانی که او هزینه زندگی آنان را می دهد ، به ازای هر نفرسه کیلو گرم گندم یا جو یا برنج و یا هر غذایی که بیشتر استفاده کرده است ، به مستحق بدهد و یا معادل پول آن را بپردازد

15- خمس چیست؟
پاسخ: هر مسلمانی که از طریق کار ، درآمدی کسب می کند ، پس از صرف هزینه های سالانه ی زندگی خود و خانواده ، باید یک پنجم آنچه را که باقی مانده است ، به عنوان خمس بپردازد .

16- خمس به چه کسی پرداخت می شود و در چه راه هایی هزینه می شود ؟
به حاکم اسلامی یا مرجع تقلید و در راه های:
-آشنا کردن مردم با معارف دینی
– دفاع از کشورهای اسلامی
– تربیت دانشمندان علوم دینی
– تألیف و توزیع کتابهای دینی

17- با پولی که خمس آن پرداخت نشده اگر خانه ایی خریداری شود نماز در آن …………….. است .
پاسخ: باطل

18- انفاقهای مستحب کدامند؟
پاسخ: -قرض الحسنه
– وقف

19- ارزش قرض دادن در دین اسلام چیست ؟
پاسخ: دردین اسلام برای صدقه ده ثواب و برای قرض دادن هجده ثواب قرار داده شده است

20- قرض دادن نوعی انفاق …………….. است .
پاسخ: انفاق مستحب

21- قرض دادن به افراد نیازمند موجب حفظ ……… می شود .
پاسخ: آبروی آنها

22- انفاق در قالب قرض ………………. به دنبال دارد .
پاسخ: فعالیت و کسب و کار

23- پیامبر اکرم در مورد ارزش قرض دادن چه می فرماید ؟
پاسخ: مسلمانی که به برادر مسلمان خود قرض دهد ، در برابر هر درهمی که قرض داده ، هم وزن کوه اُحُد ، حسنات خواهد داشت و اگر برای دریافت آن مدارا به خرج دهد ، از پل صراط همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.

24- وقف چیست ؟
پاسخ: انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال و دارائی هایش را از اختیار خود خارج می کند و استفاده از آن یا استفاده از درآمد آن را در اختیار دیگران(عموم مردم ، فقرا ، ایتام و …) قرار دهد .

25- از نظرپیامبر اکرم سه عمل مؤمن با مرگ قطع نمی شود . آن سه عمل چیست ؟
پاسخ: -صدقه ی جاریه
– علمی که به یادگار گذاشته
– فرزند صالحی که برایش دعا می کند.

26- علی (ع) چگونه وقف می کردند ؟
پاسخ: نخلستان و باغهای فراوان ایجاد و چاه های آب زیادی حفر می کرد و بلافاصله آنها را برای استفاده مردم یا گروهی از آنان همانند یتیمان یا درراه ماندگان وقف می کردند

27- نمونه هایی از موارد مصرف وقف را نام ببرید .
پاسخ: -ساخت مسجد
– حوزه های علمیه
– کتابخانه های عمومی
– مدارس و دانشگاهها
– بیمارستان های عمومی
-خانه برای یتیمان و بی سرپرستان و فقرا
– وقف آب انبار خرید تجهیزات جنگی و …..

28 – اثرات رواج وقف در جامعه چیست ؟
پاسخ: منفعت رساندن به تمام مردم مستحق و همچنین انجام اموری که به نفع عموم مردم باشد ، توسط خود مردم انجام می گیرد و تمام کارها بر دوش دولت نمی افتد .

همگام درس – HamGamDars.com

اگر دنبال جواب فعالیت های ارزشمند شدن اختیارها دینی نهم هستید میتوانید از مطلب جواب درس 11 پیام آسمانی نهم استفاده کنید. همچنین برای درس بعدی نیز سوالات درس 12 دینی نهم را پیشنهاد میکنیم

جهت مشاهده سوالات و گام به گام کتاب های خود؛ کافیست نام درس یا شماره صفحه آن را به همراه عبارت "همگام درس" در گوگل جست و جو کنید.

رایزنی شهرداری تهران با ارگانهای نظامی برای تبدیل شدن اماکن ارزشمند به موزه

رایزنی شهرداری تهران با ارگانهای نظامی برای تبدیل شدن اماکن ارزشمند به موزه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدجواد حق‌شناس در نشست خبری به مناسبت روز موزه و میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: امروز 28 اردیبهشت‌ماه به عنوان روز موزه و میراث فرهنگی نامگذاری شده است و در چنین روزی از رسانه‌ها درخواست می‌کنیم کمک بیشتری در ارتباط با معرفی موزه‌ها به شهروندان داشته باشند.

وی تصریح کرد: موزه‌ها به عنوان یکی از مهمترین محل‌های نگهداری آثار بشریت و مردم معرفی می‌شوند و این در حالی است که هم اکنون رابطه‌ای خیلی خوبی میان شهروندان و موزه‌ها برقرارست نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: متاسفانه موزه‌ها بسار خلوت هستند و حتی در حد ظرفیت محدود که که پذیرای مردم هستند؛ این ظرفیت تکمیل نمی‌شود و به نوعی گرفتاریها و مشکلات روزمره مردم اجازه ارتباط با مجموعه‌های ارزشمند را فراهم نمی‌کنند.

حق‌شناس افزود: تهران ظرفیت قابل قبولی را در خصوص بافت تاریخی و همچنین اماکن ارزشمند دارد و به عنوان مثال منطقه ارزشمند شدن اختیارها 12 تحت عنوان قلب تهران به عنوان محله تاریخی؛ مناطق 11 و 6 نیز با توجه به مجموعه‌های ارزشمندی که دارنهد به عنوان مناطق میراثی معرفی می‌شوند و این در حالی است که سایر مناطق تهران نیز ظرفیتهای خوبی را دارند.

وی افزود: اما تهران بزرگ است و در این مناطق خلاصه نمی‌شود ومناطق دیگری داریم که ظرفیت‌های بالقوه‌ای را دارند به عنوان مثال در منطقه 13 موزه برق، در میدان شهدا وجود دارد و خوشبختانه یکی از موزه‌های ارزشمند شهر است و بیش از 100 سال از تاریخ برق را در این موزه می‌توان یافت. علاوه بر اینکه در این موزه به حامل‌های انرژی در گذشته نیز توجه ویژه‌ای شده است.

حق‌شناس تصریح کرد: کانون پرورشی کودکان در منطقه 13 که به عنوان موزه تاریخ معرفی شده است یکی دیگر از اماکن ارزشمند در سطح شهر تهران محسوب می‌شود. که این موزه تا مدتها پیش فعال نبود اما با تلاش شهرداری مراحل مرمت و احیای مجدد آن فراهم شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران اضافه کرد: مناطق مختلف تهران ظرفیت‌های خوبی را به لحاظ موقعیت جغرافیایی، طبیعی و تاریخی دارند به عنوان مثال می‌توان به منطقه 13 و موزه حیات وحش در سرخه‌حصار اشاره کرد. که این موزه زیر نظر سازمان محیط زیست اداره می‌شود و یکی از مهمترین موزه‌های شهر تهران محسوب می‌شوند و تمامی این موزه‌ها شرایط مناسبی ارزشمند شدن اختیارها را برای تبدیل شدن سرخه‌حصار به عنوان منطقه قطب گردشگری فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از اماکن تاریخی و ارزشمند در سطح شهر تهران قابل دسترسی برای شهروندان نیست گفت: از این اماکن می‌توان به عمارت کلاه‌فرنگی در منطقه 13 و همچنین در میدان سپاه اشاره کرد که علیرغم پیگیریهای صورت گرفته هنوز نتوانسته‌ایم شرایط بازدید این مناطق را برای شهروندان فراهم کنیم. البته برنامه‌ای برای فراهم ساختن بازدید این مراکز وجود دارد که هم اکنون نیز ما به دنبال مذاکره با مسئولان نظامی برای بازدید از عمارت کلاه‌فرنگی در منطقه 13 و همچنین میدان سپاه هستیم.

حق‌شناس گفت: این اماکن به عنوان سرمایه ملی و تاریخی محسوب می‌شوند و می‌توانند موقعیت خوبی را برای بازدید شهروندان فراهم کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: یکی دیگر از عماراتی که در منطقه 13 وجود دارد؛ کاخ یاقوت است که این بنا متعلق به دوره قاجار بوده و اکنون در اختیار وزارت بهداشت قرار دارد که خوشبختانه با هماهنگی که با مدیران مراکز و بهره‌برداری مراکز شده است امکان بهره‌برداری از این مجموعه و بازدید شهروندان فراهم شده است که در همین رابطه سال گذشته بنده پیشنهادی را به مسئولان وزارت بهداشت در ارتباط با تبدیل شدن کاخ یاقوت به موزه تاریخی پزشکی ایران ارائه کردم که هم اکنون نیز بر پیشنهاد خود مصر هستم و اعلام می‌داریم که شهرداری و شورای شهر تهران آمادگی حمایت از این مجموعه را دارند.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به اینکه در تمام دنیا مهمترین موزه‌ها، کاخهای سلطنتی هستند گفت: در این کاخها علاوه بر حفظ و نگهداری، اشیای تاریخی نیز در معرض عموم مردم قرار می‌گیرد و در واقع رویکرد موزه‌داری، رویکرد تخصصی و باید به آن توجه شود. البته اماکن ارزشمند دیگری نیز در محل ارگانهای نظامی و انتظامی وجود دارد به عنوان مثال می‌توان به پادگان ژاندارمری سابق در محل ساختمان آگاهی تهران بزرگ اشاره کرد که در سال گذشته و طی بازدیدی که از این مجموعه و بنا صورت گرفت شهرداری آمادگی خود را برای تبدیل شدن این محل به عنوان موزه به مسئولان مربوطه اعلام کرد.

وی اظهار کرد: بناهای دیگری در سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت ارتباطات وجود دارد که امیدواریم این اماکن در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا زمینه تبدیل شدن موزه این محل‌ها فراهم شود.

حق‌شناس همچنین به آخرین وضعیت باغ وثوق‌الدوله در منطقه 14 اشاره کرد و گفت: طی توافقی که شهرداری تهران با بنیاد مستضعفان انجام شد قرار بر این شد که این بافت در اردیبهشت‌ماه در اختیار شهرداری قرار بگیرد و در ادامه نیز شهروندان از ظرفیت و پتانسیل این باغ استفاده کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: توسط پیگیریهایی که صورت گرفته این باغ علیرغم قیمت کارشناسی شده با قیمت بالا خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود پس از تعطیلات مدارس این مجموعه به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان گفت: البته سایر اماکن نیز از جمله کارخانه سیمان در منطقه شهرری ظرفیت تبدیل شدن به موزه صنعت را دارد که در این زمینه باید با مسئولان مربوطه در وزارت صنعت رایزنیهای لازم صورت بگیرد.

اجرایی شدن نظام پیشنهادات در شعب سراسر کشور

نظام پیشنهادات خدمت نوینی از تیم توسعه سرمایه های انسانی گلپخش اول است، تا بتوانیم بیش از پیش به اعضای این خانواده بزرگ نزدیک شده و نظرات و پیشنهادات آن ها را بشنویم. همانطور که در خبر پیشین لینک اشاره کردیم این امر مزیت‌های فراوانی دارد که پیشرفت روز افزون شرکت گلپخش اول و رشد خلاقیت پرسنل را می‌توان یکی از مهم‌ترین‌ اهداف این طرح دانست.

پانزده روز ابتدایی اجرای این طرح و استقبال پرسنل

کمپین نظام پیشنهادات که از تاریخ شنبه شش آذر 1400 کلید خورد، در هفته های نخست با مشارکت بالا و استقبال گرم پرسنل مواجه شد. در این ارزشمند شدن اختیارها طرح که بیش از 300 نفر در آن مشارکت داشتند به 47 نفر هدیه تعلق گرفت. این امر نشان دهنده دورنگری هیئت عامل شرکت گلپخش اول است که با تصویب این طرح تصمیم به استفاده از پتانسیل پرسنل گرفته و شرایطی را فراهم نمودند تا تعالی و توسعه از داخل سازمان و توسط همکاران محترم اتفاق بیافتد.

افرادی که با بیان نظرات ارزشمند خود به گسترش و ترقی عملکرد این خانواده کمک نمودند، پاداش ناقابلی دریافت کردند که در ادامه عکسهایی از این مورد را مشاهده می‌فرمایید. باعث خرسندی و افتخار ماست که در همین زمان کوتاه بیش از چهل نفر پاداش نظرات ارزشمند را دریافت کردند و از گوشه گوشه کشور عزیزمان برای ما تصویرشان را ارسال فرمودند.

لازم به ذکر است نحوه اختصاص پاداش به پیشنهاد دهندگان به روال زیر می‌باشد:

پنجاه هزار تومان پاداش نمادین مشارکت، اولین هدیه ما به پیشنهاد دهندگان است

پس از بررسی بیشتر یک تا پنج میلیون تومان پاداش پیشنهاد اعطا می‌شود

و درنهایت در صورت اجرایی شدن طرح، درصدی از سود به ارزشمند شدن اختیارها پیشنهاد دهندگان پرداخت می‌گردد.

بدون شک وجود چنین طرحی منجر به رقم خوردن اتفاقات شیرینی در سطوح خرد و کلان این خانواده بزرگ میشود. در آینده اخبار بیشتری را از کمپین نظام پیشنهادات در اختیار شما خواهیم گذاشت، با ما همراه باشید.

اهمیت سکه‌شناسی ایران دوران اسلامی(دوران خلافت عباسی)

دوره آموزشی « اهمیت سکه‌شناسی ایران دوران اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری قمری)» با همکاری پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تاریخ 27 ماه 1400 بصورت مجازی برگزار می‌شود.

سکه‌ها ازجمله مدارک تاریخی به شمار می‌روند که به سبب ساخته شدن از فلزاتی چون طلا، نقره و آلیاژهایی با ماندگاری بالا، از ویژگی مقاومت در برابر تغییرات محیط برخوردارند و بدین ترتیب، گذشت زمان فاقد تاثیر مخرب بر این مستندات تاریخی است. ضرب سکه‌ها در حجم زیاد در قرون گذشته نیز ویژگی دیگری است که دسترسی به آنها را در گستره‌ای درخور توجه، میسر می‌کند. از اینرو، در مقایسه با دیگر مستندات تاریخی مجموعه درخور توجهی از سکه‌ها در دست است که به واسطه‌ی کیفیت مناسبشان، اطلاعات دقیق و ارزشمندی را در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهند. اطلاعاتی درخصوص وزن،‌ ارزش و قدرت مالی سکه‌ها، نظام پولی، گستره‌ی استفاده و گردش سکه‌ها، از نخستین مطالبی است که می‌توان از سکه‌ها کسب کرد. پراکندگی جغرافیایی سکه‌ها و اسامی ضراب‌خانه‌های آنها که بر روی سکه‌ها نقش بسته است، اطلاعات ارزشمندی از حوزه اقتدار سیاسی و اقتصادی افراد یا حکومت‌های عامل ضرب سکه را در بر دارد و بدین ترتیب، در برخی موارد و به ویژه درخصوص سکه‌هایی که در قرون نخستین اسلامی در ایران ضرب شده‌اند، سکه‌ها تنها منابع دست اولی به شمار می‌روند که از حضور سیاسی یا نفوذ اقتصادی فرد یا حکومتی در منطقه‌ یا زمان خاص حکایت می‌کنند. به علاوه،این مستندات تاریخی اطلاعات ارزشمندی از وضعیت اجتماعی، فرهنگی، دینی و سیاسی دوران ضرب آنها را ارائه می‌کنند. درواقع، آن هنگام که تصاویر و متن سکه‌ها از منظر مطالعات نشانه‌شناختی مد نظر قرار می‌گیرد، بررسی نشانه ها،نمادها، علائم و متن سکه ها اطلاعات ارزشمند و درخور توجهی از رویکرد سیاسی، اندیشه دینی و مذهبی و ارزش‌های فرهنگی زمان ضرب سکه را در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. به دیگر سخن، سکه‌ها گذشته از این که به عنوان ابزار داد و ستد مورد استفاده بودند، کتیبه‌ای کوچک محسوب می‌شدند که به علت سهولت در حمل و نقل، دسترسی آسان و امکان انتشار، رسانه دیداری مناسب و فراگیر برای معرفی، تبلیغ و انتقال پیام به شمار می‌رفتند. با توجه به اهمیت اطلاعات سکه‌هایی که از قرن دوم تا هفتم هجری در ایران ضرب شده‌اند و مجموعه‌های ارزشمند از این سکه‌ها که در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی نگهداری می‌شود، سکه‌شناسی دوران ایران اسلامی از قرن دوم تا هفتم هجری قمری، به عنوان حوزه‌ دانشی مکمل مطالعات تاریخی، در بازشناسی مباحث مبهم و نکات تاریک تاریخ ایران نقش مهّمی را ایفا می‌کند. از اینرو، آشنایی با روش‌ها و اصول مطالعات سکه‌شناسی این دوره، می‌تواند زمینه‌ساز ارائه نظرات علمی و نو در مطالعات تاریخ ایران دوران مورد بحث قلمداد شود.

هم‌چنین، علاوه بر جمع کثیری از مخاطبان عام که به واسطه‌ علاقه‌ی فردی به مطالعات سکه‌شناختی روی آورده‌اند، بررسی مقالات و پژوهش‌های سال‌های اخیر، مبین توجه دانشجویان و پژوهشگران به حوزه‌ی دانشی سکه‌شناسی است. این امر در حالی است که بیشتر این آثار به واسطه‌ی فقدان آشنایی و مهارت لازم به این دانش، با کاستی‌هایی همراه است. از اینرو، برگزاری کارگاه تخصصی و علمی می‌تواند در تکمیل و اصلاح اطلاعات پژوهشگران علاقه‌مند به دانش سکه‌شناسی نقش مهّمی ایفا نماید.

سرفصل‌ها و محتوای دوره آموزشی:

معرفی سکه‌شناسی دوره ایران اسلامی و کاربرد آن در پژوهش‌های تاریخی

آشنایی با مبانی دانش سکه‌شناسی دوره ایران اسلامی

بازشناسی نمونه‌هایی از سکه‌ها و کاربرد تحلیلی آنها

با هدف افزایش دانش نظری و آشنایی با اصول و مبانی دانش سکه‌شناسی ایران اسلامی(قرن دوم تا هفتم هجری قمری)

و ارتقای مهارت عملی در شناسایی و بازخوانی سکه‌های ایران اسلامی (قرن دوم تا هفتم هجری قمری)

شرکت در این دوره برای چه کسانی مفید است؟

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌های دانشی تاریخ و تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

مدت زمان دوره : 3 ساعت ( 1 جلسه 3 ساعته ) 1 روز

زمان برگزاری: روز یکشنبه، ساعت 16 تا 19 تاریخ: 27تیرماه 1400

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

در صورت نیاز به شماره 09036200266 پیام بدهید

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

به دلیل اتمام دوره ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام (هرینه این دوره ۲۰۰۰۰۰۰ریال می باشد ولی به خاطر شرایط اجتماعی تخفیف ویژه در نظر گرفته شده است) ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه،طلاب و دانشجویان ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۹۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ برای ثبت نام خانم دکتر برومند رایگان

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (آنلاین)

تاریخ : از ۲۷ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۰

تاریخ ثبت نام : از ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۹:۱۸ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۹:۱۸اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.